Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 17.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisNejčastější chyby při předkládání projektů

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 26.10.2004
Od počátku roku 2004 do 1. výzvy pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj řadu seminářů, na kterých byli informováni potencionální žadatelé o podmínkách a pravidlech Společného regionálního operačního programu (SROP). V rámci prezentací jednotlivých priorit byli žadatelé informováni zejména o náležitostech, které je nutné předložit, aby projekt splnil podmínky, které jsou stanoveny programem a dále o možnosti konzultací svých projektů s pracovníky na krajských úřadech, kteří mají SROP na starosti.

Od počátku roku 2004 do 1. výzvy pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj řadu seminářů, na kterých byli informováni potencionální žadatelé o podmínkách a pravidlech Společného regionálního operačního programu (SROP). V rámci prezentací jednotlivých priorit byli žadatelé informováni zejména o náležitostech, které je nutné předložit, aby projekt splnil podmínky, které jsou stanoveny programem a dále o možnosti konzultací svých projektů s pracovníky na krajských úřadech, kteří mají SROP na starosti.

Nyní, dva měsíce po ukončení první výzvy pro předkládání projektů, proběhla poslední zasedání Regionálních rad, při kterých byly schváleny seznamy projektů, které prošly úspěšně formální kontrolou, hodnocením a jsou navrženy k finanční podpoře ze SROP. Celkem bylo předloženo 322 regionálních projektů. Řada z těchto projektů však neobsahovala všechny potřebné náležitosti, a proto byla z procesu administrace vyřazena.

S odstupem těchto dvou měsíců je potřebné se zamyslet nad hlavní příčinou neúspěchu těchto projektů a seznámit veřejnost s nejčastějšími chybami, aby se jich v příštích výzvách mohla vyvarovat.

Nejčastější chyby projektů předložených do 1. kola výzvy

1. Nebyl dodán potřebný počet výtisků požadovaných dokumentů – (je nutné doložit 1x elektronickou žádost ELZA; 3x vytištěnou el. žádost, formulář ISPROFIN, žádost o financování ze státního a krajského rozpočtu; 2x ostatní povinné přílohy), 1 paré musí být originál a ostatní mohou být kopie;

2. Nebyly dodány všechny povinné přílohy – (seznam povinných příloh je uveden v příloze č.1 Příručky pro žadatele (PPŽ) a liší se podle jednotlivých opatření);

3. Nebyly dodány povinné přílohy, které nejsou relevantní – (pokud povaha projektu nevyžaduje určitou povinnou přílohu, je nutné přiložit „košilku“ této přílohy s vysvětlením, proč není vyžadována v tomto projektu vyžadována);

4. Elektronická žádost byla odevzdána ve špatném formátu – (musí být předložena finálně uložená žádost ve formátu .xml);

5. Nedoložena projektová dokumentace – (ke každé žádosti musí být přiložena dokumentace nejméně do úrovně k územnímu rozhodnutí);

6. Nevyjasněné majetkové vztahy – (u budov a pozemků, které nejsou v majetku žadatele je nutné doložit kromě výpisu z katastru nemovitostí i nájemní smlouvu na dobu určitou a souhlas vlastníka s realizací projektu);

7. Nebyl doložen snímek z katastrální mapy – (ke každému projektu musí být přiložen snímek z katastrální mapy, na kterém jsou označeny pozemky a stavby, kterých se projekt týká);

8. Nesoulad údajů mezi jednotlivými dokumenty – (údaje v elektronické žádosti a povinných přílohách se musí shodovat – způsobilé výdaje, harmonogram, aktivity, výsledky atd.);

9. Zaměněny jednotlivé typy ekonomických analýz - (je nutné doložit požadované analýzy dle celkových způsobilých výdajů) přílohou PPŽ jsou doporučené osnovy těchto analýz s metodickými příručkami pro jejich zpracování;

10. Nevypočítané ukazatele u ekonomických analýz – (u každého ekonomického hodnocení je nutné vypočítat ekonomické ukazatele dle požadované osnovy. Pokud tyto ukazatele nelze vypočítat, tak je nutné tuto skutečnost slovně popsat). Analýza by měla obsahovat použité vzorce a vlastní výpočty jednotlivých ukazatelů;

11. Neplatné územní rozhodnutí/stavební povolení - (pokud je charakterem projektu vyžadováno, musí být doloženo územní rozhodnutí / stavební povolení s nabytím právní moci);

12. Nedoložen doklad o posouzení vlivu na životní prostředí – (u projektu musí být doložena tato povinná příloha, pokud to pravidla vyžadují (příloha č.1 PPŽ). Pokud charakter projektu nevyžaduje toto posouzení, bude tato skutečnost uvedena na košilce této povinné přílohy);

Hlavním důvodem, proč byly projekty chybně předloženy a musely být následně vyřazeny z procesu administrace, je skutečnost, že žadatelé nevyužívali možnosti konzultací. Při těchto konzultacích je každý projekt zkontrolován, zda obsahuje všechny potřebné dokumenty a také všechny potřebné údaje.

Na každém semináři, který Ministerstvo jako garant programu pořádá, je žadatelům prezentováno 10 základních rad a doporučení pro úspěšného žadatele (tzv. Desatero úspěšného žadatele). Tyto rady vycházejí z dlouholetých zkušeností s předkládáním projektů a měly by každého žadatele nasměrovat a dovést nejdříve k úspěšně podanému projektu a následně i k jeho úspěšné realizaci.

Desatero úspěšného žadatele:

1. Definování projektu - mít jasnou představu, co chceme realizovat a proč to chceme realizovat;

2. Konzultace projektu – každý žadatel by měl využít možnosti konzultace svého projektového záměru, zda odpovídá zaměření a pravidlům programu. V průběhu vlastní přípravy pak i to, zda obsahuje žádost požadované dokumenty a náležitosti;

3. Posouzení svých možností – žadatel musí posoudit, zda na přípravu a realizaci projektu stačí s odborného a časového hlediska sám nebo využije služeb poradce;

4. Výběr zpracovatele – v případě využití služeb poradce nebo externího zpracovatele doporučujeme posoudit více nabídek a ověřit si reference u žadatelů, kterým zpracovatel již nějaký projekt v minulosti zpracovával;

5. Začít včas – žadatel musí začít s přípravou projektu v dostatečném časovém předstihu;

6. Kontrola zpracovatele – žadatel by se měl seznámit se základními pravidly a dokumenty programu (PPŽ, programový dodatek) a průběžně kontrolovat práci zpracovatele;

7. Dodržovat pravidla pro předkládání žádostí – pokud nebude projekt obsahovat povinné náležitosti, bude vyřazen z procesu administrace;

8. Finanční krytí projektu – žadatel si musí včas zajistit vlastní finanční prostředky na realizaci projektu. Dotace bude poskytnuta zpětně až po proplacení všech faktur dodavatelům;

9. Výběr dodavatele – žadatel musí vyhlásit výběrové řízení dle platného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a dle pokynů uvedených v PPŽ;

10. Udržitelnost – žadatel musí zajistit, že bude projekt fungovat tak, jak to popsal v žádosti, po dobu 5 let od podpisu smlouvy o financování;

11. Rada na závěr – konzultovat, konzultovat, konzultovat ! – někdy mohou být podmínky a pravidla SROPu pro žadatele, kteří se s touto problematikou doposud nesetkali trochu složitá. Snahou všech pracovníků, kteří jsou do programu zapojeni je, aby byly finanční prostředky z Evropských fondů poskytnuty projektům, které budou mít pro obyvatele regionů největší přínos. Proto se vám budeme vždy snažit poradit a vysvětlit vše, co je pro správné předložení žádosti třeba.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08