Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 7.prosince 2019   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisZpřesněné zásady pro udělenení národní značky

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 24.10.2003
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě rozhodnutí z operativní porady ministra ze dne 16.4. 2003 vydává zpřesněné Zásady, kterými se stanovují podmínky udělení národní značky pro české potraviny a zemědělské produkty (dále jen „Zásady“).

Ministerstvo zemědělství České republikyč.j.: 40578/03 - 1000

ZPŘESNĚNÉ ZÁSADY,kterými se stanovují podmínky pro udělení národní značky pro české potraviny a zemědělské produkty.Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě rozhodnutí z operativní porady ministra ze dne 16.4. 2003 vydává zpřesněné Zásady, kterými se stanovují podmínky udělení národní značky pro české potraviny a zemědělské produkty (dále jen „Zásady“).

Část A

Národní značku uděluje ministr zemědělství ČR potravinářskému výrobku nebo zemědělskému produktu (dále jen „výrobek“), který splňuje níže uvedené podmínky:

1. Obecné podmínky pro udělení národní značky výrobku:

a) žadatelem může být osoba fyzická nebo právnická (dále jen „výrobce“) se sídlem podnikání na území České republiky,

b) žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle vzoru uvedeného v části B, včetně čestného prohlášení dle vzoru v části C Zásad,

c) žádost o udělení národní značky pro jednotlivé výrobky podává žadatel na MZe, odboru potravinářské výroby. Každá žádost bude odborem potravinářské výroby zaregistrována. Zjistí-li se, že žádost je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadateli vrácena do 14 dnů od dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad a s výzvou k jejich odstranění,

d) přijímání žádostí probíhá průběžně. Žádosti mohou být předány odboru potravinářské výroby MZe osobně, případně zaslány doporučeně poštou.

2. Specifické podmínky pro udělení národní značky výrobku:

a) přihlášený „výrobek“ musí splňovat nejméně požadavky zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek MZe a MZ, vydaných na základě zmocnění v § 18 a §19 zákona č. 110/1997 Sb.:

· vyhláška MZe č. 326/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.264/2003 Sb.

· maso a masné výrobky,

· ryby a rybí výrobky,

· vejce a vaječné výrobky · vyhláška MZe č. 77/2003 Sb.

· mléko a mléčné výrobky,

· zmrzliny a smetanové krémy,

· jedlé tuky a oleje

· vyhláška MZe č. 333/1997 Sb., v platném znění

· mlýnské výrobky,

· těstoviny,

· pekařské výrobky,

· cukrářské výrobky

· vyhláška MZe č. 76/2003 Sb.

· přírodní sladidla,

· med,

· cukrovinky ,kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

· čokoládu a čokoládové bonbony

· vyhláška MZe č. 335/1997 Sb., v platném znění

· nealkoholické nápoje,

· ovocná vína a medovina,

· pivo,

· konzumní líh

· lihoviny a ostatní alkoholické nápoje,

· kvasný ocet a droždí

· vyhláška MZe č. 23/2001 Sb., v platném znění

· potraviny pro zvláštní výživu

· vyhláška MZe č. 332/1997 Sb., v platném znění

· čerstvé ovoce a zelenina,

· zpracované ovoce a zpracovaná zelenina,

· suché skořápkové plody a houby,

· brambory a výrobky z brambor· vyhláška MZe č. 330/1997 Sb., v platném znění

· čaj, káva a kávoviny

· vyhláška MZe č. 331/1997 Sb., v platném znění

· dehydratované výrobky a ochucovadla,

· koření, jedlá sůl a hořčice

· vyhláška MZe č. 329/1997 Sb., v platném znění

· škrob a výrobky ze škrobu,

· luštěniny a olejnatá semena

b) žadatel předloží technickou dokumentaci výrobku podle vzoru uvedeného v části D Zásad. Parametry uvedené v technické dokumentaci musí být doloženy protokolem vydaným akreditovanou laboratoří,

c) spotřeba tuzemských surovin pro výrobu přihlášených výrobků musí splňovat následující podíly na celkové spotřebě surovin:

· mléčné, masné, drůbeží, rybí a mlynářské výrobky, těstoviny, chléb a běžné pečivo 90% tuzemských surovin,

· u výrobků, kde je nezbytné používat suroviny z dovozu, protože se v ČR nedají vyprodukovat vůbec nebo v objemech požadovaných zpracovateli je spotřeba tuzemských surovin nejméně 40%,

· u ostatních výrobků 70%,

· u výrobků, především nápojů nebude při výpočtu procentického zastoupení surovin kalkulováno s přidanou vodou,

d) žadatel je povinen ve složení výrobku označit procentické zastoupení základních surovin,

e) výrobce je povinen zohlednit v názvu výrobku skutečnost, kdy jedna z použitých surovin podstatným způsobem nahrazuje základní surovinu,

f) podíl národní práce na výrobě výrobku musí být 100%, tzn. že výrobek byl vyroben zcela na území ČR. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením,

g) žadatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských produktů. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením,

h) žadatel musí doložit certifikát systému kritických bodů nebo certifikát ISO, vydaný certifikačním orgánem,

i) žadatel musí potravinářský výrobek nebo zemědělský produkt pravidelně dodávat do obchodní sítě.

3. Odpovědnost žadatele:

a) žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé,

b) v případě zjištění, že národní značka byla udělena na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude držiteli národní značka odebrána a toto rozhodnutí o odebrání bude MZe zveřejněno,

c) držitel národní značky odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, určených rozhodnutím o udělení národní značky,

d) žadatel je povinen informovat o všech změnách oceněného výrobku, které provede v průběhu platnosti národní značky.

4. Udělení národní značky:

a) splnění podmínek pro udělení národní značky bude žadateli sděleno oznámením nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti,

b) pokud podmínky pro udělení národní značky nejsou splněny, bude toto písemně žadateli sděleno nejpozději do 30 dnů spolu s důvody, pro které nelze národní značku udělit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky. Žadatel může obnovit žádost o udělení národní značky pro výrobek po odstranění nedostatků, pro které byla žádost zamítnuta,

c) pro objektivní posouzení žádosti si MZe může vyžádat doplňující údaje a doklady,

d) na podávání a vyřizování žádosti se nevztahují obecné předpisy o správním řízení,

e) na udělení národní značky není právní nárok.

5. Vydání rozhodnutí o udělení národní značky:

a) MZe udělí národní značku výrobku rozhodnutím,

b) rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Rozhodnutí obdrží držitel národní značky a odbor potravinářské výroby MZe,

c) na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

6. Rozhodnutí o udělení národní značky obsahuje:

a) název výrobku, kterému byla udělena národní značka,

b) identifikace výrobce - jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo (dále jen IČ), který výrobek s národní značkou vyrábí,

c) období, na které byla národní značka přidělena,

d) podmínky, které musí výrobce oceněného výrobku při výrobě dodržovat,

e) souhlas s užíváním loga.

7. Podmínky užívání národní značky:

a) držitel národní značky je povinen označit oceněný výrobek logem národní značky „KlasA“

b) držitel národní značky je povinen oceněný výrobek dodávat pravidelně do obchodní sítě v kvalitě odpovídající údajům ze žádosti,

c) držitel národní značky je povinen plnit podmínky „Zásad“,

d) držitel je povinen uchovávat rozhodnutí o přidělení národní značky, poskytovat stanoveným kontrolním orgánům požadované informace o využívání národní značky,

e) držitel národní značky akceptuje zveřejňování údajů vyplývajících z rozhodnutí o přidělení národní značky v rozsahu: Jméno a příjmení, (obchodní jméno), adresa trvalého bydliště, (adresa sídla společnosti),

f) držitel národní značky využívá udělenou národní značku způsobem, který nevede k jejímu znevažování.

8. Kontrola dodržování Zásad:

a) průběžnou kontrolu dodržování podmínek pro udělování národní značky u oceněných výrobků provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontrolou správné zemědělské praxe v zemědělských podnicích provádí místně příslušná zemědělská agentura MZe,

b) o kontrole dodržování podmínek pro udělování národní značky bude sepsán příslušným kontrolním orgánem protokol ve třech vyhotoveních. Po jednom vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaný držitel národní značky, kontrolní orgán a odbor potravinářské výroby MZe,

c) v případě nedodržení podmínek, vyplývajících z rozhodnutí o přidělení národní značky, ministr zemědělství do 14 dnů ode dne dodání podkladů odborem potravinářské výroby rozhodne o případném odnětí udělené národní značky výrobku.

9. Závěrečná ustanovení:

a) národní značku uděluje výrobku ministr zemědělství ČR na dobu tří let,

b) v odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto „Zásad“.

10. Přechodná ustanovení

a) používání obalů bez loga národní značky (bod 7a), uvádění procentického zastoupení základních surovin na obalu ( bod 2d) a zohlednění náhrady základních surovin v názvu výrobku (bod 2e) lze do vypotřebování stávajících obalů, nejpozději však do 6 měsíců od udělení národní značky příslušnému výrobku,

b) zpřesněné „Zásady“ musí splňovat všechny výrobky přihlášené po nabytí jejich účinnosti, tj. dnem podpisu pana ministra.

11. Přílohy:

Část B - identifikační údaje

Část C - čestné prohlášení (3x)

Část D – vzor technické dokumentace

Zásady jsou účinné dnem podpisu.

Ministr zemědělstvíIng. Jaroslav Palasv.r.V Praze dne 24. října 2003

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2019 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08