Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyMalý slovníček pojmů Evropské unie

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 10.3.2003
• EURADA - z angl. European Association of Development Agencies, v překladu asociace evropských rozvojových agentur
• Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) - nadace, jejímž posláním je podpora neziskového sektoru v ČR, spravuje prostředky PHARE EU a poskytuje granty nestátním neziskovým organizacím na veřejně prospěšné projekty
• Partnership (Nadace Partnerství) - nadace vznikla jako projekt amerických a mezinárodních nadací, které se rozhodly přispívat k procesu demokratických změn ve střední Evropě; jejím cílem je podporovat účast veřejnosti na řešení problémů životního prostředí; nadace poskytuje menší granty, zajišťuje nejrůznější soustředění, stáže a technickou pomoc neziskovým organizacím RKS - Rregionální koordinační skupina; ustavena na základě vládního usnesení; složena z čelných představitelů regionu (VÚSC); určuje základní priority a směry rozvoje VÚSC ICEU - Informační centrum Evropské unie; sídlí v Praze; poskytuje informace a materiály o EU
• EIC - Euro Info Centrum; síť Euro Info Center vznikla z popudu Evropské komise v roce 1987 a to na podporu ekonomického růstu a hospodářské soutěže; nabízí informace o podpůrných programech Evropské unie, informace o politice Evropské unie, informace o legislativě Evropského společenství a s ní související dokumenty, obecné ekonomické a statistické informace o EU, spojení na významné instituce a úřady ve světě i v ČR, zprostředkování podnikatelských kontaktů, informace o podmínkách obchodní a ostatní spolupráce se státy Evropské unie, informace o mezinárodních akcích
• Operační programy (OP) - náleží do skupiny programových dokumentů pro Strukturální fondy EU; jejich příprava, projednání a schválení představuje jednu ze základních podmínek získání finanční pomoci.; dělí se na regionální = ROP a sektorové = SOP
• ROP - Regionální operační program; určuje základní priority a směry rozvoje; program řízený a implementovaný na nižší než státní úrovni; většinou se jedná o OP pro region NUTS II.
• SOP - Sektorový operační program; připravený na úrovni státu a zaměřuje se na jeden nebo několik málo sektorů
• Národní strategie - určení základních priorit a směrů rozvoje České republiky; částečně vychází ze závěrů RKS, ale hlavním podkladovým materiálem k jejímu vypracování se stanou zpracované ROP; vytváří ji Národní koordinační skupina
• Regionální řídící a monitorovací výbor (RŘMV) - (RMMC - Regional Management and Monitoring Commitee) - řídící a kontrolní orgán složený z významných zástupců regionu, kterému podléhá Sekretariát strukturálních fondů
• Národní řídící a monitorovací výbor (NŘMV) - (NMMC National Management and Monitoring Commitee)
• Sekretariát strukturálních fondů - orgán, který pro oblast regionu Haná bude odpovědný za dodržování pravidel stanovených pro čerpání prostředků EU; podléhá Regionálnímu řídícímu a monitorovacímu výboru
• Cíl 1. - prvořadý cíl strukturální politiky; podpora nejvíce zaostávajících regionů
• ISPA - z angl. Instrument for Structural Policies for Pre-Accsession, v překladu Nástroj strukturální politiky pro země vstupující do EU
• Kohezní fond (fond soudržnosti, solidarity) - speciální fond strukturální pomoci; poskytuje finanční pomoc slabším členským státům v oblastech životního prostředí a dopravní infrastruktury
• Mikroregion - dobrovolné sdružení, za jehož vznikem stojí zájem jednotlivých obcí řešit záležitosti týkající se více obcí společně; vznik je iniciován Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy; obvykle zahrnuje 10 - 30 obcí; mikroregiony jsou akceptovány Evropskou unií jako tzv. NUTS V.
• NUTS - z angl. Nomenclature Unit of Territorial Statistic, v překladu Územní statistická jednotka, která se používá pro potřeby statistiky, posuzování a hodnocení regionů
• Regionální politika EU - opatření směřující k vyrovnání regionálních rozdílů v EU
• Strukturální fondy - EU vydává značné prostředky na cílevědomé zlepšování struktury v těch oblastech, které potřebují pomoc. Tyto prostředky soustřeďuje Komise ES ve strukturálních fondech a rozděluje je podle konkrétních potřeb
• PHARE - z angl. Poland and Hungary: Aid for the Restructuring of Economies, v překladu Polsko a Maďarsko: Pomoc k přestavbě hospodářství, rozšířeno o CBC ČR ( z angl. Cross border Cooperation, v překladu přeshraniční spolupráce); program EU sloužící k přestavbě hospodářství
• SAPARD - z angl. Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development, v překladu speciální akční program pro předvstupní pomoc v zemědělství a rozvoji venkova

Správce (Internet)


   [zobrazeno (3), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08