Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 středa 20.února 2019   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyPROGRAM PODPORY STABILIZACE VENKOVSKÝCH OBLASTÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 17.1.2003
Pravidla pro rok 2003
Úvod
Dlouhodobý Program podpory stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje je jedním z nástrojů pro naplňování základní strategické vize Programu rozvoje Plzeňského kraje, kterou je růst kvality života obyvatel, a to ve všech třech typech urbanistické struktury v Plzeňském kraji, tj. v centru regionu, centrech osídlení a v prostoru venkova. V řídce osídlených venkovských oblastech, které tvoří 80 % rozlohy Plzeňského kraje, trvale žije přibližně 40 % obyvatel.
V důsledku společenských a ekonomických změn, které akcelerovaly v průběhu 90. let, docházelo v rámci celé ČR k narůstání sociálních a ekonomických rozdílů mezi regionálními centry osídlení a venkovským prostorem. Předkládaný dlouhodobý Program stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje si klade za cíl přispět ke zmírnění prohlubujících se rozdílů kvality života mezi centry osídlení a územím venkova. Také je třeba hledat ekonomicky efektivní funkce venkovských oblastí ve vazbách na další sídelní typy.
Program je zaměřen na posílení aktivit zejména nejmenších sídel ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Lze ho chápat nejen jako aktivitu podporující funkce venkovských oblastí, které umožňují zachování přirozeného charakteru krajiny, ale také jako doplněk k Programu obnovy venkova realizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.


Pravidla Plzeňského kraje pro poskytování finančních prostředků na Program podpory stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje (dále „programu“).
Plzeňský kraj v souladu s platnou legislativou, zejména zákony č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 248/2000Sb. o podpoře regionálního rozvoje, č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 320/ 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) vydává tato pravidla pro finanční podporu (dále „dotace“) investičních projektů (dále „akcí“) malých obcí Plzeňského kraje (dále „příjemci dotace“).
Čl. 1
Všeobecná ustanovení
a) Pravidla vymezují účel dotace, okruh příjemců dotace, podmínky a způsob financování.
b) Administrací programu je pověřen Odbor regionálního rozvoje a zemědělství Plzeňského kraje (dále jen „správce programu“). Adresou správce programu je: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje a zemědělství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
c) Poskytnutí dotace schvaluje Zastupitelstvo Plzeňského kraje.
d) Dotace je přísně účelová a je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a příjemcem dotace.
e) Souběh dotací na jednu akci v rámci tohoto programu není přípustný.
f) Na dotaci není právní nárok.

Čl. 2
Účel a výše dotace
a) Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení a rekonstrukci hmotného investičního majetku malých obcí Plzeňského kraje, vyjma pořízení dopravních prostředků.
b) Dotace je poskytována na částečné krytí nákladů akcí, nejvýše do 60 % celkových nákladů akce s tím, že celková výše podpory akce nepřekročí částku 500 tis. Kč.
c) Nejnižší objem poskytnuté dotace na realizaci akce může činit 60 tis. Kč.
d) Mezi celkové náklady akce, vykazované pro účely prokázání finanční spoluúčasti příjemců dotace, nelze zahrnout neinvestiční náklady a dále neprokazatelné náklady.

Čl. 3
Příjemci dotace
a) Příjemci dotace mohou být obce, které k 31.12. roku předcházejícího podání žádosti mají počet obyvatel menší nebo roven 1000.
b) Příjemci dotace mohou být obce, které k 31.12. roku předcházejícího podání žádosti mají počet obyvatel menší nebo roven 2000 a zároveň akce, na kterou je požadována dotace, je lokalizována v části obce s počtem obyvatel menším nebo rovným 200.

Čl. 4
Postup a podmínky poskytování dotace
a) Obec, která splňuje podmínky stanovené pravidly uvedené v článku 3., podá nejvýše jednu žádost (dle přílohy č.1 pravidel programu) v termínu stanoveném správcem programu na adresu uvedenou v čl.1.
b) Rozhodujícím datem pro podání žádosti je datum podání poště případně podatelně Krajského úřadu.
c) Žádosti, které nesplňují podmínky pravidel nebo budou zaslány či předloženy po termínu stanoveném správcem programu, budou z posuzování přidělení dotace vyloučeny.
d) Správce programu zaregistruje přijaté žádosti, které odpovídají pravidlům programu, provede jejich odborné posouzení a zajistí předložení seznamu žádostí doporučených k poskytnutí dotace k projednání výběrové komisi, která bude složena ze zástupců:
– radní pro EK
– radní pro RR
– dva zástupci komise regionálního rozvoje a územního plánování
– zástupce odboru RRZ
e) Komise předložené žádosti vyhodnotí a předloží návrh s pořadím Radě Plzeňského kraje. Rada Plzeňského kraje projedná a předloží návrh na poskytnutí dotace ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje.
f) Správce programu vyzve obce, jejichž žádost byla Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválena, k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen „smlouva“).
g) Celkové náklady akce, které příjemce dotace vykazuje pro účely prokázání vlastního finančního podílu, mohou být pouze prokazatelné náklady akce vzniklé během kalendářního roku ve kterém byla dotace poskytnuta, případně v průběhu roku následujícího, nejpozději však do termínu závazného ukončení akce stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace.
h) Na základě uzavřené smlouvy bude dotace uvolněna bezhotovostním převodem na účet příjemce, nejpozději však do 15.12. roku ve kterém je dotace schválena.

Čl. 5
Závěrečné vyhodnocení akce
a) Plzeňský kraj jako poskytovatel dotace si vyhrazuje právo po dokončení akce kontrolu využití poskytnuté dotace z hlediska dodržení podmínek stanovených ve smlouvě. Provedení kontroly se řídí zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 64/2002 Sb.
b) Akce je považována za dokončenou, je-li protokolárně převzata příjemcem dotace, případně je vydáno kolaudační rozhodnutí stavby a byly dodrženy veškeré podmínky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace.
c) Příjemce dotace je povinen zpracovat závěrečné vyúčtování dotace (včetně kopie faktur, dodací listy, doklady o provedení úhrady), toto vyúčtování předložit správci programu nejpozději do 2 měsíců po termínu ukončení akce stanoveném ve smlouvě.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
a) Nevyužití celkové výše dotace podle smlouvy se nepovažuje za neplnění závazků smlouvy, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.Žadatel má povinnost nevyužitou část dotace neprodleně vrátit.
b) Pokud příjemce dotace použije prostředky dotace v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace, případně prostředky dotace použije neoprávněně či je zadrží, vystavuje se sankcím za porušení rozpočtové kázně .
c) Příjemce podpory je povinen bez prodlení informovat správce programu o všech změnách skutečností vztahujících se k předmětu realizace akce nebo ke smlouvě o poskytnutí dotace.
d) Nedílnou součástí Pravidel jsou přílohy:
- Žádost o poskytnutí dotace, včetně rozpočtu akce a
- prohlášení žadatele.

Správce (KÚ Plzeňského kraje)


   [zobrazeno (9), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2019 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08