Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 středa 20.února 2019   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyPartnerství NNO a veřejné správy při přípravě nových zákonů

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 29.1.2004

Zákony jsou připravovány na ministerstvech a po té projednávány vládou a v parlamentu. Hovoříme-li o účasti veřejnosti ve smyslu věcných diskusí nad obsahem zákona – prostor pro ni je především ve fázi přípravy na ministerstvech v rámci připomínkových řízení.


 


Řádné projednání s veřejností v rámci připomínkových řízení je žádoucí také z hlediska kvality přijímaných zákonů a jejich konzistentnosti. Do parlamentu by měly přicházet návrhy co nejlépe prodiskutované se všemi dotčenými skupinami tak, aby zde již nedocházelo k zásadním přepracováním zákonů.


 


Z výše uvedených důvodů se domníváme, že nastavení připomínkových řízení by mělo vypadat tak, aby se k návrhům zákonů mohl vyjádřit v podstatě každý. S využitím internetu je to reálné.


 


Legislativní pravidla vlády (v platném znění)  však toto neřeší. Stanovují  povinná připomínková místa (ústřední orgány státní správy a další instituce) a lhůty dané na zpracování připomínek a stanovují základní pravidla pro vypořádání připomínek. Co se týče účasti veřejnosti a NNO dle odstavce 3, čl. 5 orgán zašle návrh zákona k připomínkám i dalším připomínkovým místům (profesním sdružením, zájmovým skupinám podnikatelů či spotřebitelů a vědecké a odborné veřejnosti), pokud to považuje za účelné.   Připomínky označené jako zásadní se stávají v případě nevyhovění předmětem rozporu, ostatní mají povahu návrhu (čl.5, odst.7). Orgán, který návrh zákona k připomínkám zaslal, projednává uplatněné připomínky s připomínkovými místy, pokud to považuje za potřebné (čl. 5, odst.8). Stejný postup platí i v případě fakultativních připomínkových míst.


.


Domníváme se proto, že je třeba novelizovat legislativní pravidla vlády a to s ohledem na rozšíření internetu (o tom není v legislativních pravidlech ani zmínka) a účinné zapojení veřejnosti (aktivní poskytování informací, vypořádávání připomínek apod.).


 


Předkládaný návrh počítá s následujícím:


 


-          zveřejnění návrhů zákonů, nařízení a vyhlášek na internetu v den zahájení vnějšího připomínkového řízení i s datem, dokdy je možné zasílat připomínky, a s kontaktní elektronickou adresou, kam je možné připomínky zasílat,


-          zavedení seznamu fakultativních připomínkových míst, na který se mohou přihlásit dle zájmu různé nevládní organizace,


 


(Každý orgán si vede pro účel vnějšího připomínkového řízení aktualizovaný seznam fakultativních připomínkových míst, jimiž mohou být organizace nevládního sektoru (vědecká pracoviště, profesní sdružení, zájmové skupiny podnikatelů či spotřebitelů a další nevládní neziskové organizace), které si o zařazení na seznam požádaly. V den zveřejnění věcného návrhu na internetu jim orgán zašle elektronicky oznámení o zahájení vnějšího připomínkového řízení i s datem ukončení sběru připomínek.).


 


-          připomínky uplatněné fakultativními připomínkovými místy označené jako zásadní jsou vypořádány formou veřejného projednání,


 


-          zápis z veřejného projednání je zveřejněn v určené lhůtě na internetu.


 


Je možné se také inspirovat u slovenských LPV (příloha 1).


 


 


 


 


 


Připravila: Zuzana Drhová, Zelený kruh, 15. 12. 2003


 


 


 


 


 


 


Ze slovenských  LPV:


 


N á v r h   z á k o n a


Čl. 9


            (1) Návrh zákona sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní.


            (2) Ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy (ďalej len “navrhovateľ”) zverejní návrh zákona na pripomienkové konanie na internete. Zároveň minister alebo vedúci iného ústredného orgánu zašle písomný a elektronický oznam o zverejnení návrhu zákona na internete na pripomienky


a)   podpredsedom vlády, ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy,


b)   Úradu vlády Slovenskej republiky, sekcii Inštitút pre aproximáciu práva,


c) Národnej banke Slovenska,


d) Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky,


e) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky,


f) Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,


g) ďalším orgánom a inštitúciám, ak to vyplýva z osobitného predpisu, alebo    ak tak určí vláda  alebo predseda vlády9).


            (3) Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa uskutočňuje  aj s orgánmi a inštitúciami, ktorým sa ukladajú úlohy alebo ktorých sa problematika návrhu zákona týka, ako aj s verejnosťou, a to ešte pred predložením návrhu zákona na rokovanie vlády.


            (4) Návrh zákona môže minister alebo vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy zaslať na pripomienky aj iným štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy, stavovským organizáciám a iným inštitúciám.


            (5) Oznam o zverejnení návrhu zákona (odsek 2) obsahuje názov návrhu zákona, číslo materiálu, lehotu na zaslanie pripomienok a internetovú adresu, na ktorej je prístup k materiálu, a elektronickú adresu, na ktorú je potrebné zaslať pripomienky. 


9) Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Z.z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite), bod B.3. uznesenia vlády z 20. januára 1999 č. 60.


            (6) Lehota na zaslanie pripomienok je 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznamu o zverejnení návrhu zákona, ak navrhovateľ neurčí lehotu dlhšiu. Ak pripomienkujúci orgán alebo inštitúcia pripomienky v určenej lehote nezašle, znamená to, že nemá žiadne pripomienky, iba ak oznámi navrhovateľovi do posledného dňa určenej lehoty, že zašle pripomienky bezodkladne po uplynutí lehoty.


            (7) Ak nastanú mimoriadne okolnosti (ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí nesplnenie úloh vyplývajúcich z prijatých eurointegračných záväzkov, alebo ak vláda uloží vypracovať návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, možno pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme. V tomto prípade lehotu na oznámenie pripomienok určí navrhovateľ; táto lehota však nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia oznamu o zverejnení návrhu zákona (odsek 2).


            (8) Podpredsedovia vlády, orgány a inštitúcie podľa odsekov 2 a 3 zasielajú pripomienky písomnou a elektronickou formou. Ostatní pripomienkujúci zasielajú pripomienky výlučne elektronickou formou; verejnosť môže zaslať pripomienky písomnou formou alebo elektronicky.


 


Čl. 10


            (1) Pripomienkou podľa týchto legislatívnych pravidiel je v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona.  Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to  doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


            (2) Pripomienky k návrhu zákona musia byť formulované jednoznačne a musí z nich byť zjavný ich legislatívny prínos. Na dosiahnutie prehľadnosti sa pripomienky členia na všeobecné pripomienky a pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona.


            (3) Ak pripomienkujúce orgány uplatňujú pripomienky, ktoré považujú za podstatné, vyjadrí sa to pri každej z týchto pripomienok, napr. takto: “túto pripomienku považuje ministerstvo za zásadnú” alebo “na tejto pripomienke ministerstvo trvá”. Ak orgán, ktorý návrh zákona na pripomienky zaslal, nevyhovie takto označenej pripomienke, stáva sa táto pripomienka predmetom rozporu. Ak navrhovateľ nevyhovie ostatným pripomienkam pripomienkujúcich orgánov, nepovažujú sa  za predmet rozporu.


            (4) S pripomienkujúcimi orgánmi je vždy potrebné prerokovať tie pripomienky, ktoré sa stali predmetom rozporu. Ak sa nepodarí rozpor vyriešiť ani na úrovni príslušných ministrov alebo vedúcich iných pripomienkujúcich orgánov, predloží sa návrh zákona s rozporom a s legislatívnym zámerom, ak bol vypracovaný, na prerokovanie vláde.


            (5) Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak navrhovateľ nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie (hromadná pripomienka). Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak navrhovateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb, iba ak existujú vážne dôvody na neuskutočnenie rozporového konania; navrhovateľ tieto dôvody zverejní na svojej internetovej stránke.


            (6) Prípravu a predkladanie návrhu zákona elektronickou formou podrobnejšie upravuje metodický pokyn na prípravu a predkladanie materiálov na   rokovanie   vlády  vydaný  vedúcim  Úradu  vlády  Slovenskej  republiky 23. októbra 2001 č. ÚV - 6655/2001.

Správce 


   [zobrazeno (2), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2019 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08