Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyIntegrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS)

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 17.1.2003
V okamžiku vstupu ČR do EU se musíme zapojit a integrovat do celé řady společných programů, kterými vytváří Evropská komise stabilnější ekonomické podmínky svým členům při těžké konkurenci v rámci světového globálního trhu.

Zemědělské podpory v EU jsou nenárokové a nezbytnou podmínkou jejich vyplácení v dané členské zemi je dnes funkční IACS a platební agentura. V souvislosti s požadavkem na účelnou administraci žádostí o podporu a zvýšení účinnosti kontrolních struktur pro vyplácení podpor z EAGGF bylo uloženo Radou EU v roce 1992 vytvoření IACS.

IACS je systém vícenásobné a křížové kontroly celkových podpor, ale současně je to velmi detailní systém kontroly soustavy zemědělských dotací – zajišťuje identifikaci a registraci až na úroveň jednotlivého osevu, plodiny, zvířete. Jako obecný kontrolní mechanismus EAGGF pro přímé platby je IACS postupně rozšiřován o další podpůrné programy (to platí zejména o jeho místě v kontrole opatření k rozvoji venkova obecně, a v kontrole agroenvironmentálních opatření).

IACS výrazně zefektivňuje výkon kontroly, administraci žádostí, vyplácení podpor, udělování sankcí atd. Lze jej současně využít i jako silný informační zdroj příp. jako podklad pro realizaci dalších činností v sektoru zemědělství např. nastavení rozsahu podpor, výrobní kvóty, odhady úrody nebo z hlediska potřeb krizového řízení.

EU dává kandidátským zemím naprosto jednoznačné signály, že systém IACS není možné obejít ani nahradit něčím zcela jiným. EK velmi zřetelně prohlásila, že pro poskytování zejména přímých plateb z EAGGF v nových kandidátských zemích je nutno v okamžiku vstupu do ES mít plně funkční, spolehlivý a zavedený systém IACS. IACS je vstupní, výchozí a nezbytnou podmínkou pro vyjednávání s EU o přímých i nepřímých platbách.

IACS je tvořen soustavou sedmi základních registrů a dalších subregistrů a vícestupňovým systémem kontroly. Součástí IACS je také kategorizace přírodních a znevýhodňujících faktorů hospodaření pro diferencované přiznávání podpor farmářům v rámci jednotlivých podpůrných nebo kompenzačních programů ES. Svou povahou je IACS nástroj horizontální povahy a zasahuje do mnoha oblastí realizovaných programů podpor a kompenzací v EU.

Proces implementace IACS v České republice je řízen MZe ČR (Řídící a monitorovací výbor IACS, Pracovní výbor IACS). Zapojeny jsou také resortní organizace příp. i jiné resorty Český ústav zeměměřičský a katastrální, ministerstvo životního prostředí apod. Odpovědným technickým koordinátorem zavádění systému je společnost Ekotoxa Opava a spolupracující tým deseti dalších organizací včetně zahraničních subjektů.

Konečným termínem pro vybudování IACS je 31.12. 2002, což vychází i ze závěrů bilaterálního screeningu z 1.-2. února 1999, kdy se ČR zavázala EK k tomuto datu funkční systém v intencích legislativy EU vybudovat.

Přenos know-how z EU zemí (září 2001 – květen 2003) zprostředkovává. na základě uzavřené mezinárodní smlouvy Twinning Covenant, tým poradců z Velké Británie a Holandska v rámci Phare 2000 a v rámci Phare 2001 tým poradců z Dánska a Holandska. Částka 4,3 mil euro je schválena na realizaci nákupu HW pro centrálu Mze ČR a regionální pracoviště.

Největším úkolem při zavádění IACS je vytvoření zcela nového systému registrace a identifikace půdy založeného na skutečném užívání pozemků. Užívání půdy je zajišťováno na základě leteckého měřického snímkování území celé ČR (1999 – 2001) s komplexním využitím technologií digitální kartografie.

Zavedení funkčního IACS v ČR společně s akreditovanou národní platební agenturou vytvoří základní předpoklady pro čerpání a řízení systému podpor z ES popřípadě i další úlohy řešené v sektoru zemědělství.

V rámci budování systému IACS se vytváří na zcela jiném základě registr půdy, který bude založen na definici zemědělské parcely a produkčního bloku.

Zemědělská parcela

– souvislý díl zemědělské půdy, na kterém zemědělský výrobce pěstuje jednu plodinu (čl. 1/4, 3508R92), totožná s rotací plodin v rámci osevního postupu plodin.

Produkční blok

– plocha reálně obhospodařované zemědělské půdy, na které probíhají pravidelné agrotechnické zásahy, na které jsou pěstovány plodiny nebo zde probíhá jiný způsob zemědělského hospodaření a která je ohraničena relativně stabilními terénními překážkami typu intravilán obce, zastavěná plocha, cesta, vodoteč, vodní plocha, les, výrazná terénní překážka.
Jeden produkční blok přitom může obsahovat více zemědělských parcel jednoho či více uživatelů – zemědělských výrobců.

Správce (Ministerstvo zemědělství)


   [zobrazeno (6), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08