Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 25.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisProjekt FAO TCP Projekt 2902 A – „Transformace zemědělství v Ústeckém kraji ve vztahu k udržitelnému rozvoji, tvorbě a ochraně životního prostředí“

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 18.10.2004
Ve dnech 13. a 14. října 2004 se v historickém mstišovském zámečku blízko obce Dubí u Teplic v Čechách uskutečnil závěrečný workshop projektu FAO (Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství) – FAO TCP Projekt 2902 A, zaměřeného na problematiku transformace zemědělství v Ústeckém kraji ve vztahu k udržitelnému rozvoji, tvorbě a ochraně životního prostředí. Hlavním cílem tohoto závěrečného semináře bylo zhodnotit celý proběhlý cyklus a připomenout si první zkušenosti z řádného členství České republiky Evropské unii.

Ve dnech 13. a 14. října 2004 se v historickém mstišovském zámečku blízko obce Dubí u Teplic v Čechách uskutečnil závěrečný workshop projektu FAO (Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství) – FAO TCP Projekt 2902 A, zaměřeného na problematiku transformace zemědělství v Ústeckém kraji ve vztahu k udržitelnému rozvoji, tvorbě a ochraně životního prostředí. Hlavním cílem tohoto závěrečného semináře bylo zhodnotit celý proběhlý cyklus a připomenout si první zkušenosti z řádného členství České republiky Evropské unii.

Úspěšně tak byla dokončena část projektu, jejíž zabezpečení převzala servisní organizace svazku obcí INTEGRO, SERVISO o.p.s. a v rámci, které se uskutečnilo několik samostatných akcí zaměřených na vybrané otázky vývoje zemědělství v strukturálně postiženém ústeckém kraji a stavu životního prostředí a péče o něj v chráněné krajinné oblast České středohoří i oblastí podkrušnohorské pánve poznamenané povrchovou těžbou hnědého uhlí. Součástí těchto setkání odborníků z vědeckých institucí, reprezentantů univerzit, zástupců krajských orgánů, obecních samospráv byla vedle přednášek a diskusí i tzv. „polní cvičení“, v rámci kterých účastníci navštívili vybrané severočeské zemědělské a lesnické podniky a zajímavé přírodní lokality v CHKO České středohoří a Krušných horách. Zde měli možnost se setkat se zástupci praxe a vyměnit si vzájemně zkušenosti.

První dvoudenní odborný seminář se uskutečnil ve dnech 9.-10. března a byl zaměřen především na otázky současného stavu zemědělství, lesnictví a rybářství v ústeckém kraji a prognózy dalšího vývoje těchto odvětví. Se zásadní přednáškou vystoupil rektor České zemědělské univerzity prof.ing. Jan Hron, DrSc. Problematikou významu vody v krajině se zabýval ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka v Praze 6 – Podbabě ing. Lubomír Petružela, CSc. O reformě Společné zemědělské politiky Evropské unie a možnostech využití strukturálních fondů EU hovořil projektový manažér SERVISO o.p.s ing. Emil Machálek, CSc. Na jeho vystoupení navázel ing. Jan Čermák, externí konzultant anglického ministerstva životního prostředí, výživy a záležitostí venkova (DEFRA – Department of Environemnt, Food and Rural Affairs, který seznámil účastníky semináře se zkušenostmi britských farmářů i venkovských podnikatelů při využívání evropských fondů. V další části semináře vystoupila řada účastníků s diskusními příspěvky rozvíjejícími uvedená témata a věnovaná způsobům ekologického hospodaření v chráněné krajinné oblasti. V této části semináře vystoupili se svými zkušenostmi a náměty i soukromí zemědělci hospodařící v této oblasti ing. František Jelínek a ing. Josef Valenta.

V dalším pokračování projektu v týdnu 6.-10 září 2004, které zahájil vládní zmocněnec pro severozápadní region Vlastimil Aubrecht, se představili pracovníci chráněné krajinné oblasti České středohoří, o výsledcích ekologického zemědělství ve Skotsku informoval majitel velké farmy pan Neil Campbell. Zástupci severočeských firem specializovaných na výrobu ekologických kotlů a výstavbu a provozování centrálních kotelen na biomasu informovali o svých výrobcích a činnostech a rozvojových záměrech pro další období. Velký úspěch mezi účastníky mělo „polní cvičení“, v rámci kterého měli možnost vidět vybrané lokality Českého středohoří a Krušných hor. Za krásného „babího léta“ navštívili známý vrch Raná s vzácnými stepními porosty kavylu, Tobiášův vrch, pahorek porostlý teplomilnými stepními společenstvy, vrch Oblík se specifickou flórou na své jižní straně, přírodní rezervaci Březina v západní části Českého středohoří se starými bučinami a ojedinělým rašeliništěm. Kromě těchto přírodních rezervací měli možnost se seznámit i s výsledky rozsáhlých rekultivačních prací na výsypkách Severočeských dolů, a ocenit práci Krušnohorských lesáků v lesním závodě Fláje. Zajímavá byla i exkurse v závodě Severočeského rybářství v Duchcově.

V závěru semináře jeho účastnící zhodnotili jeho obsah, průběh i praktický význam pro svou další práci.Účastníci cyklu seminářů a polních školení se jednoznačně shodli, že:

- odborná i organizační příprava celé této části projektu FAO byla velmi dobrá a celý blok seminářů a polních cvičení splnil svůj hlavní účel tj. vzájemné setkání odborníků, pedagogů, zástupců krajských institucí, obecních samospráv, představitelů svazků obcí i zástupců firem podnikajících v oblasti ekologie a aktivní výměnu informací,

- vzájemná součinnost a koordinovaný postup může výrazně napomoci dalšímu rozvoji udržitelného multifunkčního zemědělství zaměřenému na údržbu a tvorbu krajiny, pěstování energetických plodin a rozvoji dalších aktivit blízkých zemědělství, zejména agroturistice a aktivitám v oblasti trávení volného času

- severozápadní region, ústecký kraj má vzhledem ke svému přírodnímu i kulturnímu bohatství velký rozvojový potenciál pro turistický ruch, udržitelný rozvoj i ekologicky zaměřené zemědělské a lesnické aktivity

- obce, podnikatelé a zemědělci ústeckého kraje zatím nedostatečně využívají finanční pomoci Evropské unie poskytované prostřednictvím Strukturálních fondů. Hlavním důvodem je nedostatek dobrých projektů a málo důrazným prosazováním zájmů strukturálně ohroženého regionu, na který by měla být soustředěna podpora státu.

Doporučili:

- organizovat podobná setkání zainteresovaných odborníků, zástupců krajských orgánů a organizací, univerzit a obecních samospráv nejméně jednou ročně a zvát na ně významné politiky a poslance s rozhodovací pravomocí,

- urychleně dokončit projekt „Environmentální středisko vzdělávání a osvěty – Leská“ a realizovat v něm ucelený program vzdělávání odborné i široké veřejnosti v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, tvorby a ochrany krajiny, revitelizace území poškozených průmyslovou činností a povrchovou těžbou hnědého uhlí,

- využít širokého zázemí odborných znalostí a dlouholetých zkušeností vybraných účastníků této akce a vytvořit z nich stálý lektorský sbor pro zajištění funkcí vzdělávacího střediska.Vyjádřili své poděkování

- garantům projektu ing. Jindřichu Pavlišovi, PhD z Mendelovy zemědělské univerzity v Brně a ing. Františkovi Havránkovi, CSc z Výzkumného ústavu lesních ekosystémů s.r.o. v Praze 10 – Uhříněvsi, za umožnění realizace této části projektu v ústeckém kraji a odbornou přípravu celé akce,

- manažerovi SERVISO o.p.s, (servisní organizace svazku obcí INTEGRO) ing. Janu Bittnerovi, za bezchybné organizační zajištění a péči o účastníky všech běhů seminářů a polních cvičení

Ing.Emil Machálek, CSc

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08