Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 středa 20.února 2019   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - stalo se...Postavení mikroregionů v Evropské unii

 Kategorie: Zpravodaj - stalo se...

datum: 28.5.2001
Eurocamp Běšiny

S podporou Fondu malých projektů Programu PHARE CBC
Program:
9:00 – 9:30 Presence účastníků
9:30 – 9:40 Slavnostní zahájení
Karel Smutný starosta obce Klenčí pod Čerchovem a předseda Sdružení Chodská liga a Šance pro jihozápad
9:40 – 10:00 Právní úprava postavení mikroregionů v ČR
i ng. Václav Brousek poslanec Parlamentu.ČR
10:00 – 10:30 Sdružování obcí z pohledu EU
paní Müllerová poslankyně Evropského parlamentu
10:30 – 11:00 Zákon 128/2000 Sb. o obcích a sdružování obcí
RNDr. Václav Postránecký náměstek.ministra vnitra ČR
11:00 – 11:30 Sdružování obcí v Bavorsku
Klaus Hofbauer poslanec Spolkového sněmu
11:30 – 11:45 Sdružení obcí v rámci plzeňského kraje
zástupce hejtmana pana Zimmermanna
11:45 – 12:15 Sdružení obcí v rámci Euroregionů
RNDr. Jiří Horáček MMR ČR
12:15 – 13:00 Diskuse
13:00 – 14:00 Prohlídka zařízení Eurocampu
14:00 – 16:00 Oběd s pokračující neformální diskusí


Sdružení obcí v EU
Emilia Müller členka Evropského parlamentu

Úvod

v občanské Evropě hraje místní úroveň zvlášť důležitou roli
na místní, životu blízké úrovni v obcích se lidé dozvídají o bezprostřední politice a správě
aktivní přínosy obcí jsou nepostradatelné pro společný rozvoj Evropy
ze strany evropských politiků jim je proto přikládán stále větší význam
rozhodnutím ČR ucházet se o členství v EU, nastává pro města a obce nová fáze vývoje
stabilní struktura měst a obcí, která se již v ČR vytvořila, musí být ještě dále utvářena
pro co možná nejlepší přípravu na vstup do EU je nutné znát nové struktury a šance, ale také zohledňovat problémy, které mohou pro obce nastat
většina reforem by byla nutná i bez vstupu ČR do EU:
narůstající globalizací se budou obce vnitřně a organizačně měnit
význam měst a obcí bude v příštích letech významně narůstat, protože problémy vznikají na místní úrovni a tam musí být také řešeny
díky prudkému vývoji informačních technologií se tento proces bude neustále zrychlovat: dnes je nám každá informace vzdálená většinou na jedno kliknutí myší
EU a obce
Místní správní struktura

obce hrají důležitou roli v evropském integračním procesu
co se však týká uspořádání a organizace na místní a regionální úrovni, spadá to ve smyslu principu subsidiality plně a zcela do jednotlivých národních pravomocí
toto se ani v budoucnosti nezmění
v současné EU je proto 15 rozdílných modelů národních struktur
nicméně EU vyžaduje od kandidátských zemí demokratickou a stabilní správní strukturu, jakým způsobem má být však podrobně organizována, nepředepisuje
Vliv zákonodárství EU v obcích
obce jsou velkou měrou ovlivněny jednáním Evropy
převedení 60% směrnic EU do praxe se děje na komunální úrovni, pro obce a oblasti tak vznikají díky vstupu do EU významné změny v následujících oblastech
životní prostředí
v současné době je v EU 200 směrnic v oblasti životního prostředí
tyto mají vliv zejména na lokální/regionální územní struktury
Příklad likvidace opadů a nakládání s odpady
likvidace odpadu v souladu s požadavky životního prostředí je příkladem vlivu EU zákonodárství na komunální úrovni
směrnice z roku 1999 má zajistit vysoký standard v likvidaci odpadů v Evropě a podporovat preventivní opatření jako kompostování a recyklaci
v kandidátské země to znamená, že již před svým vstupem musí zpracovat plány likvidace odpadů, zřídit zpracovny a skládky
provedení přitom je plně na obcích
důležitá je také v této souvislosti směrnice pro nakládání s odpady
upravuje přepravu odpadů v rámci a mimo EU a stanoví, že přeshraniční rozšiřování odpadů za účelem jejich likvidace není přípustné
mohou existovat výjimky, pokud se tak děje za účelem recyklace
komunální volby
Amsterdamská smlouva, která vstoupila v platnost v květnu 1999, upravuje právo občanů EU zúčastnit se místních voleb:

“každý občan EU s trvalým pobytem v
členské zemi, jejíž státní příslušnost nevlastní, má v této zemi aktivní a pasivní volební právo, toto platí jak pro místní volby, tak i pro volby do Evropského parlamentu”
v ČR musí být proto v nejbližších letech vytvořeny odpovídající předpoklady

( a to jak ze strany zákonodárné, tak i ze strany obcí: sestavení seznamů voličů včetně občanů EU, kteří v obcích žijí atp.)
právo občanů EU zúčastnit se místních voleb je považováno jako výrazný prvek vývoje EU k politické unii a je také významným krokem k “Evropě občanů”
veřejné služby
obce a oblasti jsou významnými veřejnými zákazníky, velký společný trh tak nabízí možnost významných úspor díky celoevropským výběrovým řízením
také zavedení jednotné měny v budoucnosti povede k větší průhlednosti a tím i k vyšším úsporám
rozdělení pomoci (hospodářské podpory)
právo EU zakazuje státní podpory, které falšují nebo ovlivňují konkurenci
zásadně musí existovat rovnoprávnost mezi soukromým a veřejným sektorem
nicméně existuje celá řada výjimečných opatření, které jsou ale málo průhledná a velmi byrokratická
konkrétním příkladem je výhodná dodávka energie pro veřejnou dopravu díky státnímu dodavateli, v budoucnosti nebudou tyto “nepřímé dotace” přípustné
pro obce/oblasti a jejich podnikatele to vede přinejmenším u velkých investic k citelným omezením a změnám
Vliv obcí na zákonodárství EU
města a obce nejsou ovlivněny pouze právními úkony a opatřeními EU, jsou také vyzváni aktivně ovlivňovat evropskou politiku
Regionální výbor
zájmy obcí zastupuje poradní orgán EU “regionální výbor”
v této instituci se sídlem v Bruselu jsou zastoupeny jak regiony, tak i místní územní jednotky ( v Německu jsou tím myšleny obce)
Mezivládní dialog mezi rozličnými nositeli rozhodnutí
EU je výsledek spojení “národních států”, zájmy jednotlivých členských států jsou hájeny jejich národními zástupci v Radě Evropy
pro obce to znamená, že dialog na národní úrovni musí být mnohem intenzivnější:
na jedné straně pro zajištění bezproblémového a rychlého přenosu informací z národní na regionální/místní úroveň
na druhé straně pro zapojení se od samého začátku do procesu mezistátního utváření společné vůle
snahy o mezistátní dialog by měly být zahájeny co možná nejdříve
také z pohledu vstupu do EU platí včas vnášet vlastní zájmy a hájit vlastní záležitosti
důležitý je přitom také princi partnerství
s hospodářskými a sociálními partnery
s nevládními organizacemi (NGO)
důležitou roli přitom hrají sdružení měst a obcí
zastupují zájmy obcí a jsou partnery národních vlád ve věcech místní samosprávy
také na evropské úrovni bude jejich úlohou včas přenášet informace na špičkové komunální zástupce na spolkové úrovni, navázat kontakty na instituce EU a zastupovat zájmy obcí v Bruselu
Rada obcí a regiony (RGRE)
Rada obcí a regionů Evropy (RGRE) je celoevropská organizace komunálních a regionálních uskupení
sdružuje 40 národních komunálních svazů z 29 evropských zemí
také SMO ČR je jejím členem
RGRE zastupuje zhruba 100.000 místních uskupení
působí jako lobbysta měst a obcí a pokouší se formou dialogu s nositeli rozhodnutí v Evropské komisi a v Evropském parlamentu zdůraznit význam měst a obcí
Důležitá přípravná opatření pro obce
zajištění a tvorba odpovídajících osobních kapacit

je nutné poskytnout obcím ještě před vstupem do EU dostatečné personální zabezpečení
to platí zejména pro zřízení “evropského výboru” a “evropského pověřence”
doporučuje se také zřízení kanceláře v Bruselu, pro přímé hájení zájmů obcí v Bruselu (Finsko a Švédsko měli již tři roky před svým vstupem do EU vlastní společnou kancelář v Bruselu)
opatření ke vzdělání a dalšímu vzdělávání
politici
úředníci místní a regionální samosprávy
a členové svazů obcí se musí seznámit s orgány EU a s jejich rolí
musí být zpřístupněny právní nástroje EU (směrnice a nařízení)
musí být informace o dotačních programech a o odpovídajících rozhodovacích procesech
je nutné včas
zlepšení jazykové vybavenosti (francouzština a angličtina) lidí zabývajících se evropskými otázkami
důsledná informovanost o Evropě a důsledky členství v EU
v Rakousku se např. v letech před vstupem do EU objevovaly v odborných svazových časopisech speciální “evropské stránky”, zesílená byla informovanost o EU na webovských stránkách na internetu
nutné je zejména šířit všeobecné informace o podpoře strukturální politiky a regionální politiky
jednotlivé odborné výbory a roční shromáždění by se měly pravidelně zabývat “evropskými” tématy, jako např. novými opatřeními EU
stabilizace financování obcí
je potřebné stabilní, dlouhodobě zajištěné financování obcí, zejména místních investičních záměrů
také stávající členské země EU mají mnoho problémů se zajištěním financování obcí
důvodem je, že v posledních letech došlo k plynulému rozšíření úkolů obcí
ale příjmy obcí nebyly odpovídajícím způsobem navýšeny
podobným problémům je nutné v ČR předejít
sdružení obcí
určité úkolu mohou být lépe zvládnuty prostřednictvím sdružením více obcí
v některých ze stávajících členských států EU byly místní samosprávy, které nebyly schopné spravovat a používat významné finanční prostředky, které byly EU určeny k místnímu a regionálnímu rozvoji a tyto zůstaly nevyužity
sdružováním obcí, jak se i plánuje v ČR tak může být zabráněno celé řadě problémů
jmenování evropského pověřence nebo evropského oddělení
zřízením oddělení nebo jmenováním evropského pověřence mohou být na jednom místě sloučeny a koordinovány evropské záležitosti obcí
hlavním úkolem koordinátora EU je, zajistit ve vlastní samosprávě všeobecné povědomí o významu a obsahu evropské politiky pro místní samosprávu
stejně tak by měl informovat o evropských dotačních prostředcích
velkou roli přitom hraje politická podpora starostů, místostarostů a zastupitelstev
Závěr

mnoho se již událo

ČR se toho již mnoho stalo
v posledních letech vyvinula stabilní struktura měst a obcí
vznikly již sdružení měst a obcí, které po vzoru evropských struktur hájí zákmy obcí jsou partnery národních vlád ve věcech komunální politiky
Vy všichni, dámy a pánové komunální politici, můžete významnou měrou přispět k pozitivnímu vývoji a k větší průhlednosti z pohledu otázek k EU
podpoříte tak i plynulou integraci ČR do EU
je proto důležité, aby se konaly akce, jako je ta dnešní, protože rozšíření můžeme zvládnout pouze společně: východ a západ

přicházející problémy můžeme řešit pouze společně, navzájem se podporovat a rozvíjet sousedství
Dotační programy

pro obce jsou zvláště zajímavé přeshraniční dotační programy:
na německé straně INTERREG III a na české straně PHARE
úspěšným přeshraničním projektem je tento Eurocamp v Běšinách
kromě toho existuje ještě celá řada dalších evropských programů pro kandidátské země:
zhruba třetina prostředků programu PHARE je k dispozici pro vybudování institucí a posiluje tak schopnosti kandidátských zemí k prosazování a osvojení si prostředků
TAIEX (kancelář výměny informací o technické pomoci) dává k dispozici odborníky ke krátkodobým poradenským činnostem
v rámci twinningu jsou dlouhodobě poskytováni úředníci ministerstev, regionální úředníci, státní úřady a profesní svazy členských zemí kandidátským státům k zajištění transferu know-how techniky a samosprávy
ISPA podporuje v kandidátských zemích projekty v oblasti životního prostředí a dopravy, což může také mít také pozitivním způsobem vliv na obce
SAPARD se vztahuje na projekty v oblasti zemědělství a místního rozvoje, i to je program, který je pro obce zajímavý

root 


   [zobrazeno (105), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2019 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08