Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 13.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyNávrh úpravy Legislativních pravidel vlády ČR s ohledem na zlepšení informování veřejnosti o připravovaných návrzích nových právních předpisů a možnosti využití připomínek veřejnosti

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 29.1.2004

 


Čl. 5


(1) Věcný záměr zveřejní orgán, který jej vypracoval, na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*) s uvedením dne zveřejnění, data, do kterého je možné zasílat připomínky, a kontaktní adresy, na které jsou připomínky shromažďovány. Zároveň věcný záměr zašle dopisem člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy k připomínkám všem obligatorním připomínkovým místům: :


a)     ostatním ministerstvům (ministrům),


b)     jiným ústředním orgánům státní správy, Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Úřadu pro ochranu osobních údajů, zmocněnci pro lidská práva, krajům a hlavnímu městu Praze, pokud se jich, resp. jejich působnosti, u krajů a hlavního města Prahy jejich samostatné působnosti, věcný záměr přímo týká,


c)     Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud se jich, resp. jejich působnosti, věcný záměr přímo týká,


d)     příslušným ústředním odborovým orgánům a příslušným organizacím zaměstnavatelů (popř. příslušným zaměstnavatelským svazům), pokud se věcný záměr týká důležitých zájmů zaměstnanců, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek (§ 23 zákoníku práce), a připomínkovým místům stanoveným mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.


Věcný záměr se současně zašle odboru kompatibility s právem Evropských společenství Úřadu vlády (dále jen “odbor kompatibility”) k zaujetí stanoviska a odboru vládní legislativy Úřadu vlády (dále jen “odbor vládní legislativy”) na vědomí. Připomínkovým místům uvedeným v písmenech a) až c), jakož i odboru kompatibility a odboru vládní legislativy, se věcný záměr zasílá v písemné i v elektronické podobě; ostatním připomínkovým místům se věcný záměr zasílá v písemné podobě a pokud si to vyžádají a oznámí svoji elektronickou adresu, též v elektronické podobě.


(2) Odbor kompatibility posuzuje věcný záměr z hlediska jeho slučitelnosti s Evropskou dohodou a s právem Evropských společenství. Za míru dosažené slučitelnosti a za správnost údajů podle čl. 4 odst. 3 však odpovídá orgán, který věcný záměr vypracoval.


 (3) Každý orgán si vede pro účel vnějšího připomínkového řízení aktualizovaný seznam fakultativních připomínkových míst,  jimiž mohou být organizace nevládního sektoru (vědecká pracoviště, profesní sdružení, zájmové skupiny podnikatelů či spotřebitelů a další nevládní neziskové organizace), které si o zařazení na seznam požádaly. V den zveřejnění věcného návrhu na internetu jim orgán zašle elektronicky oznámení o zahájení vnějšího připomínkového řízení i s datem ukončení sběru připomínek.


(4) Lhůta pro sdělení připomínek činí 15 pracovních dnů ode dne doručení (zveřejnění) věcného záměru, pokud orgán, který věcný záměr k připomínkám zasílá, nestanoví lhůtu delší. Veřejnost může zaslat orgánu, který věcný záměr vypracoval, připomínky do 15 dnů od zveřejnění věcného záměru na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*). 


 (5) Projednání zprávy k návrhu státního rozpočtu na příslušný rok před jejím předložením vládě podléhá zvláštnímu režimu dohodnutému ministrem financí s ostatními správci kapitol.


(6) Připomínky sdělené připomínkovými místy, uvedenými v odstavci 1 písm. a) a b), musejí být formulovány jednoznačně a musí z nich být zřejmý účel, který je jimi sledován. K dosažení přehlednosti se připomínky člení na připomínky obecné a na připomínky k jednotlivým částem textu věcného záměru.


 (7) Pokud připomínková místa, uvedená v odstavci 1 písm. a) a b), uplatňují připomínky, které považují za podstatné, vyjádří to u každé z těchto připomínek slovním obratem “tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní". Pokud orgán, který věcný záměr k připomínkám zaslal, takto označené připomínce nehodlá vyhovět, stává se tato připomínka předmětem rozporu. Ostatní, uvedeným způsobem neoznačené připomínky, mají povahu návrhu a pokud jim orgán, který věcný záměr zaslal k připomínkám, nevyhoví, nejsou považovány za předmět rozporu. Nemá-li připomínkové místo, uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), k předloženému věcnému záměru připomínek, sdělí tuto skutečnost orgánu, který věcný záměr k připomínkám zaslal, ve lhůtě podle odstavce 4.


(8) S připomínkovými místy, uvedenými v odstavci 1 písm. a) a b), je  nutno projednat zvlášť ty připomínky, které se staly předmětem rozporu. Při odstranění rozporu je třeba dbát, aby nevznikl rozpor s jiným obligatorním připomínkovým místem. Nepodaří-li se rozpor vyřešit ani na úrovni příslušných členů vlády, nebo na úrovni člena vlády a vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy, který věcný záměr vládě předkládá, předloží se rozpor spolu s věcným záměrem k rozhodnutí vládě.


9) S ostatními   připomínkovými místy (odstavec 1 písm. c), fakultativní připomínková místa) jsou jimi uplatněné připomínky označené za zásadní projednány formou veřejného projednání. Průběh a výsledky veřejného projednání jsou do 30? dní od konání veřejného projednání zveřejněny na internetu.


10) Je-li zpracovatelem věcného záměru jiný ústřední orgán státní správy, dopracovává věcný záměr na základě připomínkového řízení tento jiný ústřední orgán v součinnosti s koordinujícím úřadem. Nepodaří-li se v těchto případech jinému ústřednímu orgánu státní správy rozpor vzniklý v připomínkovém řízení odstranit jednáním na nižší úrovni řízení, jedná, před předložením věcného záměru vládě, o vyřešení rozporu příslušný člen vlády, za účasti vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy. V ostatním platí obdobně odstavec 8 s tím, že případný rozpor mezi jiným ústředním orgánem státní správy a koordinujícím úřadem musí být vyřešen před předložením věcného záměru vládě.


11)  Dojde-li na základě výsledků připomínkového řízení k podstatné změně obsahu věcného záměru, zašle orgán, který jej vypracoval, věcný záměr znovu k připomínkám.


*) § 2 písm. r) zákona č.  365/2000 Sb., o informačních systémech   veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.


 


Čl. 7


 


(1) Věcný záměr, upravený podle výsledků připomínkového řízení, zašle člen vlády k projednání vládě v počtu 50výtisků. Je-li zpracovatelem věcného záměru jiný ústřední orgán státní správy než ministerstvo, zašle věcný záměr k projednání vládě člen vlády, kterého vláda pověřila ve vztahu k  tomuto ústřednímu orgánu koordinační funkcí; vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy je v tomto případě spolupředkladatelem. Pokud vláda ve vztahu k některému jinému ústřednímu orgánu státní správy nepověřila žádného člena vlády koordinační funkcí, předkládá věcný záměr vládě přímo vedoucí tohoto jiného ústředního orgánu státní správy.


 (2) Současně se zasláním věcného záměru vládě se věcný záměr zašle k zaujetí stanoviska Legislativní radě v počtu 45 výtisků, popřípadě v počtu vyšším podle požadavku sekretáře Legislativní rady vlády; současně se odboru vládní legislativy a odboru kompatibility zašle věcný záměr v elektronické podobě. Legislativní rada projedná věcný záměr ve lhůtě do 30 dnů.


 (3) Součástí materiálu, kterým se věcný záměr předkládá k projednání vládě, je i předkládací zpráva. Tato předkládací zpráva obsahuje


a)     stručné (obecné) vyjádření účelu sledovaného předloženým věcným záměrem,


b)     sdělení, zda a s kterými jinými ministerstvy (členy vlády), nebo jinými ústředními orgány státní správy byl věcný záměr vypracován ve spolupráci, pokud tuto spolupráci uložila vláda,


c)     sdělení, která připomínková místa, uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b), nezaslala připomínky, resp. sdělení, že k předloženému věcnému záměru připomínky nemají ani ke dni, kdy byly práce na materiálu před jeho předložením vládě ukončeny,


d)     vymezení připomínky (popř. připomínek), která je předkládána vládě k projednání jako rozpor, jenž se nepodařilo vyřešit, a stanovisko orgánu, který je předkladatelem věcného záměru do vlády, k této připomínce,


e)     vymezení připomínky (popř. připomínek) zásadní povahy, uplatněné připomínkovými místy uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. c) a d) a v čl. 5 odst. 3, jíž nebylo vyhověno s uvedením, který orgán připomínku uplatnil a z jakého důvodu jí nebylo vyhověno (záznam z veřejného projednání) 


 (4) Na základě vládou schváleného věcného záměru vypracuje příslušné ministerstvo (člen vlády), nebo jiný ústřední orgán státní správy návrh zákona. 


 


Hlava II


Návrh zákona 


Čl. 8


(1) Návrh zákona  zveřejní  orgán, který jej vypracoval, na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*) s uvedením dne zveřejnění, data, do kterého je možné zasílat připomínky a kontaktní adresy, na které jsou připomínky shromažďovány. Zároveň jej zašle dopisem člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy k připomínkám připomínkovým místům uvedeným v čl. 5 odst. 1 a v čl. 6 odst. 1 a za podmínek v nich uvedených. Návrh zákona se současně zašle odboru kompatibility k zajištění stanoviska a odboru vládní legislativy na vědomí. Pro zasílání návrhu zákona platí čl. 5 odst. 1 věta poslední obdobně.


(2) Odbor kompatibility posuzuje návrh zákona z hlediska jeho slučitelnosti s Evropskou dohodou a s právem Evropských společenství. Za míru dosažené slučitelnosti a správnost údajů podle čl. 4 odst. 3 však odpovídá orgán, který návrh zákona vypracoval. Pro prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropských společenství a pro postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky platí postup uvedený v příloze č. 5  k těmto legislativním pravidlům.


(3) Orgán, který návrh zákona vypracoval,zašle elektronickou informaci o zveřejnění návrhu zákona k připomínkám i dalším připomínkovým místům zařazeným na seznam fakultativních připomínkových míst dle čl.5 odst. 3.


(4) Lhůta pro sdělení připomínek činí 20 pracovních dnů ode dne doručení/zveřejnění návrhu zákona, pokud orgán, který návrh zákona k připomínkám zasílá, nestanoví lhůtu delší. . Veřejnost může zaslat orgánu, který návrh zákona vypracoval, připomínky do 20 dnů od zveřejnění návrhu zákona na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*). 


(5) Lhůta pro sdělení připomínek uvedená v odstavci 4 neplatí, pokud vláda uloží vypracovat návrh zákona z  důvodu naléhavosti v termínu, který neumožňuje lhůtu uvedenou v  odstavci 4 dodržet. V tomto případě lhůtu pro sdělení připomínek stanoví orgán, který návrh zákona k připomínkám zasílá; tato lhůta však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.


(6) Lhůtu pro sdělení připomínek k návrhu zákona o státním rozpočtu na příslušný rok stanoví Ministerstvo financí; tato lhůta však nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.


(7) Pro sdělení připomínek k návrhu zákona, jejich projednání,  a pro dopracování návrhu zákona na základě výsledků připomínkového řízení, včetně součinnosti jiného ústředního orgánu státní správy s koordinujícím úřadem, platí obdobně čl. 5 odst. 6 až 11  a čl. 6 odst. 2. 


 


Čl. 13


(1) Návrh nařízení vlády  zveřejní orgán, který jej vypracoval, na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*) s uvedením dne zveřejnění, data, do kterého je možné zasílat připomínky a kontaktní adresy, na které jsou připomínky shromaźďovány. Zároveň jej zašle  dopisem člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy k  připomínkám


a)     připomínkovým místům uvedeným v čl. 5 odst. 1 a v čl. 6 odst. 1 a za podmínek v nich uvedených,


b)     dalším připomínkovým místům dle čl. 5 odst. 3 za podmínek v něm uvedených.


Návrh nařízení vlády se současně zašle odboru vládní legislativy na vědomí a odboru kompatibility k zaujetí stanoviska; v ostatním platí obdobně čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 2. Pro zasílání návrhu nařízení vlády platí čl. 5 odst. 1 věta poslední obdobně.


(2) Lhůta pro sdělení připomínek činí 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu nařízení vlády, pokud orgán, který návrh nařízení vlády k připomínkám zasílá, nestanoví lhůtu delší. Veřejnost může zaslat orgánu, který návrh nařízení vlády vypracoval, připomínky do 15 dnů od jeho zveřejnění na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*). 


(3) Lhůta pro sdělení připomínek, uvedená v odstavci 2, neplatí, pokud vláda uloží mimo plán práce vlády vypracovat návrh nařízení vlády z  důvodu naléhavosti v termínu, který neumožňuje lhůtu uvedenou v  odstavci 2 dodržet. V tomto případě pro stanovení lhůty ke sdělení připomínek platí obdobně čl. 8 odst. 5.


(4) Lhůtu pro sdělení připomínek k návrhům nařízení vlády, kterými se


a)     pro účely důchodového pojištění stanoví všeobecný vyměřovací základ, přepočítací koeficient a upravují částky pro stanovení výpočtového základu,


b)     zvyšují důchody nebo částky životního minima,


stanoví orgán, který návrh nařízení vlády k připomínkám zasílá. Lhůta ke sdělení připomínek v případě podle písmene a) nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a v případě podle písmene b) nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.


(5) Pro sdělení připomínek k návrhu nařízení vlády, jejich projednání a  pro dopracování návrhu nařízení vlády na základě výsledků připomínkového řízení, včetně součinnosti jiného ústředního orgánu státní správy s koordinujícím úřadem, platí obdobně čl. 5 odst. 6 až 11  a čl. 6 odst. 2.


 


Vyhláška


Čl. 16


(1) Návrh vyhlášky  zveřejní orgán, který jej vypracoval, na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*) s uvedením dne zveřejnění, data, do kterého je možné zasílat připomínky a kontaktní adresy, na které jsou připomínky shromaźďovány. Zároveň jej zašle  dopisem člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy anebo dopisem jejich náměstka k připomínkám


a)     připomínkovým místům uvedeným v čl. 5 odst. 1 a v čl. 6 odst. 1 a za podmínek v nich uvedených,


b)     dalším připomínkovým místům dle čl. 5 odst. 3 za podmínek v něm uvedených.


Pro zasílání návrhu vyhlášky platí čl. 5 odst. 1 věta poslední obdobně.


(2) Lhůta pro sdělení připomínek činí 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu vyhlášky, pokud orgán, který návrh vyhlášky k připomínkám zasílá, nestanoví lhůtu delší. Veřejnost může zaslat orgánu, který návrh vyhlášky vypracoval, připomínky do 15 dnů od jeho zveřejnění na internetu/způsobem umožňujícím dálkový přístup/na portálu veřejné správy*). 

Správce 


   [zobrazeno (2), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08