Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 13.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyLEADER+ a POV

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 21.5.2003
LEADER+ je program Evropské unie realizovaný v členských zemích v tomto programovacím období (2000 - 2006). Je to současně iniciativa navazující na předcházející programy LEADER I (1991 - 1994) a LEADER II (1994 - 1999).
K programu LEADER+ se členské země připojí svými Národními programy Leader+, které budou vypracovány na základě specifik daných venkovských oblastí, jejich životního prostředí a konkrétních cílů, kterých má být zavedením Leaderu+ dosaženo.
Iniciativa Leader byla vytvořena na základě zkušeností EU, které prokázaly, že venkovské oblasti mohou skutečně výrazně přispět ke svému vlastnímu rozvoji a své trvalé udržitelnosti, pokud jsou k tomu zplnomocněny. Program LEADER+ vychází v současnosti rovněž z předpokladu, že rozvoj venkova nesouvisí pouze se zvyšováním konkurenceschopnosti zemědělství, ale že je nutné zároveň podporovat rozvoj nových aktivit a tvorbu pracovních příležitostí. Je to nutné právě proto, aby mohly venkovské oblasti představovat životaschopné sociální a ekonomickém prostředí.

Rozvoj venkova se tak stává druhým pilířem Společné zemědělské poltiky (CAP), ve které má program LEADER+ představovat hlavní metodu, jak uplatňovat zkušenosti získané během mnoha let rozvíjení venkovských oblastí v praxi a i nadále doplňovat ty oblasti rozvoje venkova, které nejsou předmětem hlavních programů (mainstream programms). Metoda LEADER+ se opírá o přístup zdola-nahoru (bottom-up), kterým se snaží rozvinout vnitřní a kolektivní potenciál různých venkovských protagonistů a obcí k tomu, aby na sebe převzali rozvojové aktivity a zajistili tak místní přístup; decentralizaci; orientaci na programovou integraci; a preferenci pilotních projektů, k čemuž jim budou poskytnuty pravomoci.
Ačkoliv cílem programu je i realizovat drobné, inovativní projekty, největší důraz je kladen na utváření spolupráce na všech úrovních a na distribuci nových informací, metod a zkušeností, které se s rozvojem venkova pojí. Za tímto účelem se mají vytvářet regionální, národní a mezinárodní sítě LEADER+, které budou vzájemně spolupracovat a vytvářet informační centra - „Observatoře venkovských oblastí“ a tzv. CARREFOURS.
LEADER+ má být pro venkovské oblasti nástrojem, jak se vzájemnou spoluprací realizovanou na základě partnerství vypořádat s novými problémy, kterým venkovské oblasti čelí v souvislosti se změnami v zemědělství v důsledku reforem Společné zemědělské politiky (CAP), s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s rostoucím povědomím o problematice životního prostředí, se stále těsnější integrací světové ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií. Hlavním cílem programu LEADER+ je tedy pomoci představitelům venkovských oblastí, aby se zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem jejich oblasti a současně podporovat zavádění integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj, zkoušení nových způsobů podpory přírodního a kulturního dědictví, upevňování ekonomického prostředí, tvorbu pracovních míst a zejména zlepšení organizačních schopností komunit (obce, obyvatelé). Za tímto účelem byly stanoveny tři cílové aktivity programu LEADER+:
• AKTIVITA I.: Integrovaný rozvoj venkova
• AKTIVITA II.: Spolupráce mezi venkovskými oblastmi
• AKTIVITA III.: Vytváření sítě všech venkovských oblastí EU

Spolupráce, tvorba partnerství a drobné inovativní projekty, jsou realizovány v rámci integrované strategie rozvoje v cílových oblastech, které jsou spravovány místní akční skupinou (dále jen LAG - Local Action Group), odpovědnou za implementaci programu LEADER+.
LAG jsou v každém z členských států vybrány na základě náročných výběrových kritérií, která vycházejí z předpokladu, že cílové oblasti a partnerství, jehož představitelem je LAG, jsou již na takové úrovni, že mohou principy programu LEADER+ úspěšně přijmout a v praxi aplikovat. LEADER+ se oproti předešlým programům Leader liší výrazně právě tím, že předem stanovuje cílové priority (viz níže: tematické priority, cílové skupiny) a provádí selekci přesné stanoveného počtu cílových LAG, které bude v následujícím období v každé ze členských zemí finančně podporovat. Tyto místně činné skupiny (LAG) jsou povinny předložit strategii, která je místně založená, uplatňuje výše uvedené principy programu LEADER+, představuje integrované schéma, je trvale udržitelná a je strukturována kolem jedné z tematických priorit, které EU určila takto:
• zvýšení kvality života ve venkovských oblastech;
• co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program NATURA 2000);
• zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců;
• využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb.

Základní kritéria, která musí LAG dále splňovat jsou tato:
• musí se skládat z vyváženého a reprezentativního výběru partnerů z různých socioekonomických sektorů (ekonomický sektor, neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci) daného území a veřejná správa nesmí být zastoupena více jak 50 %;
• na úrovni rozhodování musí být zastoupeni ekonomičtí partneři a sdružení nejméně 50%
• členové LAG musí pocházet z daného území;
• LAG musí prokázat svou kvalitu, tj. schopnost společně vytvořit a uplatnit v praxi strategii rozvoje daného území;
• LAG si musí zvolit formu, jakou bude spravovat veřejné prostředky, buďto prostřednictvím administrativního a finančního vedoucího; nebo formou společné právní struktury.
Specifická hodnotící kritéria předloží každá ze členských zemí ve svém Národním programu LEADER+ (např. v Anglii je dalším kritériem, že oblast LAG by neměla mít více jak 40 % obyvatel z celkové populace situované do sídel s více jak 20 000 obyvatel, atd.). Hodnotící kritéria musí vzít v úvahu, že EU považuje při výběru pilotních strategií LAG za prioritu 2 cílové skupiny:
• mladé lidi
• ženy
(Cílové skupiny mohu být rozšířeny dle uvážení každé z členských zemí např. o seniory, nezaměstnané a podzaměstnané /zaměstnané sezónně nebo na částečný úvazek/, pracovníky a podniky zasažené restrukturalizací, atd.)
Zatímco předcházející programy Leader byly zaměřeny na problémové venkovské oblasti (cíl 1,2) nebo administrativní územní celky, LEADER+ je určen všem venkovským oblastem, které mají požadovaný potenciál (lidské, finanční a ekonomické zdroje) k podpoře životaschopné rozvojové strategie, která představují malá venkovská teritoria ve smyslu geografickém, sociologickém, ekonomickém a současně musí splňovat kritérium, že jsou územím s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000, kde je hustota obyvatelstva okolo 120 ob/km2.
Z výše uvedené charakteristiky programu LEADER+ je srozumitelné, že program představuje opravdu odlišný přístup od ostatních, hlavních programů, vůči nimž si uchovává především doplňkový charakter. Liší se tím i projekty, které bude financovat.
Investice nebudou poskytnuty na infrastrukturu a nebudou ani podporovat výrobu, která svým rozsahem přesahuje možnosti partnerství, naopak … bude se jednat o drobné, inovativní pilotní projekty, které mají mít experimentální charakter.

Tyto pilotní projekty budou usilovat o:
• vznik nových produktů a služeb, které budou zahrnovat zvláštnosti dané oblasti;
• nové metody, které umožňují kombinovat lidské, přírodní a finanční zdroje této oblasti a tak dosáhnout lepšího využití místního potenciálu;
• kombinaci a propojení ekonomických sektorů, které jsou tradičně oddělené;
• originální formy organizace a zapojení místního obyvatelstva do rozhodovacích procesů a do realizace projektů.
Projekty mají přispět k rozvoji venkova, podpoře trvalé udržitelnosti venkovských oblastí a utužování partnerství. Jejich cílem má být ovlivnění, doplnění anebo upevnění politiky rozvoje venkova v rámci Společenství. Jedna z výhod iniciativy LEADER+ je právě fakt, že umožňuje akce malého rozsahu, protože pro navrhovatele malých projektů jsou k dispozici administrativní, odborní a finanční prostředníci a dále to, že jejím cílem je vytváření sítí; národní, mezinárodní spolupráce i samotného partnerství na nejnižší úrovni, což umožňuje přenositelnost projektů i do ostatních oblastí a vzájemnou spolupráci při jejich realizaci.

Investice budou tedy rovněž vynaloženy na:
• podporu pilotních strategií rozvoje vlastního potenciálu venkovských oblastí;
• získávání dovedností (tj. výdaje na informování veřejnosti nebo na studie, které přecházejí rozvojovým plánům LAG);
• výdaje na účast v sítích a na jejich vlastní utváření;
• monitoring a hodnocení programu (v rámci spolufinancování Společenství);
• využívání externích dodavatelů a poradců, zejména při vedení Evropské observatoře.


Zahraniční internetové servery, na kterých je možné získat další informace:
http://www.rural-europe.aeidl.be/rural-en/plus.htm
http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
http://www.defra.gov.uk/erdp/leader/leaderhome.htm
http://www.leaderplus.de

Správce (MMR)


   [zobrazeno (8), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08