Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 20.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisProgramové prohlášení vlády České republiky

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 23.8.2004
Vláda České republiky, vytvořená společnou vůlí České strany sociálně demokratické, Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové a Unie svobody Demokratické unie, předstupuje před veřejnost aPoslaneckou sněmovnu přesvědčena, že se odůvěru uchází na základě jasně sděleného programu nové vládní politiky.

1. Úvod

Vláda České republiky, vytvořená společnou vůlí České strany sociálně demokratické, Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové a Unie svobody Demokratické unie, předstupuje před veřejnost aPoslaneckou sněmovnu přesvědčena, že se odůvěru uchází na základě jasně sděleného programu nové vládní politiky.

2. Preambule: cíle a priority

Vláda navazuje na zdárné završení přístupového procesu do Evropské unie, jímž se občanům ČR otevřela možnost plně se podílet na evropské integraci. Vláda bude vrámci evropského modelu přispívat krozvíjení ČR jako demokratického amoderního sociálního státu svyspělou tržníekonomikou založenou na znalostech, schopnou zajistit udržitelný hospodářský růst, větší počet a vyšší kvalitu pracovních míst a větší sociální soudržnost.

Vláda usiluje o rozvíjení demokratického právního státu, o svobodnější a rovnoprávnější účast občanů na utváření života společnosti, snezastupitelnou rolí krajů a obcí. Vláda bude rozvíjet moderní sociální stát, který dbá o sociální zabezpečení občanů a solidaritu mezi nimi vrámci sociálně tržního aekologicky odpovědného hospodářství, v souladu scíli evropské sociální charty.

Vláda naváže na práci předchozích vlád a bude usilovat o prohlubování evropské integrace a zahraniční politiku orientovanou na bezpečnost, dodržování lidských práv amezinárodního práva a spravedlivé amultikulturní uspořádání světa.

Vláda se soustředí na tyto priority:

· aktivní a konstruktivní účast ČR vprocesu prohlubování evropské integrace, a to zejména sohledem na přijetí Smlouvy o ústavě pro Evropu a na české národní zájmy, aúčast vrámci transatlantické a mezinárodní spolupráce založené na trvalém prosazování principu rovnoprávnosti v mezinárodních vztazích,

· důsledný boj s korupcí, s kriminalitou, šedou a černou ekonomikou a zlepšení vymahatelnosti práva,

· urychlení hospodářského růstu na základě inovací, investic do moderních technologií apodpory malých a středních podniků,

· ozdravení veřejných financí a zvyšování efektivity veřejných výdajů s cílem přistoupit kEvropské měnové unii do roku 2010,

· snížení nezaměstnanosti vpřímé závislosti na vyšší výkonnosti ekonomiky, zlepšením podmínek pro podnikání, aktivní politikou zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech,

· podporu rodin s dětmi vytvářením příznivého sociálního a ekonomického prostředí,

· prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže,

· podporu vědy, výzkumu a školství rozvíjením společnosti znalostí, rozšířením přístupu občanů k celoživotnímu vzdělávání avyššími investicemi státu do vědy, výzkumu a vývoje,

· zlepšování podmínek pro kvalitní život na venkově a respekt k životnímu prostředí,

· vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh reformy důchodového systému.

Tyto programové priority jsou rozvedeny vpodobě dílčích cílů a konkrétních záměrů vnásledujících kapitolách.

Vláda bude jednotlivé kroky svého programu realizovat včasovém rámci vymezeném řádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vroce 2006 ase zřetelem kpotřebě připravovat dlouhodobější projekty, zejména s výhledem do roku 2010.

3. Česká republika v Evropské unii

Členství ČR vEvropské unii vytváří nový rámec pro českou politiku auplatňování zájmů ČR. Silná a vlivná Evropská unie může účinně přispět k řešení světových problémů a tím iproblémů, snimiž je konfrontována ČR.

Vláda bude usilovat o to, aby se rozhodování v Evropské unii co nejvíce přiblížilo občanům ČR i občanům ostatních členských zemí; vláda připraví referendum opřijetí Smlouvy oústavě pro Evropu a o její ratifikaci tak, aby tato smlouva, která vytvoří právní rámec pro další rozvoj evropské integrace, mohla vstoupit vplatnost koncem roku 2006.

Vláda se bude podílet na formulování a naplňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, včetně politiky evropského sousedství, jako významného příspěvku kzajištění bezpečnosti a hospodářské prosperity vEvropě. Při realizaci bezpečnostní politiky ČR bude vycházet zEvropské bezpečnostní strategie.

Vláda vytvoří podmínky pro efektivní využívání evropských finančních nástrojů, zejména strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a bude věnovat velkou pozornost projednávání finanční perspektivy Evropské unie na roky 2007 až 2013.

Vláda zabezpečí, aby se ČR aktivně podílela na realizaci Lisabonské strategie, jejímž cílem je vytvořit vtomto desetiletí zEvropské unie nejdynamičtější anejkonkurenceschopnější ekonomiku světa.

Vláda vytvoří organizační předpoklady pro účinné zajištění evropské agendy na úrovni předsednictva vlády.

4. Hospodářská politika a veřejné finance

4.1. Strategie hospodářské politiky

Hlavním cílem hospodářské strategie vlády je urychlení hospodářského růstu a boj snezaměstnaností. Pro zajištění trvalé prosperity je třeba tento cíl skloubit sdokončením reformy veřejných financí a vytvořit tak předpoklady pro sbližování naší ekonomické úrovně s vyspělými zeměmi.

Vláda zpracuje novou střednědobou hospodářskou strategii na základě zásad Lisabonského procesu, která se stane základním dokumentem pro koordinaci činností vlády, jež ovlivňují hospodářský růst a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Vláda zřídí Hospodářskou radu vlády jako svůj poradní a koordinační orgán, který bude tuto strategii navrhovat.

Vláda bude pokračovat v úsilí o spolupráci sČeskou národní bankou při soustavné koordinaci fiskální aměnové politiky.

Vláda se zaměří zejména na podporu rozvoje malého a středního podnikání, ale bude také pokračovat v cílené politice podpory investování a tvorby nových pracovních míst, a to zejména do výrob svysokou přidanou hodnotou na produktech a službách, technologických center astrategických služeb. Pokračovat bude i podpora zaměřená zejména na regeneraci stávajících průmyslových území a výstavbu technologických center a inkubátorů. Vláda bude dbát osnižování energetické náročnosti hospodářství ČR aosnižování závislosti na dovozu energií.

Podporu investování a podnikání z vnitřních zdrojů bude vláda koordinovat svyužíváním zdrojů Evropské unie; přitom bude sledovat překonávání dopadů strukturálních změn a slabší ekonomické úrovně některých regionů, zejména severní a jižní Moravy a severozápadních Čech apřipraví programy regionálního rozvoje. Dopravní infrastrukturu vláda chce rozvíjet vsouladu sprioritami hospodářského růstu a snižováním nezaměstnanosti.

Vláda zajistí naplňování společné obchodní politiky Evropské unie a bude prosazovat plynulou liberalizaci podmínek světového obchodu zbožím aslužbami. Vláda bude usilovat orozvoj podpory exportu a posílí úlohu ekonomicko-obchodní diplomacie. Vláda vytvoří systém podpory vývozu investičních celků.

Vláda vrámci své hospodářské politiky považuje za nezbytné:

· zlepšit právní prostředí pro podnikání, a to zejména voblasti úpadkového práva, správy daní apracovního práva,

· odstranit administrativní bariéry pro podnikání a zjednodušit komunikaci podnikatelské sféry se státními institucemi zavedením jednoho úředního místa pro podnikatele,

· realizovat efektivní systém podpory pro malé astřední podnikání vsouladu spraxí Evropské unie,

· ve spolupráci sČeskou národní bankou, bankami, Komisí pro cenné papíry a investičními fondy zlepšit přístup malých a středních firem kfinancování,

· vytvořit podmínky pro posílení spolupráce vědy aškolství sprůmyslem a efektivně využít prostředků na podporu vědy a výzkumu krůstu konkurenceschopnosti české ekonomiky,

· podporovat firemní investice do aplikovaného výzkumu a inovací systémem cílených podpor odpisové politiky.

4.2. Výzkum, vývoj a inovace

Výsledky výzkumu a vývoje vláda považuje za jeden z rozhodujících faktorů nejen obecného rozvoje společnosti znalostí, ale i růstu hospodářství a posilování jeho konkurenceschopnosti; výsledky veřejných výzkumných institucí a vysokých škol v tom mají nezastupitelnou úlohu.

Vroce 2005 vláda stanoví dlouhodobé základní směry výzkumu, vývoje a inovací pro ty oblasti, které jsou pro rozvoj české společnosti a její ekonomiky nejdůležitější. Cílem je přitom rovněž zajistit rychlý a účelný přenos výsledků vědy a výzkumu do reálných inovací technických a technologických procesů.

Vláda bude usilovat o rozvoj vědy, výzkumu a vývoje jak na vysokých školách, tak vdalších výzkumných institucích. Zaměří se na podporu sbližování programumimoškolních pracovišť s vysokoškolským vývojem a výzkumem, přitom pokládá za klíčový rozvoj spolupráce universit a Akademie věd ČR.

4.3. Veřejné finance

Vláda považuje reformu veřejných rozpočtů za podmínku pro zajištění dlouhodobě udržitelného hospodářského růstu i pro jeho urychlení vnejbližších letech, jakož i pro budoucí zavedení společné evropské měny vČR. Vsouladu spřijatou koncepcí reformy veřejných rozpočtů bude proto pokračovat ve snižování schodku veřejných rozpočtů tak, aby vroce 2006 byl nižší než čtyři procenta anejpozději vroce 2008 nepřesáhl tři procenta hrubého domácího produktu a umožnil tak zavedení společné evropské měny nejpozději od roku 2010. Vláda bude důsledně dodržovat Konvergenční program vparametrech, které budou dojednány sEvropskou unií.

Vláda bude při přípravě na zavedení společné měny postupovat dlepřijaté společné strategie vlády a České národní banky.

Kdosažení těchto makroekonomických cílů bude vláda pokračovat souběžně vnezbytných opatřeních na příjmové i výdajové straně veřejných rozpočtů.

Na příjmové straně vláda:

· stabilizuje složenou daňovou kvótu na úrovni již dohodnutých zákonů kreformě veřejných financí; vroce 2006 nebude složená daňová kvóta vyšší než vroce 2003. Vláda dokončí harmonizaci zdanění tabákových výrobků na úroveň minimální sazby platné vEvropské unii,

· prosadí novelu zákona odaních zpříjmů, jež zrychlí odepisování podnikových investic, zavede slevu na dani na dítě a společné zdanění manželů sdětmi,

· zahájí širokou diskusi ozjednodušení daně zpříjmů scílem zpřehlednit podmínky pro placení daní při zachování motivace podporující růst ainovace,

· připraví vsouladu s předpisy Evropské unie kveřejnému posouzení návrh fiskálně neutrálních ekologických daňových úprav.

Vzájmu zvýšení efektivity správy daní bude vláda pokračovat vprocesu modernizace daňové a celní správy včetně plného uplatnění možnosti elektronického podávání daňových přiznání. Vboji proti projevům šedé ekonomiky, proti daňovým únikům, korupci a dalším negativním ekonomickým jevům vláda prosadí přijetí zákona oregistračních pokladnách sfiskální pamětí a zákona o povinném značení lihu. Ke zvýšení transparentnosti veřejného rozhodování prosadí povinné prokazování původu majetku pro veřejné činitele. Vláda posoudí otázky účinné integrace různých informačních systémů a databází, využívaných daňovými úřady a orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Vláda zvýší intenzitu a publicitu kontrol ipostihu prodeje pašovaného a falšovaného zboží, nezdaněných tabákových výrobků a alkoholu, zneužívání obchodních značek, porušování autorských práv na českém trhu; vláda přijme účinná opatření proti nelegálnímu zaměstnávání azneužívání sociálních dávek.

Na výdajové straně veřejných rozpočtů vláda:

· zásadně posílí strategické řízení apovinné programování veřejných výdajů a bude pokračovat ve snižování výdajů ajejich restrukturalizaci, včetně přijetí systémových opatření sdlouhodobým úsporným efektem,

· prosadí snižování podílu mandatorních a quasimandatorních výdajů ve veřejných rozpočtech,

· připraví systém společného zadávání vybraných veřejných zakázek.

Vláda sníží každý rok počet vládních zaměstnanců o 2%, bude pokračovat vracionalizaci státní správy a ministerstev a navrhne, aby Fond národního majetku byl zrušen do konce roku 2005.

Vláda připraví Českou konsolidační agenturu na ukončení její činnosti vroce 2007, zefektivní správu a prodej vní soustředěných pohledávek abude pokračovat vprivatizaci státních podílů. Vláda ve spolupráci sČeskou národní bankou připraví návrh přechodu na systém řízení výdajů státního rozpočtu a státních fondů prostřednictvím Státní pokladny.

Vláda podpoří takovou restrukturalizaci státního rozpočtu, která posílí zdroje pro spolufinancování projektů hrazených zrozpočtu Evropské unie, zdroje pro podporu vědy, výzkumu, vzdělání adopravní infrastruktury tak, aby výdaje na vládní programové priority nenarušily schválené rozpočtové rámce abyly financovány pouze na vrub úspor a přehodnocení jiných druhů výdajů, včetně výdajů mandatorní povahy. Voblasti čerpání prostředků zrozpočtu Evropské unie si je vláda vědoma povinnosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich čerpání anutnosti restrukturalizovat národní dotační programy ve prospěch spolufinancování.

Vláda prosadí zákon o rozpočtovém určení daní pro kraje tak, aby se fiskálně neutrálním způsobem zvýšil podíl krajů na sdílených daňových výnosech. Svědomím ústavní odpovědnosti za veřejné rozpočty jako celek vláda posílí monitoring hospodaření krajů a obcí scílem působit preventivně proti nepřiměřenému zadlužování vtéto sféře veřejných rozpočtů. Žádné opatření voblasti monitoringu, metodiky aregulace nenaruší rozpočtovou autonomii krajů a obcí.

Vláda připraví novelu zákona o loteriích scílem posílit regulaci a transparentnost vtéto oblasti.

Vláda připraví zákon o nájemném, který stanoví pravidla pro vývoj cen voblasti bydlení sohledem na sociální únosnost a místně obvyklé nájemné. Vláda bude pokračovat vuplatňování regulace cen léků scílem optimalizovat veřejné výdaje vtéto oblasti.

Vláda bude pokračovat vintegraci dozorových orgánů finančního trhu scílem výrazně zefektivnit dozorovou činnost a zlepšit podmínky pro podnikání ve finančních službách. Vprvním kroku vláda sníží počet dozorových institucí ze stávajících čtyř na dvě.

4.4. Doprava

Má-li být doprava uskutečňována ekologicky šetrným a udržitelným způsobem, musí pokračovat budování chybějící vysoce kapacitní dopravní infrastruktury, včetně vodní aželezniční dopravní sítě.Dlouhodobě vláda sleduje cíl zajistit rozvoj dopravní infrastruktury. Za tím účelem bude stabilizovat příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury(SFDI) a zahájí jednání sEvropskou komisí o úpravě výdajového rámce fondu na nejméně 50 mld. Kč scílem posílit finanční prostředky určené na investice do dopravních sítí a připravit spolufinancování nezbytné pro čerpání evropských fondů. Vláda rovněž zavede výkonové zpoplatnění vybrané silniční sítěnejpozději vroce 2006 scílem zajistit příjem pro SFDI a zrovnoprávnit cenově dopravní cestu pro automobilovou a železniční dopravu.

Vláda ve spolupráci skraji podpoří rozvoj veřejné osobní dopravy, aby tak čelila neúměrnému nárůstu dopravy individuální. Vláda připraví aktualizaci Dopravní politiky, která bude zohledňovat dopravní potřeby státu.

Vláda v nejbližším období vrámci rozvoje dopravní infrastruktury podpoří především výstavbu železničních koridorů a uzlů, dálnic, vodních cest a překladišť kombinované dopravy, tedy:

· budou dokončeny stavební práce na I. a II. národním železničním koridoru arozestavěn IV. ačástečně i III. koridor. Budou pokračovat práce na modernizaci železničních uzlů Praha aBrno. Rekonstrukce uzlu vBohumíně bude dokončena avÚstí nad Labem zahájena,

· bude dokončeno dálniční spojení ČR a SRN dálnicemi D5 (Plzeňská) a D8 (Teplická, mimo úseku Lovosice-Řehlovice). Pokračovat bude výstavba D1 (Moravská), D3 (Českobudějovická), D11 (Hradecká), D47 (Ostravská),

· bude zahájena stavba dalších částí silničního okruhu okolo Prahy, karlovarské komunikace R6 a řady dalších kapacitních aregionálně významných komunikací,

· urychlí přípravu prací na zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi. Bude zahájena stavba jezu Přelouč,

· vláda zajistí územní ochranu pro postupnou realizaci nejvýznamnějších evropských dopravních koridorů.

Vláda bude podporovat program obnovy a modernizace vozidel veřejné osobní dopravy. Obnovu železničních kolejových vozidel zajistí svyužitím možností plynoucích zčlenství vmezinárodní společnosti EUROFIMA.

Vláda zajistí občanům přístup ke službám veřejné dopravy vpotřebném rozsahu, kvalitě aza přijatelnou cenu. Sjednotí podmínky pro úhradu ztráty zveřejné hromadné dopravy pro silniční iželezniční dopravu.

Vláda prosadí účinná opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to kombinací opatření preventivních (činnost BESIP) i represivních (zvýšení pravomocí iaktivity policie).

5. Sociální soudržnost

Sociální soudržnost společnosti chce vláda posilovat aktivní sociální a rodinnou politikou, vytvářením podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů, celoživotním vzděláváním, péčí ozdraví, podporou kultury, vědy a výzkumu.

Vláda podporuje sociální dialog a bude projednávat zásadní opatření týkající se sociálního a hospodářského rozvoje se sociálními partnery. Vláda chce zejména využívat Rady hospodářské a sociální dohody a kolektivního vyjednávání na všech úrovních ivsektoru veřejné správy aslužeb.

Vláda předloží návrh právní úpravy posilující rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně a rozšíří smluvní volnost vpracovně právních vztazích a navrhne ratifikaci vybraných úmluv Mezinárodní organizace práce aRevidovanou Evropskou sociální chartu z roku 1996.

Vláda připraví právní ainstitucionální změny tak, aby právní řád poskytoval prostředky kvynucení dodržování zákazu diskriminace.

Nedílnou součástí ochrany lidských práv je ochrana práv národnostních menšin. Pozornost bude věnována zejména podpoře menšinových kultur a interkulturní výchově ve společnosti. Vláda bude rovněž pokračovat vsystémových opatřeních kpředcházení sociálnímu vyloučení.

Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako nenahraditelného prvku demokracie a partnera státu.

5.1. Sociální politika a sociální zabezpečení

Sociální politika vlády bude vsouladu se strategií Evropské unie zaměřena na modernizaci a dobudování sociálních systémů ČR. Základem bude boj proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení,všestranný a vyvážený systém podpory rodin sdětmi, zdravá příjmová politika a dosažení evropských standardů voblasti pracovněprávní ochrany zaměstnanců, nemocenského a úrazového pojištění av oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vláda:

· přezkoumá možnost využití všech dosažitelných motivačních nástrojů na podporu vstupu do legálního zaměstnání,

· zváží vydání společných identifikačních karet sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění všem plátcům,

· ve spolupráci sorgány Evropské unie rozvine systematický boj se zneužíváním sociálních dávek a sprací na černo.

Vláda připraví nový systém sociální pomoci, který zajistí kvalitní a potřebám jednotlivců přizpůsobenou sociální péčia kvalitní ošetřovatelskou a zdravotní péči tak, aby lidé zůstávali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Vláda:

· prosadí zákon o sociálních službách, založený na individuálním příspěvku na péči, který vytvoří podmínky pro posílení efektivní sítě sociálních služeb a pro rovnoprávné uplatnění neziskového sektoru vtéto oblasti přidodržování státem garantovaných standardů kvality, scílem zajistit dětem, seniorům a osobám sociálně a zdravotně postiženým vysokou kvalitu života, jejich aktivizaci a začleňování do společnosti,

· připraví zákon o hmotné nouzi a omezování sociálního vyloučení,

· zajistí aktualizaci životního minima,

· navrhne systém ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením,

· zlepší podmínky pro poskytování péče o osoby se zdravotním postižením, které budou mít zájem opracovní a sociální integraci.

Vláda zachová základní jistoty občanů a proto bude modernizovat současné solidární sociální zabezpečení. Vláda:

· přijme konsensuální reformní opatření zajišťující dlouhodobou funkčnost, finanční stabilitu aúnosnost jednotlivých systémů sociálního zabezpečení,

· předloží reformu důchodového systému, jehož základem bude inadále všeobecné, jednotné, průběžně financované důchodové pojištění garantované státem, založené na mezigenerační apříjmové solidaritě s vyšší závislostí výše důchodu na předchozích výdělcích a zaplaceném pojistném,

· bude valorizovat již přiznané důchody tak, aby se i současní důchodci podíleli na růstu bohatství společnosti,

· připraví vytvoření účtu státních důchodových rezerv pro realizaci důchodové reformy,

· podpoří další rozvoj soukromých kapitálových forem dobrovolného penzijního připojištění tak, aby se stalo plně funkční součástí důchodového systému, s prvky zaměstnaneckého penzijního připojištění,

· připraví nový zákon o nemocenském pojištění zabraňující zneužívání tohoto systému, který zajistí nemocenské dávky na dostatečné úrovni.

5.2. Rodinná politika

Vláda považuje za svou prioritu úsilí o překonání kritického stavu demografického vývoje vČR, který ohrožuje budoucnost naší společnosti a našeho národa.

Vláda sledujíc tento cíl a vědoma si toho, že péče o dítě vyžaduje nové komplexní řešení, které vychází zprincipu zachovat šanci dítěte vyrůstat vrodinném prostředí:

· vytvoří takové sociálně ekonomické podmínky, které umožní ženám i mužům dobře skloubit péči oděti suplatněním na trhu práce, včetně využití netradičních forem práce kpéči oděti alepšího využití mateřských škol i pro mladší děti,

· prosadí návrhy na společné zdanění manželů sdětmi a zavedení daňového zvýhodnění na vyživované dítě vrámci koncepce „Národního programu podpory rodinám sdětmi“,

· bude pokračovat vdalším daňovém zvýhodnění rodin sdětmi,

· zjednoduší a restrukturalizuje systém státní sociální podpory, vjehož rámci posoudí konstrukci přídavku na dítě,

· prosadí novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí s cílem zlepšit podmínky pro formy náhradní rodinné péče umožňující dítěti vyrůstat vprostředí co nejbližším rodinnému prostředí, včetně pěstounské péče,

· umožní vnovém zákoně o nemocenském pojištění čerpání peněžité pomoci vmateřství otcům,

· zavede příspěvek na školní potřeby pro děti při zápisu do 1. třídy 1000 Kč,

· prosadí novomanželské půjčky na pořízení bydlení a vybavení bytu mladým rodinám,

· prosadí bezplatný pobyt dětí ve věku nad 5 let vmateřských školách,

· bude pomáhat krajům a obcím při jejich všestranné podpoře rodinám sdětmi přizajištění zdraví a bezpečnosti dětí, jejich dopravě do škol, vporadenství týkajícím se výchovy ipartnerských a rodinných vztahů,

· bude prosazovat, aby rodinná politika napomáhala větší dostupnosti vzdělávání, zahrnovala ochranu dětí před sociálními patologiemi i pomoc v krizových situacích apřispívala ksociálnímu začlenění rodin sdětmi a bránila jejich propadu do chudoby.

5.3. Bydlení

Základním cílem vbytové politice jevytvoření předpokladu, aby každá domácnost mohla na bytovém trhu najít audržet finančně dostupné bydlení vodpovídající kvalitě.

Vláda bude hledat koncepční řešení voblasti nájemného zbytů, které odstraní současné napětí vnájemním sektoru, bude vycházet znezávislého šetření aktuální situace avytvoří předpoklady pro postupné otevření trhu sbydlením.

Vláda bude podporovat:

· bydlení mladých rodin a domácností snižšími příjmy novým programem státní podpory výstavby bytů na neziskovém principu,

· bytová družstva při výstavbě nových družstevních bytů pro své členy,

· obce při výstavbě obecních nájemních bytů se sociálním určením,

· neziskové bydlení svyužitím úrokové dotace poskytované kbankovním úvěrům,

· výstavbu bytů pro všechny znevýhodněné osoby, např. osoby zdravotně postižené.

Vláda připraví právní úpravu, která účinněji pomůže vlastníkům při správě aúdržbě společných částí domů. Vláda bude také aktivněji stimulovat vlastníky bytového fondu při opravách a modernizaci bytových domů.

Vláda připraví změnu právního a ekonomického postavení Státního fondu rozvoje bydlení scílem využití efektivních úvěrových nástrojů a se zajištěním možnosti jeho finančního doplňování. Vláda také rozšíří investiční pobídky pro vstup potenciálních investorů do bytové výstavby.

Vláda bude podporovat budování infrastruktury pro bytovou výstavbu a bydlení zejména na venkově programem respektujícím ekologickou udržitelnost nové bytové výstavby. Vláda zahrne do systému podpor hledisko energetické úspornosti nové výstavby azvýšení motivace kdosahování energetických úspor vexistujícím bytovém fondu a bude rovněž pokračovat ve zlepšování stavu stávajícího bytového fondu.

Vláda, vědoma si odpovědnosti za politiku bydlení, připraví novou Koncepci politiky bydlení svýhledem do roku 2010, vníž bude zdůrazněna zejména role obcí.

5.4. Zaměstnanost, pracovněprávní vztahy a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dosažení plné efektivní zaměstnanosti je strategickým cílem vlády ve smyslu evropské strategie zaměstnanosti. Vláda:

· rozšíří smluvní volnost vpracovně právních vztazích novým zákoníkem práce,

· rozšíří prostor pro to, aby pracovní podmínky byly sjednávány v kolektivních smlouvách nebo vpracovních smlouvách a tak zajistí větší pružnost trhu práce,

· bude prosazovat rozšíření a zkvalitnění nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti orientovaných přednostně na dlouhodobě nezaměstnané a skupiny obtížně se uplatňující na trhu práce,

· zaměří se na co nejintenzivnější snižování nezaměstnanosti v regionech severní ajižní Moravy a severozápadních Čech,

· bude podporovat projekty, jejichž realizace bude znamenat výraznou tvorbu nových pracovních míst, např. voblasti veřejných služeb,

· zaměří se na zvýšení motivace lidí hledat a udržet si práci,

· v oblasti odměňování a příjmové politiky je cílem vlády, aby se na ekonomickém růstu spravedlivě podílely všechny skupiny obyvatelstva,

· vytvoří podmínky pro realizaci a kontrolu práva zaměstnance na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty,

· bude prosazovat právo na sjednávání mzdy v kolektivní nebo pracovní smlouvě,

· po dohodě se sociálními partnery zabezpečí přijetí mechanismu vyjednávání o platech ve veřejné správě a službách,

· bude posilovat motivační funkce minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů,

· sníží daňové zatížení nízkopříjmových skupin poplatníků ke zvýšení motivace kpřijetí i méně placené práce,

· prosadí návrh zákona o inspekci práce, který vytvoří nový systém nezávislého, komplexnějšího a efektivnějšího státního dozoru nad dodržováním pracovněprávních předpisů,

· připraví návrh nového průběžně financovaného úrazového pojištění, který bude výrazně motivovat zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti.

5.5. Zdravotnictví

Vláda:

· bude prosazovat moderní zdravotní politiku založenou na efektivitě, finanční stabilitě, dostupnosti a kvalitě zdravotní péče a na důstojném zacházení spacientem, realizovanou vsíti zařízení veřejného zdravotnictví, financované především zprostředků veřejného zdravotního pojištění a veřejných rozpočtů,

· bude vycházet ztoho, že zdraví není kategorií výlučně medicínskou, ale široce humánní, aproto podpoří realizaci programu „Zdraví pro všechny v 21. století“, čímž bude posílena prevence sjejím prokazatelně pozitivním účinkem na zlepšení zdravotního stavu populace,

· připraví a zahájí realizaci reformy systému zdravotní péče podle koncepce zdravotní péče, kterou připraví s přihlédnutím ke koncepci medicínských oborů, a jež projde celospolečenskou diskusí. Vláda předloží návrh zákona ozdravotní péči, zákona ozdravotnickém zařízení jako veřejnoprávní instituci, organizované vsíti veřejného zdravotnictví a zákona o financování zdravotnictví,

· bude dbát o celkovou bilanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění bez zvýšení spoluúčasti občanů na péči hrazené zveřejného zdravotního pojištění a bez zvýšení procentní sazby povinného zdravotního pojištění placeného zaměstnanci a zaměstnavateli, anepřipustí zúžení stávajícího věcného rozsahu zdravotní péče hrazené zveřejného zdravotního pojištění,

· bude vlékové politice sledovat dostupnost kvalitních účinných abezpečných léčiv všem, kteří je potřebují, a podpoří stabilizaci cen léčiv a výši úhrad za ně a v oblasti definovaných zdravotnických prostředků zajistí jejich dostupnost, kvalitu abezpečnost.

6. Znalostní a informační společnost

6.1. Věda a výzkum

Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj společnosti znalostí, vníž budou mít výzkum avývoj společně se vzděláváním jednoznačnou prioritu. Součástí tohoto úsilí bude jak vytváření prostoru pro růst investic do celého tohoto vědeckého komplexu, tak ioptimalizace jeho způsobu řízení vedoucí kfunkční integraci jeho složek.

Politika vlády bude zaměřena na podporu plného zapojení ČR do evropského výzkumného prostoru a rozhodovacích procesů v oblasti výzkumu avývoje vEvropské unii. Vláda připraví ucelenou koncepci podpory výzkumu a vývoje anavrhne navýšit prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak, aby výdaje zveřejných prostředků na výzkum a vývoj dosáhly do roku 2010 výše 1 % HDP. Vláda vytvoří prostřednictvím nástrojů daňové politiky prostředí, jež bude motivovat soukromý sektor, včetně zahraničních investorů, kpodstatně vyššímu podílu na financování výzkumu a vývoje.

Vláda bude rozvíjet ucelenou koncepci podpory vědy a výzkumu opírajíc se přitom

o Národní politiku výzkumu a vývoje a o Národní program výzkumu.

Vláda bude usilovat o harmonický rozvoj vědy, výzkumu a vývoje jak na vysokých školách, tak vdalších výzkumných institucích, zvláště Akademie věd ČR. Vsouladu se současnými evropskými trendy bude dbát o to, aby podpora základního výzkumu nezaostávala. Zaměří se na podporu sbližování mimoškolních pracovišť svysokoškolským vývojem avýzkumem, přitom pokládá za klíčový rozvoj spolupráce vysokých škol a Akademie věd ČR.

Bude klást důraz na rozvoj zkoumání společnosti, zvláště principů demokratické asociálně spravedlivé společnosti jako jednoho zpředpokladů rozvoje a kultivace občanské společnosti a veřejnosti a inovace státní správy. Součástí politiky vlády bude též důraz na pravidelné a objektivní hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, jež bude jedním zrozhodujících kriterií dalšího rozdělování finanční podpory výzkumu a vývoje zveřejných zdrojů.

6.2. Školství a vzdělávání

Vláda považuje školství a vzdělávání za svou prioritu a bude usilovat o jeho rozvoj a o to, aby ČR vtéto oblasti důstojně obstála vmezinárodním srovnání, zvláště vrámci Evropské unie a naplnila cíle Lisabonského procesu.

Vláda bude pokračovat v reformě školství s cílem utvářet prostupnou, ucelenou aotevřenou vzdělávací soustavu zaručující celoživotní vzdělávání. V návaznosti na přijetí nového školského zákona se vláda zaměří na reformu obsahu vzdělávání a jeho vysokou kvalitu. Transformaci vzdělávání bude výrazněji orientovat na rozvoj klíčových dovedností aschopností, na zkvalitnění informační i občanské gramotnosti a na posílení výuky cizích jazyků.

Vědoma si toho, že základním předpokladem ekonomického růstu jsou ve společnosti postavené na znalostech vzdělaní občané, bude věnovat zvýšenou pozornost zejména terciárnímu sektoru vzdělávání, tj. vysokoškolskému včetně vyššího odborného vzdělávání.

Vláda se zavazuje zachovat a rozšiřovat dostupnost vzdělání a princip bezplatného veřejného základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Při konkrétním naplňování práva na vzdělání bude vláda zvláště:

· s ohledem na místní a finanční dostupnost výrazněji podporovat co nejširší účast dětí na předškolním vzdělávání,

· vytvářet lepší podmínky kzačleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných apostižených žáků do vzdělávacích programů základních a středních škol,

· rozšiřovat přístup k vyššímu vzdělání včetně vysokoškolského pro děti z méně podnětného sociálního prostředí,

· vytvářet srovnatelné podmínky pro vzdělávání na druhém stupni základní školy se vzděláváním v nižších ročnících víceletého gymnázia,

· zajišťovat rovné šance pro vzdělání příslušníků jednotlivých etnických skupin,

· podporovat vzdělávání vuměleckých a jazykových školách jako nedílné anepostradatelné součásti vzdělávacího systému.

Vláda se zavazuje zachovat srovnatelné postavení škol všech zřizovatelů.

Vláda bude prosazovat bezpečné prostředí ve školách. Ponižování, zastrašování, nezvládnutá agresivita (šikana), projevy rasizmu a xenofobie musí být soustavně vytlačovány ze škol obdobně jako další sociálně patologické jevy. Vláda se zavazuje vytvořit a posílit instituce, které poskytnou vtomto úsilí školám i rodičům dostatečnou metodickou a odbornou podporu.

Vláda se zavazuje zlepšovat podmínky pro práci pedagogů vsouladu se současným úsilím OECD a Evropské unie, a to včetně podmínek platových. Rozhodující roli vtom sehraje zvláště implementace zákona o pedagogických pracovnících a podpora reformy jak postgraduálního, tak dalšího vzdělávání učitelů, jejímž cílem je vytvořit ucelený systém vzdělávání učitelů, za jehož kvalitu bude sdílet odpovědnost stát a vysoké školy.

Vláda zachová jednotnou a ucelenou vzdělávací soustavu při respektování priorit jednotlivých krajů a dokončí procesy, které vedou k racionalizaci a následné stabilizaci sítě škol, především ve vztahu ke skutečnému stavu populace vsídlech, k zajištění obecné dostupnosti předškolního a základního vzdělávání a koptimalizaci struktury nabídky středoškolského vzdělání se zvláštním zřetelem kučňovskému školství.

Vláda předloží návrh zákona o dalším vzdělávání a zvýší motivaci k němu, zejména systémem certifikace a přenositelnosti certifikátů do oblasti školní přípravy, rozvojem informačního prostředí voblasti dalšího vzdělávání, možností odpisů nákladů na další vzdělávání zdaňového základu u fyzických osob.

Vláda se zavazuje dokončit reformu vysokého školství, která povede kposílení role vysokých škol jako hlavního zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj státu a ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol vrámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a evropského prostoru výzkumu avývoje a následně ikonkurenceschopnosti v oblasti ekonomické.

Změny povedou ve svém důsledku především k rozčlenění vzdělávací činnosti na profesně, bezprostředně na pracovním trhu uplatnitelné i všeobecně orientované základní (bakalářské) vysokoškolské studium, na pokročilá studia poskytující kvalifikaci pro výkon povolání na magisterské úrovni, na přípravu pro činnost ve výzkumu a vývoji i kariéru akademického pracovníka, pracovníka voblasti výzkumu a vývoje apod. Toto rozčlenění umožní, aby terciárního vzdělání zřetelně dosáhlo vyšší procento populace.

Rozhodujícím nástrojem je transformace a posílení financování vysokých škol. Ve střednědobém výhledu bude navýšen rozpočet vysokých škol tak, aby bylo možné zohlednit kvalitu a zaměření škol, studijní úspěšnost, spolupráci vysokých škol sprůmyslem apodnikatelskou sférou, aktivity škol vregionu, zvláště pak nová metodika financování podpoří výzkum a vývoj na vysokých školách. Vláda legislativně a daňově podpoří financování činnosti vysokých škol zvíce zdrojů.

6.3. Děti, mládež, sport

Vláda v oblasti práce s dětmi a mládeží bude všestranně vytvářet podmínky pro rozvoj zájmového vzdělávání a vzdělávání v uměleckých a jazykových školách, jako nedílné součásti vzdělávacího systému. Zároveň se zaměří na zkvalitnění právního prostředí, zvláště na prosazování garanční a atestační funkce státu při práci s dětmi a mládeží, a na podporu organizací realizujících zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeže.

Vláda bude prosazovat, aby se prevence sociálně patologických jevů, zvláště drogové závislosti mladistvých, řešila účinnou meziresortní spoluprací.

Vláda bude podporovat rozvoj a sociální dostupnost širokého spektra forem sportovních činností. Bude nadále vytvářet optimální podmínky pro každodenní systematickou činnost aktivních sportovců, trenérů, cvičitelů. Zvýšenou pozornost bude věnovat zejména přípravě sportovně talentované mládeže a podpoře státní sportovní reprezentace.

6.4. Informační společnost

Vláda se hlásí k myšlence podpory a rozvoje informační společnosti jako důležitého nástroje pro rozvoj vzdělanosti, ekonomiky a služeb veřejné správy. Vláda bude podporovat zavádění informačních technologií do běžného života občanů, veřejné správy, zdravotnictví asociálních služeb. Při realizaci těchto cílů bude vláda vycházet zprincipů obsažených ve Státní informační a komunikační politice (e-Česko 2006). Cílem je zejména do roku 2006 umožnit elektronické vyřizování nejdůležitějších úředních agend, dosáhnout alespoň 50% počítačové gramotnosti a maximální dostupnosti informačních technologií. Stanovením jasných regulačních pravidel vláda podpoří rozvoj a kvalitu konkurenčního prostředí vtelekomunikacích a poštovních službách a umožní zahájení pravidelného digitálního televizního vysílání.

Konkrétně vláda zejména:

· připraví návrh zákona o elektronických komunikacích,

· připraví zákon o výměně dat ve veřejné správě (zákon o registrech),

· bude pokračovat vkoordinaci a integraci služeb komunikační infrastruktury pro veřejnou správu,

· připraví Státní strategii vysokorychlostního přístupu k internetu scílem dosáhnout pro cca 80% obyvatelstva ekonomicky i technicky dostupné připojení,

· bude pokračovat vrozvoji Portálu veřejné správy, včetně možnosti elektronického náhledu do vybraných registrů a možnosti elektronicky podávat nejčastější úřední podání,

· podpoří další rozvoj informačních technologií ve školách,

· bude uskutečňovat Národní program počítačové gramotnosti,

· dokončí připojení všech veřejných knihoven kinternetu,

· připraví Národní strategii přechodu na digitální televizní a rozhlasové vysílání, včetně garance postavení médií veřejné služby.

6.5. Kultura

Za největší bohatství naší země považuje vláda schopnosti a nadání občanů atudíž chápe kulturu a národní kulturní poklad jako významný faktor rozvoje ČR.

Vláda podpoří existenci a činnost základní kulturní infrastruktury a bude dále podporovat nevládní kulturní organizace ajednotlivce scílem rozvíjet bohatě strukturované multikulturní společenství a sdůrazem na podporu soudržné a tvořivé občanské společnosti.

Vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, připraví systém jejího vícezdrojového financování. Vláda si je vědoma své povinnosti pečovat opamátníky, muzea ainstituce související stradicí české státnosti a vtéto souvislosti vnímá apotvrzuje také svou odpovědnost za jejich stav.

Vláda bude dbát na to, aby vduálním systému rozhlasového a televizního vysílání byl vytvořen odpovídající prostor jak pro veřejnoprávní, tak pro soukromé vysílatele. Podpoří proces digitalizace zajišťující širší programovou nabídku televizního a rozhlasového vysílání.

Vymezí při realizaci své kulturní politiky také odpovídající postavení české kinematografii avypracuje nový model jejího financování.

Významnou součástí občanské společnosti jsou církve a náboženské společnosti. Vláda hodlá pokračovat v uspořádání majetkových vztahů mezi nimi na jedné straně a státem na straně druhé a předloží kveřejné diskusi koncepci nového modelu jejich ekonomického zabezpečení.

7. Právní stát

7.1. Demokracie a ústavnost

Vláda je odhodlána upevňovat důvěru občanů v instituce veřejné moci a podporovat vytváření možností občanské aktivity při správě věcí veřejných. Proto za svůj prvořadý úkol považuje též vypracování a prosazení ústavního zákona o referendu, podle něhož by občané mohli o zásadních obecných otázkách výkonu státní moci rozhodovat přímo svým hlasováním.

Vláda si je vědoma, že k přijetí ústavní úpravy obecného referenda je třeba dosáhnout širšího konsensu politických sil v obou komorách Parlamentu. Pokud se jí této shody nepodaří dosáhnout, připraví úpravu umožňující referendum o přijetí Smlouvy o ústavě pro Evropu, scílem dát občanům příležitost rozhodnout o tomto významném integračním kroku.

Vláda chce pokračovat v započaté diskusi o ústavních změnách.

Za svůj další cíl považuje vláda zajištění rovného přístupu ke všem právům zaručeným Listinou, úmluvami o lidských právech a právem Evropské unie. Bude analyzovat doporučení mezinárodních kontrolních orgánů smluv o lidských právech anaplňovat je při realizaci své politiky. Vytvoří mechanismy krealizaci rozhodnutí všech kontrolních orgánů vindividuálních případech.

7.2. Veřejná správa

Vláda provede podrobnou analýzu fungování veřejné správy a bude pokračovat v její racionalizaci. Vláda rozšíří využitelnost informačního systému veřejné správy, propojí subsystémy aregistry veřejné správy, využitelné i pro potřebu veřejnosti, s cílem dosáhnout nejen úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity a zúžit státní aparát.

Záměrem vlády je zajistit nezávislý personální a organizační audit ve všech resortech, jehož předmětem bude jak samotný výkon státní správy, tak činnosti dalších organizačních složek státu a příspěvkových organizací, a dokončit tak připravovanou reformu ústřední státní správy s cílem zvýšit její funkčnost a efektivnost, omezit počet ústředních správních úřadů ajejich zaměstnanců. Výsledkem by mělo být posílení strategického řízení, dopracování systému státní služby a zavádění výkonnostních auditů. Vláda posílí dohled nad efektivností práce ústředních úřadů a soudržnost tvorby a realizace politik.

Vláda bude prosazovat posílení vnitřního kontrolního systému veřejných financí.

Vláda provede rozbor činností přenesených v podobě výkonu státní správy na územní samosprávné celky a stanoví nový způsob výpočtu příspěvku státu na úhradu nákladů spojených s výkonem této přenesené působnosti.

7.3. Očista právního řádu a odstraňování administrativních bariér pro podnikání

Vláda vyhodnotí efektivnost právního řádu a připraví kdiskusi projekt celkové revize právního řádu scílem vytvořit základy pro jeho zjednodušení cestou kodifikace, odstranit překrývání právních norem, různé instituty pro úpravu týchž věcí a prosadit koncepční přístup při dalším utváření právního řádu. Vláda bude prosazovat takéracionálnější způsob vzniku apřijímání práva Evropské unie na úrovni jejích orgánů, neboť je nanejvýš důležité zajistit účelnou provázanost vnitřního právního řádu správem Evropské unie.

Vláda přezkoumá soulad podmínek pro podnikání stanovených v jednotlivých právních předpisech a prosadí opatření směřující k urychlení zápisu do obchodního rejstříku, srovnatelnému se státy s vyspělou ekonomikou.

7.4. Soudnictví

V oblasti soudnictví chce vláda postupně odstraňovat příčiny neúměrného prodlužování soudních řízení. Bude prosazovat efektivnější vnitřní uspořádání soudů scílem dosáhnout plynulejšího vyřizování soudní agendy. Vláda bude usilovat osnižování potenciálních soudních sporů, jednak podporou dalšího rozvoje probační amediační služby, jednak vytvořením systému mimosoudního řešení sporů, zejména rodinné a pracovněprávní aobchodní povahy, s případným využitím nevládních neziskových subjektů.

Vláda se zasadí o dokončení široké odborné diskuse nad návrhem nového občanského zákoníku tak, aby tento zákoník mohl být Parlamentem posouzen počátkem následujícího volebního období.

V návaznosti na již předložený návrh nového trestního zákona vláda připraví návrh rekodifikace trestního práva procesního, který bude sledovat další urychlení trestního řízení zejména v tzv. bagatelních věcech a oproštění soudů od zbytečných úkonů tak, aby bylo možné daleko větší pozornost věnovat stíhání závažné kriminality.

Dohledová oprávnění vůči soudům budou zaměřena na významnější snížení neskončených soudních věcí a na dosažení potřebné rychlosti a plynulosti soudního řízení, zejména obchodních a pracovněprávních sporů. Ktomu bude využívána také elektronicky vedená evidence všech soudních případů, umožňující důslednější kontrolu práce soudů. Scílem stabilizovat justici vláda předloží návrh novely zákona o soudech a soudcích.

V oblasti vězeňství bude vláda prohlubovat diferencovaný výkon trestu s důrazem na předcházení trestné činnosti především s rasovým podtextem, na opatření směřující proti drogové závislosti, na individualizaci resocializačních programů a vytvářením možností pro vyšší zaměstnanost odsouzených.

8. Zemědělství a venkov, ochrana životního prostředí, regionální rozvoj, doprava

8.1. Zemědělství a rozvoj venkova

Vláda bude usilovat o to, aby ve venkovském prostoru byly zemědělství a venkov schopny plnit nejen funkce produkční, ale také environmentální a sociální. Vláda podpoří spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí uplatňováním systému přímých plateb a programů podporovaných z prostředků Evropské unie a zároveň využíváním národních doplňkových přímých plateb a programů státní pomoci. Zabezpečí plné spolufinancování programů podporovaných z prostředků Evropské unie.

V souladu se Společnou zemědělskou politikou Evropské unie bude vláda podporovat:

· konkurenceschopnost zemědělců,

· harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik,

· rozvoj cestovního ruchu, agroturistiky a služeb s tím souvisejících,

· mimoprodukční a environmentální funkce zemědělství včetně obnovitelných zdrojů energie,

· ekologické zemědělství, včetně zpracování a prodeje ekologických potravin jako formu hospodaření na zemědělské půdě,

· konkurenceschopnost potravinářského a zpracovatelského průmyslu s cílem zajistit maximální pestrost, kvalitu a bezpečnost potravin pro spotřebitele,

· propojení zemědělské prvovýroby a zpracovatelského průmyslu.


Vláda:

· bude podporovat integraci zemědělských prvovýrobců do odbytových družstev aorganizací. Podpoří efektivní export zemědělských a potravinářských produktů. Prostřednictvím cílených propagačních kampaní bude zvyšovat spotřebu domácí produkce,

· postupně stabilizuje vlastnické vztahy v zemědělství dokončováním restitučních atransformačních procesů v zemědělství, urychlí realizaci pozemkových úprav a proces prodeje státní půdy, bude podporovat rozvoj trhu se zemědělskou půdou tak, aby postupně docházelo k majetkové stabilizaci zemědělců z hlediska půdní držby. Převod zemědělské půdy na hospodařící subjekty bude probíhat za ekonomicky přijatelných podmínek smožností dlouhodobých splátek a ručení zemědělskou půdou,

· bude usilovat o zkvalitnění a zjednodušení systému veterinárních a fytosanitárních kontrol při výrobě potravin,

· při respektování všech příslušných norem Evropské unie, bude bránit nadměrnému byrokratickému zatížení podnikatelských subjektů vzemědělství,

· ve spolupráci s kraji se soustředí na vytvoření efektivního systému všestranné podpory přípravy projektů na čerpání prostředků ze strukturálních a rozvojových fondů,

· podpoří celoživotní program vzdělávání pro pracovníky vzemědělství,

· bude pokračovat ve vodohospodářské politice scílem udržení vody vkrajině azabezpečení ochrany před povodněmi a omezení eroze, včetně podpory další výstavby vodohospodářské infrastruktury voblasti čištění vod.

Lesy jsou národním bohatstvím; proto bude vláda lesní hospodářství orientovat na trvalý rozvoj jeho mimoprodukčních i produkčních funkcí a zlepšování zdravotního stavu lesů. Vláda bude podporovat rozvoj přírodě blízkého a šetrného hospodaření v lesích, při využití potenciálu státního lesního majetku se zachováním stávající struktury. Podpoří domácí a především regionální zpracování tuzemského dříví, jako významný zdroj zaměstnanosti a prosperity ve venkovských regionech.

Cílem vlády je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a posílení stability venkovských mikroregionů. Vláda bude sledovat hospodářskou, společenskou, environmentální akulturní situaci venkovských oblastí a podporovat rozvoj venkova zevropských i národních programů.

Vláda se bude zaměřovat zejména na posílení rozmanitosti hospodářských činností na venkově, zlepšení občanského vybavení a služeb, včetně nezbytné infrastruktury, a zlepšení životního prostředí přírody, krajiny a kulturního dědictví. Vtěchto oblastech se zaměří zejména na tvorbu nových pracovních míst a zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí.

Vláda připraví Strategii rozvoje venkova ČR jako podkladu pro přípravu programu kvyužití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova vobdobí 2007-2013.

8.2. Ochrana životního prostředí

Vláda věnuje prvořadou pozornost plnění Státní politiky životního prostředí schválené do roku 2010.

Vláda:

· bude prosazovat principy Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí a zachová současnou úroveň občanských práv vtéto oblasti,

· vytvoří podmínky pro kvalitní péči o soustavu chráněných území NATURA 2000 abude přitom podporovat větší zainteresovanost vlastníků, obcí a neziskového sektoru a finanční náhrady za způsobené újmy. Vláda vyhlásí Chráněnou krajinnou oblast Český les.

Vláda dále:

· prosadí návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie zobnovitelných zdrojů energie,

· přijme Národní alokační plán ČR k obchodování spovolenkami na emise skleníkových plynů připravený vsouladu scíli Státní energetické koncepce ČR a prosadí zákon o obchodování spovolenkami a od roku 2005 obchodování zahájí.

Vláda projedná koncepci rozpočtově neutrální ekologické daňové reformy apředloží návrhy příslušných zákonů. Připraví „Program podpory alternativních paliv vdopravě“ anavazující zákonnou úpravu scílem zvýšit podíl alternativních paliv vdopravě.

8.3. Regionální rozvoj a územní plánování

Cílem vlády je harmonický rozvoj jednotlivých regionů státu. Vláda bude systematicky sledovat a vyhodnocovat dosavadní ekonomický, sociální a společenský rozvoj jednotlivých regionů a aktualizovat vymezení regionů hospodářsky slabých astrukturálně postižených. Pro řešení problémů těchto regionů bude využívat prostředků Evropské unie i Národního programu regionálního rozvoje.

Vláda vytvoří podmínky pro plné využití prostředků Evropské unie umožňujících řešení problémů hospodářsky a strukturálně postižených regionů. Zvláště bude podporovat projekty, které přinášejí zvýšení zaměstnanosti a zvyšování kvalifikace pracovní síly. Pro tyto programy zajistí ve spolupráci skraji a obcemi nutné prostředky na finanční spoluúčast se zvláštním zřetelem na severozápadní Čechy, severní a jižní Moravu.

Cílem Národního programu regionálního rozvoje bude:

· působit na snižování míry nezaměstnanosti,

· podporovat restrukturalizaci průmyslu i nové investice,

· diferencovaně podporovat rozvoj malého a střední podnikání,

· podporovat vybudování nutné infrastruktury zejména voblastech, ve kterých není možné použít finanční prostředky Evropské unie.

Vláda poskytne pomoc zejména strategickým a páteřním projektům pro rozvoj regionů. Vláda bude vyrovnávat nepříznivé rozdíly ve vývoji vhospodářsky astrukturálně postižených regionech a bude podporovat meziregionální a přeshraniční spolupráci. Vláda bude podporovat rozvoj a regeneraci měst a spolupráci měst avenkova.

Vláda zvětší objem veřejných investic zejména do dopravní infrastruktury; ktomu připraví návrh zákona o veřejně soukromých partnerstvích (PPP).

Rozdělení prostředků zfondů Evropské unie na regionální rozvoj vláda určí novým programovým dokumentem „Strategie regionálního rozvoje České republiky“, jehož cílem je razantní zvýšení regionální konkurenceschopnosti, podpory znalostní ekonomiky a ekonomiky služeb.

Vláda připraví nový stavební zákon scílem zpřehlednit, zjednodušit a zkrátit stavební řízení, územní plánování a územní rozvoj.

8.4. Cestovní ruch

Vláda vytvoří jednotný systém cestovního ruchu, podporovaný prezentací ČR vzahraničí a novými studijními obory, a zároveň zdokonalí kontrolu nad poskytováním služeb cestovního ruchu a navrhne zdokonalit právní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.

Vláda předloží návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání voblasti cestovního ruchu, jejímž cílem je zajištění ochrany klientů před nezodpovědným chováním některých cestovních kanceláří, porušujících pravidla podnikatelské etiky. Vláda bude podporovat rozvoj cestovního ruchu i zjednodušením cestovních formalit pro zahraniční návštěvníky.

9. Obrana a vnitřní bezpečnost

9.1. Obrana

Vláda bude upevňovat bezpečnost ČR a zvyšovat její obranyschopnost zejména dokončením vojenské integrace do Severoatlantické aliance (NATO) a účastí na Evropské bezpečnostní a obranné politice a budováním profesionální, pružné a mobilní armády, schopné reagovat na nové hrozby, včetně hrozeb asymetrického charakteru, a zmenšovat rizika stěmito hrozbami spojená.

Vláda bude stejnou měrou usilovat o zvýšení bezpečnosti ČR i součinností vrámci celosvětových a regionálních organizací, především vOrganizaci spojených národů, vOrganizaci pro bezpečnost a spolupráci vEvropě.

Vláda bude i nadále vytvářet podmínky pro aktivní zapojení ozbrojených sil ČR do operací na podporu míru, humanitárních operací a protiteroristických operací, vsouladu skoncepcí zahraniční a bezpečnostní politiky, která bude podle potřeby aktualizována.

Armáda České republiky (AČR) musí přizpůsobit svou organizační strukturu tak, aby byla schopna čelit takovým novým hrozbám, jaké představuje zejména terorismus. Proto bude úkolem vlády vybudovat plnou síťovou integritu území ČR, kompatibilní se spojenci. Vláda také dokončí organizační sloučení Ministerstva obrany aGenerálního štábu a zajistí efektivní součinnost AČR s integrovaným záchranným systémem. Souběžně stím bude prohloubeno civilní řízení a civilní kontrola AČR, především zvýšeným důrazem na působení Parlamentu ČR aBezpečnostní rady státu. Kvalifikované civilní řízení znamená především zvýšenou odpovědnost civilních složek za zajišťování obrany.

Prioritou vlády bude dosáhnout plné profesionalizace AČR k 1. lednu 2005 aúrovně počátečních operačních schopností do konce roku 2006. Jednotky AČR musí být schopné plnit jak obranné úkoly vrámci NATO tak i úkoly, kterými budou pověřeny evropské bezpečnostní síly vrámci bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie.

Vláda bude podporovat co nejširší zapojení českého průmyslu do procesu modernizace apřezbrojení AČR. Vláda bude podporovat účelnou specializaci ozbrojených sil, ale považuje za nezbytné zachovat plnou funkčnost AČR, složené zpozemních i vzdušných sil, kvalitních sil podpory azabezpečení i jednotek, zajišťujících pomoc při zvládání krizových situací nevojenského charakteru.

Vláda bude klást důraz na spolupráci súzemní samosprávou. Regionům aobcím, kterých se dotkne rušení posádek, pomůže bezúplatným převodem nepotřebného majetku či pomocí při odstraňování ekologických škod a dále bude využívat i všech možností pro tvorbu sociálních programů.

Vláda dokončí legislativní i jiné kroky, směřující kreformě zpravodajských služeb tak, aby mohly být efektivním nástrojem obrany proti novým bezpečnostním hrozbám.

9.2. Vnitřní bezpečnost

Vláda považuje zajištění bezpečnosti občanů, ochrany jejich práv, životů, zdraví amajetku za svou prioritu.

Vláda se zasadí o intenzivní boj proti korupci a šedé ekonomice. Za účinný nástroj prevence korupce vláda přitom pokládá zejména maximální transparentnost při nakládání sveřejnými prostředky, vláda bude současně navrhovat a prosazovat taková organizační avpřípadě potřeby i legislativní opatření, která umožní kompetentním orgánům korupci odhalovat, stíhat a trestat ještě efektivněji než dosud.

Vláda bude klást důraz na důsledné odhalování a potírání organizovaného zločinu ve všech jeho podobách, zejména na úseku obchodu slidmi, nelegálního obchodu sdrogami azneužívání informačních technologií. Vláda se zaměří na omezování možnosti legalizace výnosů ztrestné činnosti.

Vláda bude podporovat zavedení trestnosti recidivy některých přestupků a zasadí se ovytvoření podmínek pro efektivní využití tohoto institutu.

Vláda bude i nadále přijímat systémové kroky vboji proti terorismu, vedoucí ke snížení zranitelnosti ČR před útoky namířenými proti jejímu teritoriu a jejím zájmům vzahraničí.

Vláda bude pokračovat vpodpoře prohlubování mezinárodní policejní spolupráce zejména zapojení Policie České republiky do práce vEUROPOLU a do mnohostranných mezinárodních policejních aktivit. Vláda bude usilovat o aktivní zapojení ČR do Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP).

Vláda se bude i nadále intenzivně zabývat násilnou kriminalitou a znepokojujícími formami obecné kriminality, jakými jsou např. krádeže aut a věcí znich, vloupání do bytů arekreačních objektů. Nedílnou součástí postupu proti této kriminalitě bude podpora dalšího rozvoje situační a sociální prevence kriminality, včetně podpory preventivních programů na místní úrovni. Pozornost bude věnována systémovému přístupu kpráci sdelikventní mládeží.

Vláda vboji proti nejzávažnějším formám organizované kriminality podpoří nové, ve světě již osvědčené, instituty, které jsou způsobilé učinit potírání této kriminality efektivnější např. institutem korunního svědka.

Vláda nepokládá za uspokojující postavení obětí kriminality, proto bude hledat další možnosti jejich účinnější podpory.

Vláda zintenzivní aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Vláda bude uplatňovat aktivní politiku a rozvoj koncepce integrace cizinců na území ČR. Vláda bude současně přijímat konkrétní opatření směřující keliminaci nelegální migrace, nelegálního zaměstnávání cizinců a všech souvisejících negativních jevů. Vsouladu smezinárodními závazky bude usilovat o spravedlivé a efektivní azylové řízení azároveň však bude přijímat opatření komezení zneužívání azylového systému.

Vláda bude intenzivně připravovat a realizovat opatření vedoucí kplnému zapojení ČR do schengenského prostoru vnejbližším možném termínu.

Vláda bude podporovat proces vytváření policie jako moderního evropského bezpečnostního sboru, u kterého je policejní práce chápána jako služba občanovi. Vláda bude věnovat trvalou pozornost vytváření podmínek pro dobrou spolupráci orgánů Policie České republiky sobčany a sorgány veřejné správy při předcházení a odhalování trestné činnosti.

Vláda pokládá za svůj úkol také zdokonalování existujícího systému koordinace zpravodajských služeb.

Vláda je rozhodnuta dále posilovat připravenost ČR na vzniklá bezpečnostní rizika, rozvíjet složky integrovaného záchranného systému a připravit podmínky pro vznik úřadu pro mimořádné události bez nároku na zvýšení počtu ústředních orgánů státní správy.

10. Zahraniční politika

Zahraniční politika vlády vychází ze zájmů českých občanů. Jejím cílem je spoluvytvářet co nejlepší podmínky pro demokratický vývoj v míru, hospodářskou prosperitu astálé zvyšování životní úrovně obyvatel.

Plnoprávné členství ČR vEvropské unii od 1. května 2004 je pro ČR velkou příležitostí azároveň výzvou. Vytváří nový rámec pro formulování aprovádění zahraniční politiky. Česká republika má možnost poprvé ve své historii spoluutvářet politiku jednoho z nejvýznamnějších seskupení na světě. Rozšířená Evropská unie bude vlivným partnerem Spojených států amerických a tato spolupráce může přispět kúčinnějšímu řešení světových problémů, ke snížení napětí akvětšímu respektování mezinárodního práva. Toto partnerství podpoří úsilí k vytvoření mezinárodního společenství, založeného na respektu kchartě Organizace spojených národů, vněmž jsou společně identifikovány azvládány hrozby a rizika a vněmž se rozvíjejí různé formy politické ahospodářské spolupráce. Vstupem do Evropské unie se otevřel ČR největší světový trh, jehož výhod může plně využívat. Pro ČR, její bezpečnost a mírový vývoj má mimořádný význam, že všichni její sousedé jsou členy Evropské unie, a s výjimkou Rakouska též Organizace Severoatlantické smlouvy.

Vláda bude:

· provádět aktivní a vyváženou zahraniční a bezpečnostní politiku, založenou na principech demokracie, mezinárodního práva, multilateralismu a spojeneckých závazcích,

· nadále podporovat úsilí Organizace spojených národů a mezinárodního společenství předcházet ozbrojeným konfliktům a válkám, řešit vzniklé konflikty především mírovou cestou a čelit novým bezpečnostním hrozbám účinnými opatřeními,

· podporovat evropský integrační proces scílem vytvořit sjednocenou, demokratickou, sociálně soudržnou, prosperující a mírovou Evropu bez napětí, Evropu svobodných občanů aspolupracujících regionů. Silná a vlivná Evropská unie představuje významný faktor řešení světových problémů, a tím i problémů, snimiž je véře globalizace konfrontována ČR.

Vláda se ve svém funkčním období do června 2006 soustředí v oblasti zahraniční politiky na tyto hlavní otázky:

Aktivní účast ČR vEvropské unii

Cíle a úkoly politiky ČR jsou rozvedeny zejména vkapitole 3 tohoto prohlášení.

Aktivní účast v Organizaci Severoatlantické smlouvy

Vláda přikládá velký význam budování evropského a euroatlantického bezpečnostního systému při předcházení krizím a ozbrojeným konfliktům a jejich účinnému zvládání v případě, že k nim dojde.

Vláda bude podporovat kroky vedoucí k posílení partnerských vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Kanadou a společný přístup keliminaci současných akutních nebezpečí a hrozeb, jako je mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, mezinárodní kriminalita.

Prvořadou pozornost bude vláda věnovat rozvíjení těsných vztahů se sousedními státy. Nadále bude věnovat pozornost visegrádské spolupráci a středoevropskému prostoru.

Ve vztahu kotázkám souvisejícím skoncem a důsledky druhé světové války bude vláda vycházet zčesko-německé deklarace zroku 1997 a z usnesení Poslanecké sněmovny PČR z24.dubna 2002.

Česká republika se jako členský stát Evropské unie zapojí do stabilizačního aasociačního procesu v oblasti Balkánu.

V oblasti Blízkého a Středního východu bude vláda podporovat úsilí kmírovému řešení palestinsko-izraelského konfliktu, ke snížení napětí a kzajištění bezpečnosti, stability ahospodářské prosperity regionu. Vláda vyslovuje plnou podporu „cestovní mapě“, na níž se shodly USA, Evropská unie, Rusko a Organizace spojených národů i příslušným rezolucím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejichž cílem je spravedlivé a trvalé řešení palestinsko-izraelského konfliktu zajištěním bezpečných hranic Izraele a vytvořením samostatné životaschopné a demokratické Palestiny.

Vláda bude usilovat , aby se ČR dle svých možností podílela na obnově míru, a nastolení demokracie a prosperity vIráku a vAfghánistánu.

Vláda si je vědoma potřeby existence smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem.

Vláda bude věnovat trvalou pozornost mnohostranným vztahům a účasti ČR vmezinárodních organizacích. Mezinárodní organizace hrají důležitou úlohu při vytváření fungujícího mezinárodního řádu vsoučasném měnícím se světě na základě mezinárodního práva. Česká republika se aktivně podílí na činnosti mezinárodních organizací, znichž za nejvýznamnější považuje Organizaci spojených národů, vjejich úsilí snížit

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08