Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 středa 15.srpna 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisTýden v Evropě 30. 9. - 6. 10. 2002

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 9.10.2002
Týden v Evropě 30. 9. – 6. 10. 2002 Stručné zprávy z EU Prodej motorových vozidel: Byla vydána brožura o nových pravidlech hospodářské soutěže Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž vydává vysvětlující brožuru o nových pravidlech hospodářské soutěže v prodeji a servisu motorových vozidel, která vstupují v platnost dnem 1. října 2002. Účelem brožury je informovat širokou veřejnost o právech a povinnostech podle nových přísnějších pravidel, která by měla vést k větší konkurenci v prodeji a servisu motorových vozidel s odpovídajícími přínosy pro veřejnost.

Týden v Evropě 30. 9. – 6. 10. 2002

Stručné zprávy z EU

Prodej motorových vozidel: Byla vydána brožura o nových pravidlech hospodářské soutěže

Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž vydává vysvětlující brožuru o nových pravidlech hospodářské soutěže v prodeji a servisu motorových vozidel, která vstupují v platnost dnem 1. října 2002. Účelem brožury je informovat širokou veřejnost o právech a povinnostech podle nových přísnějších pravidel, která by měla vést k větší konkurenci v prodeji a servisu motorových vozidel s odpovídajícími přínosy pro veřejnost. Brožura se sna69 reagovat na obavy spotřebitelů i ekonomických subjektů. Uživatelům nabízí možnost lépe pochopit nové předpisy. Je určena spotřebitelským skupinám, ale také široké veřejnosti, tedy všem, kdo mají přímý a legitimní zájem na této reformě, protože automobil a jeho udržování představuje významnou položku v rodinném rozpočtu.

[Podkladový text IP/02/1392]

Zadávání veřejných zakázek: Dohoda Rady je krokem k větší transparentnosti zadávání veřejných zakázek ze strany podniků veřejných služeb

Evropská komise přivítala skutečnost, že Rada přijala politickou dohodu o navrhované směrnici, kterou se zjednoduší a zmodernizuje stávající právní úprava zadávání veřejných zakázek ve vodárenství, energetice a dopravě (tzv. Směrnice o utilitách (utilita = obchodní společnost poskytující (obvykle) síťové služby ve veřejném zájmu). Navrhovaná Směrnice o utilitách je součástí legislativního balíčku, jímž se má sladit právní úprava zadávání veřejných zakázek v EU s měnícím se ekonomickým prostředím (viz IP/00/461). Pravidla po definitivním přijetí zlepší transparentnost v procesu udílení veřejných zakázek, zlepší přehlednost kritérií, na jejichž základě se určuje smluvní zadávání veřejných prací a vybírá mezi účastníky veřejných obchodních soutěží, a zároveň usnadní vedení veřejných obchodních soutěží elektronickou cestou. Rada již v květnu dospěla k politické dohodě ohledně další části legislativního balíčku, který se týká pravidel zadávání veřejných prací, dodávek a služeb v jiných oblastech než vodárenství, energetika a doprava (viz MEMO/02/99). Rada má v nadcházejících týdnech přijmout formální společné stanovisko k oběma návrhům. Návrhy se pak vrátí do parlamentu k druhému čtení.

[Podkladový text IP/02/1391]

Úvěry na bydlení: k Evropskému etickému kodexu se již přihlásilo více než 3600 subjektů se slibem lépe informovat zákazníky

Více než 3600 hypotečních ústavů se již přihlásilo k dodržování Dobrovolného etického kodexu, jímž se upravuje úvěrování hypoték na bydlení. Kodex nabyl účinnosti 30. září 2002. Účelem Kodexu, který Evropská unie vypracovala v březnu 2001 (viz IP/01/1755), je zaručit spotřebitelům transparentní a srovnatelné informace o hypotečních úvěrech na bydlení, a tak podpořit přeshraniční konkurenci. S celkovým výsledkem je Komise spokojena i přesto, že v geografické působnosti Kodexu jsou ještě mezery.

[Podkladový text IP/02/1397]

Komise zveřejnila orientační údaje o rozdělování pomoci zemědělcům

Komise předala orientační údaje o rozdělování přímých plateb zemědělcům podle kategorie objemu pomoci přijaté na finanční rok 2000 těmto orgánům: Výbor rozpočtové kontroly, Rozpočtový výbor a Zemědělský výbor Evropského parlamentu. Údaje byly odvozeny z údajů o platbách EAGGF (European Agricultural Guarantee and Guidance Fund, Evropský zemědělský garanční a řídící fond), zaslaných členskými státy. Ze zřejmých důvodů odrážejí přímé platby v roce 2000 situaci předcházející reformám v rámci Agendy 2000 a návrhům na průběžnou revizi Společné zemědělské politiky. Kvalita dat je sice celkově adekvátní pro využití ve zúčtování, avšak v současné době je třeba uplatňovat opatrnost při využití těchto údajů pro jiné, analytické účely. Ne všechny členské státy v současné době uplatňují “systém jednoznačných identifikátorů” přiřazených jednotlivým příjemcům. V současné době proto mohou být součty podle jednotlivých příjemců nepřesné, což vede k “orientačním”, nikoliv úplně přesným údajům. Z opatrnosti byl každý členský stát požádán, aby potvrdil, že statistiky, které se ho týkají, jsou alespoň řádově správné.

[Podkladový text MEMO/02/198]

Komise uvítala souhlas Rady s výzkumnými programy EU

Rada ministrů EU schválila pět Specifických programů, jimiž se realizuje Šestý rámcový program vědy a výzkumu EU (FP6 2003-2006) v hodnotě celkem 17,5 miliard eur. “Toto klíčové hlasování vítám,” uvedl komisař pro výzkum Philippe Busquin. “Vše je nyní připraveno k rychlému startu výzkumných programů – první výzvy k předkládání návrhů budou zveřejněny ještě do konce letošního roku. Rychlé uzavření rozhodování o ambiciózních výzkumných programech EU dává další pevný základ pro vytvoření skutečné Evropské výzkumné oblasti.” Další informace jsou na

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/
index_en.html

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/
documents_en.html

[Podkladový text IP/02/1398]

Komise navrhuje podepsání Úmluvy Rady Evropy k prosazování práva dětí na udržování styků s oběma rodiči

Evropská komise přijala návrh, aby Společenství podepsalo úmluvu Rady Evropy o právu dětí na styk s rodiči. Cílem úmluvy je posílit základní právo dětí a jejich rodičů a dalších osob majících k dětem rodinné vazby na udržování pravidelného styku. Dalším cílem je zlepšit mezinárodní spolupráci v případech vzájemného kontaktu přes státní hranice. Úmluva doplní a posílí stávající a budoucí nástroje Společenství v této oblasti.

[Podkladový text IP/02/1413]

Výzkum: Družicový projekt Komise pomáhá zjišťovat znečištění městského ovzduší z kosmu

V současné době představuje v oblasti znečištění ovzduší největší hrozbu lidskému zdraví jemný polétavý prach. Nová metoda monitoringu koncentrací prachu v městském ovzduší, založená na využití čidel umístěných na družicích, nabízí nyní nákladově mnohem efektivnější přístup k měření než tradiční pozemní měření. První zkoušky tohoto systému, který byl vyvinut jedenácti partnery v rámci projektu ICAROS-NET (Integrated Computational Assessment of urban air quality via Remote Observation Systems NETwork, Integrované počítačové posouzení kvality městského ovzduší pomocí sítě systémů dálkového pozorování) financovaného Evropskou komisí, budou předvedeny dne 15. října v Aténách. Projekt ICAROS-NET probíhá po dobu tří let od září roku 2001. Družicová čidla s velmi vysokou rozlišovací schopností sledují znečištění atmosféry v oblastech o malém průměru 30 metrů. Metoda je založena na měření podílu světla blokovaného prachem. Z předběžného mapování vyplývá, že v období let 1987-2002 se hodnota ukazatele AOT (Aerosol Optical Thickness, optická mocnost aerosolů), jímž se měří optický vliv pevných částic v atmosféře, v Aténách neustále zvyšovala. Výsledky měření přispějí ke zkvalitnění tvorby ekologické politiky v Evropě a zlepšení efektivního uplatňování mezinárodních smluv o ochraně životního prostředí. Další informace na

http://mara.jrc.it/icaros.html

http://mara.jrc.it/icaros-net/index.html

GMES: http://europa.eu.int/comm/space/gmes_en.html

[Podkladový text IP/02/1421]

Komise schválila 279 projektů vybraných v rámci programu Evropské unie v oblasti odborného školství Leonardo da Vinci na rok 2002

Celkem 279 projektů (ve srovnání s 255 v roce 2001 a 235 v roce 2000) ze 30 účastnických zemí (15 členských států, 3 státy EFTA a 12 kandidátských zemí) bylo letos vybráno v rámci programu Leonardo da Vinci na udělení grantu Evropské unie určeného na spolufinancování jejich činnosti. Program podporuje nadnárodní projekty zahrnující spolupráci v odborném školství zaměřenou na podporu inovace a zkvalitnění odborné přípravy studentů. Ke spolufinancování vybraných projektů bylo přiděleno celkem 89,7 mil. eur (oproti 82,3 mil eur v roce 2001 a 80,9 mil. eur v roce 2000).

[Podkladový text IP/02/1422]

Výzkum: Komise předložila své iniciativy pro stavebnictví

Stavebnictví vytváří 10 % hrubého národního produktu (HNP), a je tak jedním z hlavních tvůrců zaměstnanosti v Evropě. Na základě iniciativy ECCREDI (European Council for Construction Research Development and Innovation, Evropská rada pro výzkum, vývoj a inovaci ve stavebnictví) za podpory Evropské komise se ve dnech 2. až 4. října v Bruselu setkalo na 200 výzkumných a technických pracovníků, odborníků z evropského stavebnictví a zástupců orgánů veřejné správy, aby jednali o úloze výzkumu v této oblasti na úrovni Společenství. Komise v současné době financuje v této oblasti 223 výzkumných úkolů, ale na základě Šestého rámcového programu výzkumu a vývoje (2003 – 2006) by chtěla zajistit podstatný nárůst projektů souvisejících se stavebnictvím. Financování ze strany EU však není dostatečné. Komise proto vyzývá k dalším výdajům na výzkum zejména podnikatelskou sféru. Další informace najdete na

http://europa.eu.int/comm/research/growth/
index.html
;

E-CORE: http://www.e-core.org;

ECCREDI:http://www.eccredi.org/

[Podkladový text IP/02/1427]

 

 

Zprávy Eurostatu

Bleskové odhady: září 2002 – inflace v eurozóně se odhaduje na 2,2 %

V září letošního roku se míra meziroční inflace předpokládá ve výši 2,2 %, oproti srpnovým 2,1 %. Inflace v eurozóně se měří pomocí Indexu spotřebitelských cen měnové unie (MUICP). K výpočtu bleskových odhadů indexu MUICP využívá Eurostat prvotní cenové informace vztahující se k referenčnímu měsíci, získané od členských států, v nichž jsou tyto údaje k dispozici, a také prvotní informace o cenách energií. Další informace jsou v tiskové zprávě Eurostatu 113/2001 z 5. listopadu 2001.

[Podkladový text STAT/02/117]

Druhé oznámení údajů o deficitu a zadluženosti za rok 2001 – státní deficit v eurozóně ve výši 1,4 % HDP, zadluženost veřejných financí 69,2 % HDP

Již podruhé v roce 2002 oznámily členské státy EU Evropské komisi své údaje o deficitu státních financí a veřejné zadluženosti za rok 2001. Tyto údaje byly ověřeny Eurostatem a jsou konzistentní s rozhodnutím Eurostatu o způsobu zohlednění licencí UMTS a zajišťovacích operací provedených centrální vládou. Tato tisková zpráva také uvádí údaje o výdajích a příjmech státního rozpočtu.

[Podkladový text STAT/02/116]

Nezaměstnanost v eurozóně stabilní na úrovni 8,3 %, v EU15 stabilní na 7,7 %

Sezónně korigovaná míra nezaměstnanosti v eurozóně činila v srpnu 8,3 % a oproti červenci se nezměnila. V srpnu 2001 činila 8,0 %. Nezaměstnanost v EU15 činila v srpnu 7,7 % a ve srovnání s červencem se také nezměnila. V srpnu 2001 činila 7,3 %.

V srpnu 2002 byla nejnižší míra nezaměstnanosti v Lucembursku (2,5 %), Nizozemsku (2,8 % v červenci), Rakousku (4,2 %), Dánsku (4,3 %), Irsku (4,5 %) a Portugalsku (4,6 %). Nejvyšší nezaměstnanost v EU zůstala ve Španělsku, 11,3 %.

[Podkladový text STAT/02/119]

Zprávy o rozšíření

Verheugen načrtl zbývající úkoly

Komisař pro rozšíření Günter Verheugen ve svém projevu k francouzskému parlamentu dne 25. září načrtl některé zbývající úkoly rozšíření.

Pravidelné zprávy Komise, které budou vydány 9. října a navrhnou kandidáty považované za připravené k přistoupení v roce 2004, budou obsahovat hloubkovou analýzu. Jejich účelem je umožnit politické rozhodnutí, ale podle komisaře budou vypracovány bez jakýchkoli předem učiněných politických úsudků a odhalí dosud existující nedostatky. Na bruselském summitu ve dnech 24. a 25. října se pak rozhodne, se kterými kandidáty si EU přeje uzavřít jednání. Prohlásil, že šance těchto zemí – “kterých by mohlo být deset” – jsou reálné.

V říjnu by také mohlo dojít k dohodě v rámci EU o finančním uspořádání: přímá pomoc zemědělcům, celkové rozdělování zdrojů a systém rozpočtových kompenzací tak, aby se nové členské státy neocitly v horší situaci než před přistoupením.

Členské státy se v současné době intenzivně zabývají diskusemi o nákladech rozšíření. Komisař dodal vlastní myšlenky v tom smyslu, o co v těchto diskusích jde. “Cena za dosažení stability není tak velká, porovnáme-li ji s velkými náklady, které by bylo nutno vynaložit na překonání nestability v tomto regionu,” uvedl. “Z hlediska ekonomického tento proces otevírá široké perspektivy růstu a prosperity, jichž můžeme dosáhnout, a potvrdit tak své postavení tváří v tvář mezinárodní konkurenci,” dodal komisař.

Během listopadu a prosince by se jednání měla uzavřít, předpokládá komisař, a to i za podmínek napjatého harmonogramu.

Druhé irské referendum o smlouvě z Nice, které se má konat 19. října, zůstává “nejistotou” a “druhé Ne by závažným způsobem ohrozilo harmonogram rozšíření.” Smlouva z Nice je zcela nepostradatelná, a to jak z hlediska institucionálních změn, které rozšířené unii umožní fungovat, tak z hlediska výsledného prohloubení unie tak, aby byla po rozšíření politicky životaschopná.

Dokonce i úspěšné uzavření jednání “bude jen prvním krokem na cestě k rozšíření,” pokračoval Verheugen. Nezbytnou zůstává ještě ratifikace Evropským a národními parlamenty.

I přes všechny náročné úkoly a nedořešené otázky “není jiné alternativy,” uvedl komisař. EU, její ekonomika a její firmy tuto cestu sledují již drahnou dobu a selhání rozšíření by mělo “zničující” ekonomické a politické důsledky. “Cesta zpět prostě nepřichází v úvahu.”

Předsednictví uvádí plány bruselského summitu

Návrh pořadu jednání bruselského summitu Evropské rady ve dnech 24. a 25. října, vypracovaný předsednictvím EU, v současné době předpokládá jednání o rozšíření a o Kaliningradu. V otázce rozšíření se předpokládají rozhodnutí o tom, se kterými kandidáty bude možné uzavřít jednání do doby konání zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince v Kodani, jakož i o rozhodnutích, která mají být v Kodani přijata v otázce aktualizované předvstupní strategie a harmonogramu pro Rumunsko a Bulharsko a ve věci další fáze turecké kandidatury. Na pořadu jednání budou také rozpočtové a finanční otázky, monitoring a institucionální uspořádání.

“Ve světle pravidelné zprávy a strategického dokumentu Komise (mají být zveřejněny 9. října) a na základě doporučení Komise se předpokládá, že Evropská rada rozhodne o kandidátských zemích, které splňují kodaňská kritéria a s nimiž lze jednání uzavřít do doby konání kodaňského zasedání Evropské rady v dnech 12. a 13. prosince, aby tak bylo možno Smlouvu o přistoupení dokončit a podepsat do jara roku 2003, že si vymění názory na situaci dalších kandidátských zemí a že na tomto základě pak pověří Radu pro všeobecné záležitosti a Radu pro vnější vztahy přípravou návrhů rozhodnutí, která by Evropská rada na zasedání v Kodani měla přijmout v otázce aktualizované předvstupní strategie a harmonogramu pro Bulharsko a Rumunsko a v otázce další fáze turecké kandidatury,” uvedlo předsednictví.

K rozpočtovým a finančním otázkám období let 2004-2006 předsednictví uvedlo: “Na základě finančního rámce schváleného Evropskou radou na berlínském zasedání se předpokládá, že Evropská rada rozhodne o nevyřešených finančních a rozpočtových otázkách tak, aby byla schopna příslušná společná stanoviska kandidátským zemím předložit na začátku listopadu.” V oblasti zemědělství rozhodne o celkovém rozdělování, včetně otázky přímých plateb do nových členských států, čítaje v to všechna přechodná opatření, a o možných vodítcích pro řešení dalších významných nedořešených záležitostí. V záležitosti strukturálních fondů a fondu soudržnosti rozhodne o celkovém rozdělování, včetně přídělů jednotlivým kandidátským zemím. Ve vnitřní politice rozhodne o celkovém rozdělování, včetně finančního balíčku pro odstavení jaderných elektráren Ignalina v Litvě a Jaslovské Bohunice na Slovensku a o přídělech na budování institucí.

Přijme také “zásadní rozhodnutí” o případném programu pro Severní část Kypru, uvádí předsednictví, a bude se zabývat “případnými přechodnými rozpočtovými kompenzačními opatřeními pro kandidátské země a jejich podobou a základními kritérii”.

Podle předpokladů se Evropská rada dohodne na “rámci pro další účinné sledování pokroku dosahovaného kandidátskými zeměmi při přejímání a zavádění acquis a plnění závazků přijatých během jednání, s důrazem na posilování soudních a správních kapacit”.

Mezi projednávanými institucionálními otázkami bude práh pro hlasování kvalifikovanou většinou, jenž by měl být v Radě ministrů EU uplatňován od 1. ledna 2005, zásady přidělování křesel v Evropském parlamentu v letech 2004-2009 a nezbytné přechodné uspořádání (neboť tyto záležitosti smlouva z Nice neupravuje) vah přiřazovaných každému novému členskému státu v roce 2004, práh pro hlasování kvalifikovanou většinou v roce 2004, rozdělování křesel v EP do června 2004 a pořadí rotace předsednictví v rozšířené unii.

Kromě toho má Evropská rada určit, jakým způsobem se nové členské státy budou účastnit na Evropském rozvojovém fondu a bude se zabývat i zajištěním jejich účasti na Fondu Evropského společenství uhlí a oceli.

V otázce Kaliningradu předsednictví uvádí, že Rada má “provést bilanci otázek souvisejících s tranzitem mezi Kaliningradem a jinými částmi Ruské federace a přijmout rozhodnutí nezbytná ve světle konání summitu EU-Rusko dne 11. listopadu v Kodani”.

Kandidáti se připravují na poslední kolo

Ministři, vysocí diplomaté a úřední činitelé z deseti kandidátských zemí na setkání ve Varšavě posoudili výhledy na závěrečnou fázi vstupních jednání. “Laekenská desítka – kandidáti doufající, že v prosinci vysloví EU souhlas s tím, aby se v roce 2004 připojili k EU – prohlásili, že posoudili “závěrečnou fázi jednání, včetně finančního rámce rozšíření EU”. Ministři a státní tajemníci pro evropské záležitosti z Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska kladně hodnotili “pokrok dosažený v přístupovém procesu” a dosavadní “úsilí vynakládané Evropskou komisí, dánským předsednictvím a členskými státy”. Dali však najevo své “silné očekávání, že na bruselském zasedání Evropská rada předloží kandidátům finanční balíček zohledňující spravedlivou rovnováhu mezi právy a závazky členství”. V této závěrečné fázi jednání “by mělo být vyvíjeno co nejefektivnější úsilí k úplnému prozkoumání všech možností nabízených v Agendě 2000 a konstruktivním způsobem”. Podtrhli také další zájem na rychlém pokroku, “s cílem stát se členskými státy EU do 1. ledna 2004”.

Česká republika: obavy z EMU

Česká republika nebude moci podle ministra financí Bohuslava Sobotky přijmout euro dříve než v roce 2007. Ten uvedl, že velký a stále rostoucí rozpočtový deficit země – který se podle odhadů letos vyšplhá na 6,4 % HDP a příští rok pravděpodobně dosáhne až 8 %, než začne opět klesat – vylučuje dřívější vyhovění maastrichtskému kritériu deficitu veřejných financí pod 3 % HDP.

 

Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v České republice

European Union Information Centre of the Delegation of the European Commission to the Czech Republic

Rytířská 31, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel.: (+420 2) 216 10 142 Fax: (+420 2) 216 10 144

e-mail: info@iceu.cz http://www.evropska-unie.cz

 


   [zobrazeno (19), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08