Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 21.března 2019   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyZásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 17.1.2003
(č.j. 11295/97-22 ze dne 27.11.1997) ve znění doplňků č.1 (č.j. 11026/98-22 ze dne 5. 10 1998) a č. 2 (č.j. 13457/01-12 ze dne 8.6.2001), č. 3 (č.j. 15151/01-12 ze dne 16.7.2001), č. 4 (č.j. 10619/02-12 ze dne 2.5.2002), č. 5 (č.j. 17462/02-12 ze dne 19.8.2002) a č. 6 (č.j. 28061/02-52 ze dne 20.12.2002)
zásady jsou k dispozici na adrese: http://www.mmr.cz/cz/regional/venkov/program/zasady.html

Část A - Obecná část


A 1. Vznik, obsah a řízení POV
POV věcně navazuje na Program obnovy vesnice projednaný vládou České republiky dne 29. května 1991 a usnesení vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998 č. 730, kterým byl novelizován Program obnovy venkova.
POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.
Poskytování účelových dotací v rámci POV zabezpečuje MMR ze své rozpočtové kapitoly v rámci stanoveného závazného ukazatele, popř. i z dalších zdrojů (např. vyčleněných prostředků z účelových vládních fondů nebo fondů EU). Pro posouzení žádostí obcí a zpracování návrhu na poskytnutí účelových dotací ustavilo MMR meziresortní řídící komisi POV. Komise je složena ze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, poslanců – zástupců Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Zemědělského výboru a Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátorů – zástupců Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova.
V souladu se svým statutem zřizuje meziresortní řídící komise POV jako své pracovní orgány krajské výběrové výbory POV. Předsedové těchto výborů jsou zváni na jednání meziresortní řídící komise.
A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen "dotace")
A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout na základě písemné žádosti obce. Žadatelem může být:
obec, jejíž přihláška do Programu obnovy venkova (vesnice) byla již dříve potvrzena územně příslušným okresním úřadem nebo od 1. ledna 2003 obecním úřadem obce s rozšířenou působností;
svazek obcí 1), který byl registrován v souladu se zákonem o obcích 2).
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok na poskytnutí další dotace z rozpočtu MMR, jiných zdrojů státního rozpočtu nebo státních fondů v případě, že dotovaná akce nebo projekt bude pokračovat v dalších letech; to se nevztahuje na dotační titul 8 (část B 5.).
Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Poskytuje se zálohově a podléhá zúčtování se státním rozpočtem za příslušný rok podle rozpočtových pravidel republiky.
Dotace se poskytuje do výše těmito Zásadami stanoveného maximálního podílu na nákladech běžného roku. V případě snížení předpokládané výše nákladů, ze které byla dotace vypočtena, vrátí příjemce alikvotní část z poskytnuté dotace.
Pokud budou poskytnuty pro dotovaný účel prostředky z fondů Evropských společenství nebo rozpočtu krajů, bude výše dotace ze státního rozpočtu stanovena MMR tak, aby spolu s prostředky z fondů Evropských společenství a z rozpočtu krajů činila nejvýše 80% celkových nákladů. Podávání žádosti o dotace, věcné podmínky a základní kritéria pro poskytnutí dotace se v těchto případech řídí podle Zásad, podmínky financování z fondů Evropských společenství nebo z rozpočtu krajů se řídí podle pravidel těchto institucí.
Příjemce dotace musí při čerpání dotace postupovat v souladu s příslušnými zákony a obecně závaznými předpisy. Výběr dodavatele musí být proveden v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; v případě projektů dotovaných z fondů EU podle pravidel Evropských společenství platných pro tyto fondy.
Souběh dotace na jednu akci z více dotačních titulů podle těchto Zásad není přípustný.
Žádost o dotaci lze podat prostřednictvím územně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností zpravidla do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta. Postup, lhůty a formuláře žádostí o poskytnutí dotace, popř. povinné přílohy žádostí a osnovy projektů, stanoví MMR.
Pokud MMR stanoví odlišný termín pro podání žádostí o dotace, než je uvedeno v bodě 8, učiní tak nejpozději 30 dnů před lhůtou pro podání žádosti zveřejněním tohoto termínu na své webové stránce 3); popř. písemným upozorněním obcí přihlášených k Programu obnovy venkova nebo jen těch obcí či svazků obcí, jichž se dotace může týkat. V téže lhůtě MMR zveřejní na své webové stránce i formuláře žádostí, popř. povinné přílohy žádostí a osnovy projektů.
Pokud vláda schválí ve strategii obnovy území podle § 4 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 263/199 Sb., o pojišťovnictví, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že část pomoci bude poskytnuta v rámci Programu obnovy venkova, může MMR upustit od zveřejnění termínu pro podání žádostí podle bodu A.2.1.9. Zásad. V takovém případě se dotace omezí jen na takový majetek, jež byl zahrnut v podkladech pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci, vypracovaných a předložených Ministerstvu financí podle § 3 tohoto zákona, a pro jehož obnovu je možné podle schválené strategie obnovy území poskytovat státní pomoc z Programu obnovy venkova. Dotčené obce vyzve MMR přímo nebo prostřednictvím příslušného krajského úřadu k podání žádostí o dotace a k předložení potřebných dokladů podle Zásad v přiměřené lhůtě, nejméně však do 14 dnů od této výzvy
V případě, že MMR bude v rámci Programu obnovy venkova testovat postupy, kritéria a podmínky věcně obdobného programu, který má být spolufinancován z fondů Evropských společenství (např. předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova SAPARD) ještě před jeho zahájením, může stanovit jinou instituci pro příjem žádostí než je uvedeno v těchto Zásadách (např. k tomu zřízenou agenturu) a další kritéria a podmínky pro poskytnutí dotace v souladu s materiály, připravenými k implementaci takto připravovaného programu. MMR tyto informace zveřejní nejpozději 30 dnů před lhůtou pro podání žádosti na své webové stránce 3).
Zvláštní požadavky a podmínky pro čerpání dotace budou zahrnuty do rozhodnutí MMR, popř. do smlouvy o poskytnutí dotace.
A 2.2. Základní kritéria pro poskytnutí dotace


Základní kritéria pro poskytnutí dotace v rámci dotačních titulů 1 až 5, 8 a 9 jsou:
soulad programu obnovy vesnice zahrnujícího celou obec nebo její místní část – sídlo (dále jen program obnovy vesnice) s cíli Programu obnovy venkova a s platnými regionálními programy;
výsledky dosavadní realizace programu obnovy vesnice;
soulad akce s programem obnovy vesnice;
účinnost akce odvozená z projektovaných parametrů;
velikost obce;
poloha obce;
právně relevantní závazek obce o její účasti na financování akce;
zapojení obce v integrovaném projektu venkovského mikroregionu nebo projektu Phare CBC.
Základní kritéria pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu 6 jsou:
soulad projektu s cíli Programu obnovy venkova;
výsledky dosavadní realizace projektu, popř. předcházejících projektů v rámci tohoto dotačního titulu;
účinnost a efektivnost projektu odvozená z projektovaných parametrů;
zabezpečení řízení a financování projektu;
udržitelnost projektu ve vztahu k realizaci Programu obnovy venkova;
rizika projektu.
Základní kritéria pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu 7 jsou:
soulad projektu s cíli Programu obnovy venkova a s platnými regionálními programy;
výsledky dosavadní realizace projektu, popř. předcházejících projektů v rámci Programu obnovy venkova;
účast občanů, zájmových skupin a občanských sdružení na přípravě projektu;
účinnost, efektivnost a udržitelnost projektu odvozená z projektovaných parametrů, popř. analýzy nákladů a výnosů;
zabezpečení řízení a financování projektu;
rizika projektu;
vytváření nových pracovních příležitostí snižujících nezaměstnanost nebo dojížďku za prací a zachování těch pracovních míst, které by byly bez realizace projektu ztraceny;
současné řešení více věcných problémů obnovy vesnic a rozvoje mikroregionu;
vyšší využití alternativních a obnovitelných místních zdrojů energie včetně využití biomasy.
A 2.3. Postup při rozhodování o poskytnutí dotace obci

O poskytnutí dotace rozhoduje MMR na základě návrhu řídící komise POV, která je oprávněna navrhnout pro běžný rok zpřesnění kritérií pro posuzování žádostí obcí v závislosti na výši schválených rozpočtových prostředků v kapitole MMR, popř. prostředků uvolněných z dalších zdrojů a na celkovém počtu žadatelů.

A 2.4. Odpovědnost příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen poskytnuté prostředky státního rozpočtu použít jen v daném rozpočtovém roce a k účelu, na který mu byly poskytnuty.
Použití dotace podléhá kontrole MMR 4), popř. dalších tímto ministerstvem pověřených osob a kontrole ze strany územních finančních orgánů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byly poskytnuta, vystavuje se sankcím podle zákona o rozpočtových pravidlech 5).
Pokud příjemce dotace poskytnuté rozpočtové prostředky nevyčerpá v běžném roce, odvede jejich zůstatek do státního rozpočtu při finančním vypořádání se státním rozpočtem 6).
A 2.5. Postup při účtování dotace

Příjemce dotace účtuje poskytnuté dotace v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování stanovenými MF 7).
Příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta (podílu) z nákladů realizované akce, prokazuje v účetnictví výši nákladů na dotovanou činnost.
Část B - Zvláštní část


B 1. Dotace na akce programů obnovy vesnice
Dotační titul 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

radnice
školy
mateřské školy
tělovýchovná zařízení
kulturní zařízení
zdravotnická zařízení
zařízení sociální péče
obytné budovy
hasičské zbrojnice
požární nádrže
sakrální stavby
hřbitovy
čekárny na zastávkách hromadné dopravy
drobná architektura
ostatní
V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50% nákladů akce v běžném roce; v případě obnovy objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek maximálně 60% nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

Dotační titul 2
Komplexní úprava veřejných prostranství

V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 30% nákladů akce v běžném roce; v případě vesnických památkových rezervací a zón maximálně 50% nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

Dotační titul 3
Obnova a zřizování veřejné zeleně

K uvedenému účelu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50% nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

Dotační titul 4
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

Na tyto účely lze poskytnout dotace ve výši: až 30% nákladů akce v běžném roce maximálně do výše 500 tis. Kč; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

B 1.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotací podle dotačních titulů 1 až 4

Dotovanou akcí je pořizován výlučně majetek obce.
Obec nebo její místní část (sídlo), ve které má být akce realizována, má zpracovánu urbanistickou studii nebo územní plán (postačí v konceptu).
Pro obec nebo její místní část (sídlo), ve které má být akce realizována, byl zpracován a obecním zastupitelstvem schválen program obnovy vesnice, obsahující minimálně:
seznam akcí programu obnovy vesnice na úseku osvětových, kulturních a společenských akcí, akcí k rozvoji hospodářství, akcí k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby, akcí k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury a akcí k ochraně a obnově kulturní krajiny, minimálně pro zbývající časový úsek volebního období současného obecního zastupitelstva (v tomto seznamu jsou zařazeny všechny akce, tedy nejen ty, na které obec žádá dotaci ze státního rozpočtu);
předpokládanou výši nákladů a úvahu o způsobu finančního zajištění a postupu realizace jednotlivých akcí programu obnovy vesnice.
Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec podává prostřednictvím územně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností MMR na formuláři "Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (akce programu obnovy vesnice)".
Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 tis. Kč a maximální výše dotace na všechny akce 1 mil. Kč.
Je vyloučeno požadovat dotaci na akce, které jsou dotovány z jiných dotačních titulů (programů) státního rozpočtu nebo státních fondů.
Přednostně budou poskytovány dotace na akce týkající se objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a na akce situované do vesnických památkových rezervací a zón.
Na realizaci akce musí být v běžném roce garantována obcí taková výše jejího podílu na financování akce, aby spolu s poskytnutou dotací ze státního rozpočtu bylo finančně kryto 100% nákladů akce v tomto roce.
Podíl obce může být zčásti tvořen dodávkou vlastního materiálu a dobrovolnou prací občanů. Finanční hodnota takovéhoto podílu obce se prokazuje znaleckým posudkem.
10. MMR může u obcí postižených povodněmi, popř. v souvislosti s nimi způsobeným sesuvem půdy nebo jinou živelní pohromou, stanovit vyšší podíl dotace ze státního rozpočtu, nejvýše však na 60% celkových nákladů; vyšší podíl (až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu poškozeného majetku nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž funkci jako zničený majetek) lze výjimečně stanovit v případech, kdy byl na základě pohromy, která je mimořádnou událostí 8), vyhlášen stav nebezpečí 9) nebo nouzový stav 10) a obec doloží, že není schopna vlastními prostředky obnovit poškozený nebo zničený majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území. U takto postižených obcí se neuplatní ustanovení bodů B 1.1.2., B 1.1.3 a B 1.1.5 Zásad a nevyžaduje se přihlášení k Programu obnovy venkova (bod A 2.2.1. písmeno a Zásad).
B 2. Dotace pro zpracování urbanistických studií a územních plánů
Dotační titul 5
Zpracování urbanistických studií a územních plánů

Na tyto účely lze poskytnout dotaci ve výši: až 1/3 nákladů na pořízení průzkumů, rozborů a konceptu územního plánu obce, popř. regulačního plánu obce; u vesnických památkových rezervací a zón až do výše 1/2 nákladů s tím, že výše dotace bude stanovena na základě orientačního výpočtu nákladů na pořízení předmětné dokumentace.

B 2.1. Podmínky a kriteria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 5

Dotaci lze poskytnout na zpracování průzkumů, rozborů a urbanistických studií, případně konceptů územních plánů (dále jen "územní dokumentace"), pokud tato územní dokumentace nebyla pořízena po 1.7.1992 (tj. ke dni účinnosti zákona č. 262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a práce na ní nebyly v době podání žádosti zahájeny.
O dotaci v rámci dotačního titulu 5 obec nemůže žádat v případě, že v rámci POV již obdržela dotaci na akce programu obnovy vesnice.
Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti obce podané územně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který obdržené žádosti za celý územní obvod své působnosti souhrnně předloží MMR na tiskopise "Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy venkova (urbanistické studie a územní plány)".
Na pořízení územní dokumentace musí být v běžném roce minimálně ve výši přiznané dotace zajištěno podílové financování z vlastních zdrojů dotčených obcí nebo z rozpočtů obcí s pověřenými obecními úřady, případně z rozpočtu kraje.
Přednostně budou uspokojeny žádosti obcí s méně než 500 obyvateli a obcí s méně než 1000 obyvateli, které žádají dotaci pro místní části obce (sídla) s méně než 500 obyvateli.
Dále budou mít přednost žádosti obcí:
s vesnickými památkovými rezervacemi či zónami;
na jejichž správním území jsou navrženy dosud neexistující části regionálních územních systémů ekologické stability;
v nichž byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.
MMR může u obcí postižených povodněmi, popř. v souvislosti s nimi způsobeným sesuvem půdy nebo jinou živelnou pohromou
změnit ustanovení bodu B.2.1.1. a B.2.1.2. tak, že dotaci lze poskytnout i na změny a doplňky územních plánů nebo nově zpracované urbanistické studie a územní plány, pokud je potřeba jejich zpracování vyvolána důsledky povodní nebo sesuvů půdy;
b) stanovit nižší podíl obce nebo pověřeného obecního úřadu (min. však na 20% celkových nákladů);
B 3. Dotace na podporu vzdělávání a poradenství
Dotační titul 6
Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce.

B 3.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 6

Dotaci lze poskytnout pouze na projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního, ale i celostátního významu (např. školy obnovy venkova, pečovatelé - poradci pro více obcí zapojených do POV atp.).
Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti této obce nebo svazku obcí podané územně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři "Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (projekty vzdělávání a poradenství)". K žádosti se připojí stručný popis navrhované činnosti, časový harmonogram a komentář k rozpočtu.
Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování z rozpočtů obcí nebo svazků obcí a z příspěvků účastníků vzdělávacích akcí v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % nákladů projektu v tomto roce.
Účinnost projektu bude posuzována z hlediska počtu zapojených obcí a současně z hlediska přínosu projektu na změnu situace v jednotlivých regionech.
Přednostně budou poskytovány dotace na projekty obcí, které již prokázaly vlastními aktivitami kvalitní výsledky při obnově své obce a dále na projekty, které jsou součástí mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice.

B 4. Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských mikroregionů
Dotační titul 7
Integrované projekty venkovských mikroregionů

Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce.

B 4.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 7

Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektů, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu.
Příjemci dotace mohou být i právnické a fyzické osoby, v případě jejich účasti na Programu obnovy venkova prostřednictvím obce.
O dotaci v rámci dotačního titulu 7 žádá svazek obcí nebo obec jménem obcí a dalších osob zúčastněných na projektu. O dotaci může požádat i obec, která sama tvoří venkovský mikroregion s nejméně 10 územně oddělenými sídly, v každém z nichž žije alespoň 30 trvale bydlících obyvatel.
Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti svazku obcí nebo obce podané územně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři "Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (integrované projekty venkovských mikroregionů).
Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování z rozpočtů obcí nebo svazků obcí a ze zdrojů dalších osob zúčastněných na projektu v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % nákladů projektu v tomto roce.

B 5. Dotace úroků z úvěrů
Dotační titul 8
Projekty k rozvoji infrastruktury

Na tento účel lze poskytnout obci v běžném roce finanční dotaci nejvýše 70% roční splátky úroků z úvěru, kterou je obec zavázána v tomto roce splatit bankovnímu ústavu nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu z úvěru, určeného na realizaci projektů:

k obnově občanské vybavenosti, zejména na:
radnice
školy
mateřské školy
tělovýchovná zařízení
kulturní zařízení
zdravotnická zařízení
zařízení sociální péče
obchodní vybavenost a služby
hasičské zbrojnice
požární nádrže
sakrální stavby
hřbitovy;
zabezpečujících komplexní úpravu veřejných prostranství;
k obnově a zřizování zeleně, rybníků a vodotečí;
k obnově a rozšíření technické infrastruktury obcí, zejména na:
místní komunikace vč. veřejného osvětlení, zřizování cyklistických stezek;
vodovodní síť;
kanalizace a čistírny odpadních vod;
zařízení na likvidaci tuhého komunálního odpadu vč. skládek;
plynofikaci;
ostatní akce ke zlepšení nebo konverzi topných systémů vč. výstavby zařízení využívajících netradičních zdrojů energie a na zateplování.
B 5.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 8

V případě, že se na financování infrastrukturního projektu podílí více subjektů, může obec požádat jen o podporu týkající se podílu nákladů, které sama financuje.
Obec nebo její místní část, ve které má být projekt realizován, má zpracovánu urbanistickou studii nebo územně plánovací dokumentaci (postačí v konceptu); příslušný projekt musí být s touto dokumentací v souladu.
O dotaci může požádat obec s méně než 3000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká její místní části (sídla) s méně než 3000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000.
Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec podává prostřednictvím územně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností MMR na formuláři "Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (dotace úroků z úvěrů)". Přílohou žádosti je kopie úvěrové smlouvy obce s bankovním ústavem nebo spořitelním a úvěrním družstvem o financování projektu, na který je žádána dotace; úvěrovou smlouvu lze při prvním podání žádosti nahradit příslibem úvěru.
Dotovat lze i úvěr poskytnutý na nákup pozemků a objektů nezbytných pro realizaci projektu dle dotačního titulu 8.
V běžném roce mohou být dotovány jen úvěry, které byly uzavřeny po 1. lednu 1997.
Pokud budou na tentýž projekt poskytnuty dotace úroků z úvěrů opakovaně ve více letech, může jejich celková výše dosáhnout max. 1 mil. Kč.
Část C - Přechodná a závěrečná ustanovení


Zrušují se Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly MMR v rámci Programu obnovy venkova pro rok 1997 (č.j. 2564/97 ze dne 25. března 1997).
Podle těchto Zásad se postupuje ode dne jejich podpisu.
Poznámky


1) § 49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 51 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 20i a 20j zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

3) adresa webové stránky MMR: http://www.mmr.cz

4) § 40 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhl. č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

5) § 44 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6) příloha č. 3 vyhl. č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

7) opatření MF uveřejněná ve Finančním zpravodaji MF č. 9, 10 a 11 z roku 2000

8) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

9) § 3 zákona č. 240/2000 Sb.., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

10) Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů


V Praze dne 20.prosince 2002

Mgr. Pavel N ě m e c
ministr pro místní rozvoj

Správce 


   [zobrazeno (16), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2019 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08