Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 středa 19.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyZásady pro poskytování prostředků státního rozpočtu při financování programů reprodukce majetku

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 20.3.2003
Zásady pro poskytování prostředků státního rozpočtu při financování programů reprodukce majetku

Program 298210

- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Program zahrnuje státní podporu obcím, krajům, případně jiným subjektům při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku v oblasti základního a středního školství a s tím souvisejícího zázemí. Jeho cílem je zajistit zlepšení stávajícího technického stavu budov škol a školských zařízení, včetně dalších s tím souvisejících staveb či objektů, cestou rekonstrukcí, modernizací a případně vytvářením nových prostor přístavbami, nástavbami nebo v odůvodněných případech i novou výstavbou k dosažení stanoveného standardu. Měřítkem toho jsou "Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení" vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v září 1998. Program má charakter dlouhodobý a nelze jednoznačně stanovit cílový termín. Zásadní změny může přinést připravovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní.

Pro registraci a hodnocení akcí a celého programu se stanoví podle charakteru akce tyto základní parametry:

Celkové - obestavěný prostor, zastavěná plocha
Úsek učeben - počet tříd, počet žáků, obestavěný prostor,
Úsek tělovýchovy (vnitřní krytý) - hrací plocha tělocvičny, obestavěný prostor,
Úsek stravování - kapacita zařízení - počet jídel denně, počet strávníků, obestavěný prostor,
Venkovní plochy - plocha hřišť, komunikací (zpevněných ploch), ČTÚ, SÚ aj.,
Inženýrské sítě - délky kanalizace, vodovodu, plynovodu, venkovních rozvodů elektro aj.

U nové výstavby jsou uváděny, kromě výše uvedených, ještě hodnoty těchto parametrů:

Zastavěná plocha - plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy v rovině upraveného terénu,

Užitková plocha - plocha podlah všech místností ve všech podlažích,
Čistá užitková plocha - podlahová plocha místností všech podlaží bez plochy komunikací a plochy technického vybavení.

1. Účast státního rozpočtu na financování akce (programu)
Účast státního rozpočtu je účelově určena:

Investiční akce - na náklady stavební a technologické části stavby, případně náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby pokud jsou součástí investiční akce.
Neinvestiční akce - na náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby.
Pro novostavby se stanoví limit účasti státního rozpočtu na financování do výše maximálně 70% nákladů stavební a technologické části stavby.

Na účast státního rozpočtu při financování akcí není právní nárok.
2. Prostředky programu nelze poskytnout ke zhodnocení majetku, na který je zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby (např. bankovního ústavu).

3. Příjemce prostředků z programu - účastník programu

Účastníkem programu je budoucí vlastník pořizovaného majetku nebo současný vlastník majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení atd. Může však pověřit organizaci (jíž je zřizovatelem) spravující předmětný majetek k zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečného vyhodnocení akce podle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
4. Povinná spoluúčast účastníka programu na investičních a neinvestičních nákladech akce pokrývá:

Ostatní náklady než náklady uvedené v odstavci 1, zejména náklady přípravy a zabezpečení výstavby (akce), strojů a zařízení, drobného hmotného i nehmotného investičního majetku aj.
Část nákladů stavební a technologické části stavby nad stanovený limit účasti státního rozpočtu.
5. Obsah žádosti o poskytnutí dotace:

Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce. U nové výstavby, přístavby, nástavby či stavebních úpravách budov, při nichž dochází k zásadním dispozičním změnám, jsou vyžadovány i základní výkresy stavební části projektové dokumentace sestávající se z půdorysů jednotlivých podlaží, situace, základního řezu, dále průvodní zpráva nebo i technická zpráva.
Zdůvodnění nezbytnosti akce obsahující mimo jiné údaje o škole či školském zařízení
kapacita stávající a po dokončení akce,
spádové území a předpokládaný demografický vývoj žáků v tomto území,

Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením předmětných nemovitostí - max. stáří dokladů 3 měsíce.
Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod., předpokládanou výši finančních potřeb pro provoz, včetně zdroje jejich krytí.
U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav taktéž dokumentace současného stavu, včetně údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování.
Vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 19. ledna 2001.
6. Podklady k vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování registrované akce:

Stavební povolení (pravomocné), případně ohlášení a sdělení stavebního úřadu k ohlášení.
Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby vyplývající z proběhlého výběrového řízení podle příslušných předpisů, resp. kopie smlouvy včetně existujících dodatků (odpovídající rozsahu schváleného záměru).
Dokumentace výběrového řízení v rozsahu - evidenční list zakázky, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, zadávací podmínky (případně podrobnější zadávací dokumentace).
Aktualizované formuláře RA v návaznosti na uzavřené SOD resp. návrh SOD.
Jiné podklady vyžádané správcem programu.
7. Základní podmínky pro čerpání a závěrečné vyhodnocení akce:

Investiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby (řádky 8124 a 8125 form. RA 81).
Případné neinvestiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů údržby a oprav stavební a technologické části stavby (řádky 8224 a 8225 form. RA 82).
Výše účasti státního rozpočtu na financování akce stanovená v rozhodnutí je maximální, naopak spoluúčast účastníka programu je stanovena jako minimální.
Roční vyhodnocení akce - skutečné údaje za minulý rok - předkládá účastník programu Ministerstvu financí na form. RA vždy do 15. ledna následujícího roku, k tomu předá i stručný popis stavu rozpracovanosti dle objektů a technologických souborů.
Poskytovat zálohy zhotovitelům lze ve výši maximálně 10% výše účasti státního rozpočtu na akci, lhůta pro vyúčtování poskytnuté zálohy je 100 kalendářních dní. Poskytnutá záloha však musí být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta.
Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předkládá účastník programu ve lhůtě 6 měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.
Dokončením realizace akce se rozumí nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí tam, kde je akce na základě stavebního povolení také kolaudována, resp., termín uvedení do zkušebního provozu. V případě, že stavba kolaudaci nepodléhá nebo stavební úřad od kolaudace upustí, považuje se za termín dokončení den převzetí stavby investorem - příjemcem dotace. Převzetí se prokazuje písemným předávacím protokolem.
V případě zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.), pro jehož pořízení nebo obnovu byly použity prostředky státního rozpočtu, nebo v případě změny využití tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičním záměru schváleném Ministerstvem financí a realizovaném s účastí státního rozpočtu na základě "Rozhodnutí…", účastník vrátí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tuto akci ve stejné výši zpět do státního rozpočtu, pokud nedojde k jiné dohodě s Ministerstvem financí. Rovněž v případě, že účastník dá uvedený majetek do zástavy nebo nájmu, je povinen, pokud se s Ministerstvem financí nedohodne jinak, prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu vrátit zpět do státního rozpočtu. Tato podmínka zůstává v platnosti 10 let od dokončení akce.
Účastník programu souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy sídla, identifikačního čísla organizace, názvu akce a výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu.
8. Zasílání vydaných rozhodnutí:

Rozhodnutí o registraci, souhlas se zadáním zakázky se zasílá

účastníku programu na doručenku
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce se zasílá

účastníku programu na doručenku
příslušnému finančnímu úřadu, do jehož působnosti spadá správa dotací podle zákona č. 531/1990 Sb. v platném znění.
9. Čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce:

Čerpání je realizováno prostřednictvím výdajových účtů vedených Českou spořitelnou (dále jen ČS).
ČS zřídí čerpací účet na registrovanou akci na základě "Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu" (dále jen oznámení limitu) vystaveného správcem programu a předloženého účastníkem programu příslušné pobočce.
Účastník programu předkládá oznámení limitu pobočce ČS po 10. dnu kalendářního měsíce následujícího po vystavení.
Účastník čerpá prostředky státního rozpočtu do výše limitu uvedeného v oznámení limitu na základě faktur zhotovitele zakázky, které účastník předkládá pobočce ČS. Poslední termín pro předložení faktury je uveden na oznámení limitu.
Výjimečně lze schválené prostředky státního rozpočtu na akci převést na běžný účet účastníka programu, a to jen v případě, že účast státního rozpočtu na financování akce byla schválena na krytí nákladů, které účastník programu zhotoviteli již uhradil.
--------

Pro účast státního rozpočtu na financování akcí nově registrovaných v roce 2003 se stanoví tyto další podmínky :

Každá akce musí být dokončena do 31.12. 2003.
Nesmí se jednat o žádnou etapizaci rozloženou do dalších let, ale jednoznačně o samostatnou stavbu.
Účast státního rozpočtu na financování akce v roce 2003 je nepřekročitelná, na každou jednotlivou akci bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu maximálně do výše 15 mil.Kč, pokud nebyla při projednávání státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou schválena jiná částka.

Vyšší potřeby musí obec (účastník programu) pokrýt z vlastních, případně jiných zdrojů.
Pokud nebude zajištěno plné financování a naplnění dalších podmínek stanovených vyhláškou č. 40/2001 Sb., Ministerstvo financí nevydá rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Program 398210
- Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí

Program zahrnuje státní podporu obcím, krajům, případně jiným subjektům při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku v oblasti základního a středního školství a s tím souvisejícího zázemí. Jeho cílem je zajistit zlepšení stávajícího technického stavu budov škol a školských zařízení, včetně dalších s tím souvisejících staveb či objektů, cestou rekonstrukcí, modernizací a případně vytvářením nových prostor přístavbami, nástavbami nebo v odůvodněných případech i novou výstavbou k dosažení stanoveného standardu. K tomu jsou využívány "Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení" vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v září 1998.

V tomto programu nejsou Ministerstvem financí již zařazovány nové akce, tento program měl být utlumován a po dokončení poslední rozestavěné akce měl skončit, avšak Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhodla o jeho pokračování zařazením nově zahajovaných staveb do státního rozpočtu na rok 2003 při schvalování zákona o státním rozpočtu.

Pro registraci a hodnocení akcí a celého programu se stanoví podle charakteru akce tyto základní parametry:

Celkové - obestavěný prostor, zastavěná plocha
Úsek učeben - počet tříd, počet žáků, obestavěný prostor,
Úsek tělovýchovy (vnitřní krytý) - hrací plocha tělocvičny, obestavěný prostor,
Úsek stravování - kapacita zařízení - počet jídel denně, počet strávníků, obestavěný prostor,
Venkovní plochy - plocha hřišť, komunikací (zpevněných ploch), ČTÚ, SÚ aj.,
Inženýrské sítě - délky kanalizace, vodovodu, plynovodu, venkovních rozvodů elektro aj.

U nové výstavby jsou uváděny, kromě výše uvedených, ještě hodnoty těchto parametrů:

Zastavěná plocha - plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy v rovině upraveného terénu,

Užitková plocha - plocha podlah všech místností ve všech podlažích,
Čistá užitková plocha - podlahová plocha místností všech podlaží bez plochy komunikací a plochy technického vybavení.

U akcí, na něž bylo vydáno (byla vydána ) rozhodnutí podle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 19. ledna 2001, v předchozích letech, zůstávají v platnosti podmínky uvedené v posledním vydaném rozhodnutí.

1. Účast státního rozpočtu na financování akce (programu)
Účast státního rozpočtu je účelově určena:

Investiční akce - na náklady stavební a technologické části stavby, případně náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby pokud jsou součástí investiční akce.
Neinvestiční akce - na náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby.
Pro novostavby se stanoví limit účasti státního rozpočtu na financování do výše maximálně 70% nákladů stavební a technologické části stavby.

Na účast státního rozpočtu při financování akcí není právní nárok.
2. Prostředky programu nelze poskytnout ke zhodnocení majetku, na který je zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby (např. bankovního ústavu).

3. Příjemce prostředků z programu - účastník programu

Účastníkem programu je budoucí vlastník pořizovaného majetku nebo současný vlastník majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení atd. Může však pověřit organizaci (jíž je zřizovatelem) spravující předmětný majetek k zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečného vyhodnocení akce podle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
4. Povinná spoluúčast účastníka programu na investičních a neinvestičních nákladech akce pokrývá:

Ostatní náklady než náklady uvedené v odstavci 1, zejména náklady přípravy a zabezpečení výstavby (akce), strojů a zařízení, drobného hmotného i nehmotného investičního majetku aj.
Část nákladů stavební a technologické části stavby nad stanovený limit účasti státního rozpočtu.
5. Obsah žádosti o poskytnutí dotace:

Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce. U nové výstavby, přístavby, nástavby či stavebních úpravách budov, při nichž dochází k zásadním dispozičním změnám, jsou vyžadovány i základní výkresy stavební části projektové dokumentace sestávající se z půdorysů jednotlivých podlaží, situace, základního řezu, dále průvodní zpráva nebo i technická zpráva.
Zdůvodnění nezbytnosti akce obsahující mimo jiné údaje o škole či školském zařízení
kapacita stávající a po dokončení akce,
spádové území a předpokládaný demografický vývoj žáků v tomto území,

Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením předmětných nemovitostí - max. stáří dokladů 3 měsíce.
Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod., předpokládanou výši finančních potřeb pro provoz, včetně zdroje jejich krytí.
U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav taktéž dokumentace současného stavu, včetně údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování.
Vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 19. ledna 2001.
6. Podklady k vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování registrované akce:

Stavební povolení (pravomocné), případně ohlášení a sdělení stavebního úřadu k ohlášení.
Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby vyplývající z proběhlého výběrového řízení podle příslušných předpisů, resp. kopie smlouvy včetně existujících dodatků (odpovídající rozsahu schváleného záměru).
Dokumentace výběrového řízení v rozsahu - evidenční list zakázky, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, zadávací podmínky (případně podrobnější zadávací dokumentace).
Aktualizované formuláře RA v návaznosti na uzavřené SOD resp. návrh SOD.
Jiné podklady vyžádané správcem programu.
7. Základní podmínky pro čerpání a závěrečné vyhodnocení akce:

Investiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby (řádky 8124 a 8125 form. RA 81).
Případné neinvestiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů údržby a oprav stavební a technologické části stavby (řádky 8224 a 8225 form. RA 82).
Výše účasti státního rozpočtu na financování akce stanovená v rozhodnutí je maximální, naopak spoluúčast účastníka programu je stanovena jako minimální.
Roční vyhodnocení akce - skutečné údaje za minulý rok - předkládá účastník programu Ministerstvu financí na form. RA vždy do 15. ledna následujícího roku, k tomu předá i stručný popis stavu rozpracovanosti dle objektů a technologických souborů.
Poskytovat zálohy zhotovitelům lze ve výši maximálně 10% výše účasti státního rozpočtu na akci, lhůta pro vyúčtování poskytnuté zálohy je 100 kalendářních dní. Poskytnutá záloha však musí být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta.
Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předkládá účastník programu ve lhůtě 6 měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.
Dokončením realizace akce se rozumí nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí tam, kde je akce na základě stavebního povolení také kolaudována, resp., termín uvedení do zkušebního provozu. V případě, že stavba kolaudaci nepodléhá nebo stavební úřad od kolaudace upustí, považuje se za termín dokončení den převzetí stavby investorem - příjemcem dotace. Převzetí se prokazuje písemným předávacím protokolem.
V případě zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.), pro jehož pořízení nebo obnovu byly použity prostředky státního rozpočtu, nebo v případě změny využití tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičním záměru schváleném Ministerstvem financí a realizovaném s účastí státního rozpočtu na základě "Rozhodnutí…", účastník vrátí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tuto akci ve stejné výši zpět do státního rozpočtu, pokud nedojde k jiné dohodě s Ministerstvem financí. Rovněž v případě, že účastník dá uvedený majetek do zástavy nebo nájmu, je povinen, pokud se s Ministerstvem financí nedohodne jinak, prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu vrátit zpět do státního rozpočtu. Tato podmínka zůstává v platnosti 10 let od dokončení akce.
Účastník programu souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy sídla, identifikačního čísla organizace, názvu akce a výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu.
8. Zasílání vydaných rozhodnutí:

Rozhodnutí o registraci, souhlas se zadáním zakázky se zasílá

účastníku programu na doručenku
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce se zasílá

účastníku programu na doručenku
příslušnému finančnímu úřadu, do jehož působnosti spadá správa dotací podle zákona č. 531/1990 Sb. v platném znění.
9. Čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce:

Čerpání je realizováno prostřednictvím výdajových účtů vedených Českou spořitelnou (dále jen ČS).
ČS zřídí čerpací účet na registrovanou akci na základě "Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu" (dále jen oznámení limitu) vystaveného správcem programu a předloženého účastníkem programu příslušné pobočce.
Účastník programu předkládá oznámení limitu pobočce ČS po 10. dnu kalendářního měsíce následujícího po vystavení.
Účastník čerpá prostředky státního rozpočtu do výše limitu uvedeného v oznámení limitu na základě faktur zhotovitele zakázky, které účastník předkládá pobočce ČS. Poslední termín pro předložení faktury je uveden na oznámení limitu.
Výjimečně lze schválené prostředky státního rozpočtu na akci převést na běžný účet účastníka programu, a to jen v případě, že účast státního rozpočtu na financování akce byla schválena na krytí nákladů, které účastník programu zhotoviteli již uhradil.
--------

Pro účast státního rozpočtu na financování akcí nově registrovaných v roce 2003 se stanoví tyto další podmínky :

Každá akce musí být dokončena do 31.12. 2003.
Nesmí se jednat o žádnou etapizaci rozloženou do dalších let, ale jednoznačně o samostatnou stavbu.
Účast státního rozpočtu na financování akce v roce 2003 je nepřekročitelná, na každou jednotlivou akci bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu maximálně do výše 15 mil.Kč, pokud nebyla při projednávání státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou schválena jiná částka.

Vyšší potřeby musí obec (účastník programu) pokrýt z vlastních, případně jiných zdrojů.
Pokud nebude zajištěno plné financování a naplnění dalších podmínek stanovených vyhláškou č. 40/2001 Sb., Ministerstvo financí nevydá rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Program 298110
- Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

S financováním programu v roce 2003 Ministerstvo financí původně neuvažovalo, ale pozměňovacími návrhy schválenými při projednávání státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byly do programu zařazeny již v tomto roce mnohé stavby.

Program zahrnuje státní podporu obcím a krajům při řešení jejich potřeb v oblasti regionální infrastruktury.
Pro registraci a hodnocení akcí a celého programu se stanoví podle charakteru akce tyto základní parametry:

Budovy - obestavěný prostor, zastavěná plocha, užitková plocha
Silnice, vozovky, pěší komunikace - délka
Jiné zpevněné plochy - plocha,
Kolejové tratě - délka,
Inženýrské sítě - délky kanalizace, vodovodu, plynovodu, venkovních rozvodů elektro aj.,
Hrací plochy hřišť a jiných sportovních zařízení,
Kapacita návštěvníků

1. Účast státního rozpočtu na financování akce (programu)
Účast státního rozpočtu je účelově určena:

Investiční akce - na náklady stavební a technologické části stavby, případně náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby pokud jsou součástí investiční akce.
Neinvestiční akce - na náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby.
Pro novostavby se stanoví limit účasti státního rozpočtu na financování do výše maximálně 70% nákladů stavební a technologické části stavby.

Na účast státního rozpočtu při financování akcí není právní nárok.
2. Prostředky programu nelze poskytnout ke zhodnocení majetku, na který je zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby (např. bankovního ústavu).

3. Příjemce prostředků z programu - účastník programu

Účastníkem programu je budoucí vlastník pořizovaného majetku nebo současný vlastník majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení atd. Může však pověřit organizaci (jíž je zřizovatelem) spravující předmětný majetek k zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečného vyhodnocení akce podle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
4. Povinná spoluúčast účastníka programu na investičních a neinvestičních nákladech akce pokrývá:

Ostatní náklady než náklady uvedené v odstavci 1, zejména náklady přípravy a zabezpečení výstavby (akce), strojů a zařízení, drobného hmotného i nehmotného investičního majetku aj.
Část nákladů stavební a technologické části stavby nad stanovený limit účasti státního rozpočtu.
5. Obsah žádosti o poskytnutí dotace:

Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce. U nové výstavby, přístavby, nástavby či stavebních úpravách budov, při nichž dochází k zásadním dispozičním změnám, jsou vyžadovány i základní výkresy stavební části projektové dokumentace sestávající se z půdorysů jednotlivých podlaží, situace, základního řezu, dále průvodní zpráva nebo i technická zpráva.
Zdůvodnění nezbytnosti akce obsahující mimo jiné údaje o stávající situaci.
Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením předmětných nemovitostí - max. stáří dokladů 3 měsíce.
Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod., předpokládanou výši finančních potřeb pro provoz, včetně zdroje jejich krytí.
U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav taktéž dokumentace současného stavu, včetně údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování.
Vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 19. ledna 2001.
6. Podklady k vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování registrované akce:

Stavební povolení (pravomocné), případně ohlášení a sdělení stavebního úřadu k ohlášení.
Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby vyplývající z proběhlého výběrového řízení podle příslušných předpisů, resp. kopie smlouvy včetně existujících dodatků (odpovídající rozsahu schváleného záměru).
Dokumentace výběrového řízení v rozsahu - evidenční list zakázky, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, zadávací podmínky (případně podrobnější zadávací dokumentace).
Aktualizované formuláře RA v návaznosti na uzavřené SOD resp. návrh SOD.
Jiné podklady vyžádané správcem programu.
7. Základní podmínky pro čerpání a závěrečné vyhodnocení akce:

Investiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby (řádky 8124 a 8125 form. RA 81).
Případné neinvestiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů údržby a oprav stavební a technologické části stavby (řádky 8224 a 8225 form. RA 82).
Výše účasti státního rozpočtu na financování akce stanovená v rozhodnutí je maximální, naopak spoluúčast účastníka programu je stanovena jako minimální.
Roční vyhodnocení akce - skutečné údaje za minulý rok - předkládá účastník programu Ministerstvu financí na form. RA vždy do 15. ledna následujícího roku, k tomu předá i stručný popis stavu rozpracovanosti dle objektů a technologických souborů.
Poskytovat zálohy zhotovitelům lze ve výši maximálně 10% výše účasti státního rozpočtu na akci, lhůta pro vyúčtování poskytnuté zálohy je 100 kalendářních dní. Poskytnutá záloha však musí být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta.
Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předkládá účastník programu ve lhůtě 6 měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.
Dokončením realizace akce se rozumí nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí tam, kde je akce na základě stavebního povolení také kolaudována, resp., termín uvedení do zkušebního provozu. V případě, že stavba kolaudaci nepodléhá nebo stavební úřad od kolaudace upustí, považuje se za termín dokončení den převzetí stavby investorem - příjemcem dotace. Převzetí se prokazuje písemným předávacím protokolem.
V případě zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.), pro jehož pořízení nebo obnovu byly použity prostředky státního rozpočtu, nebo v případě změny využití tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičním záměru schváleném Ministerstvem financí a realizovaném s účastí státního rozpočtu na základě "Rozhodnutí…", účastník vrátí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tuto akci ve stejné výši zpět do státního rozpočtu, pokud nedojde k jiné dohodě s Ministerstvem financí. Rovněž v případě, že účastník dá uvedený majetek do zástavy nebo nájmu, je povinen, pokud se s Ministerstvem financí nedohodne jinak, prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu vrátit zpět do státního rozpočtu. Tato podmínka zůstává v platnosti 10 let od dokončení akce.
Účastník programu souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy sídla, identifikačního čísla organizace, názvu akce a výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu.
8. Zasílání vydaných rozhodnutí:

Rozhodnutí o registraci, souhlas se zadáním zakázky se zasílá

účastníku programu na doručenku
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce se zasílá

účastníku programu na doručenku
příslušnému finančnímu úřadu, do jehož působnosti spadá správa dotací podle zákona č. 531/1990 Sb. v platném znění.
9. Čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce:

Čerpání je realizováno prostřednictvím výdajových účtů vedených Českou spořitelnou (dále jen ČS).
ČS zřídí čerpací účet na registrovanou akci na základě "Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu" (dále jen oznámení limitu) vystaveného správcem programu a předloženého účastníkem programu příslušné pobočce.
Účastník programu předkládá oznámení limitu pobočce ČS po 10. dnu kalendářního měsíce následujícího po vystavení.
Účastník čerpá prostředky státního rozpočtu do výše limitu uvedeného v oznámení limitu na základě faktur zhotovitele zakázky, které účastník předkládá pobočce ČS. Poslední termín pro předložení faktury je uveden na oznámení limitu.
Výjimečně lze schválené prostředky státního rozpočtu na akci převést na běžný účet účastníka programu, a to jen v případě, že účast státního rozpočtu na financování akce byla schválena na krytí nákladů, které účastník programu zhotoviteli již uhradil.
--------

Pro účast státního rozpočtu na financování akcí nově registrovaných v roce 2003 se stanoví tyto další podmínky :

Každá akce musí být dokončena do 31.12. 2003.
Nesmí se jednat o žádnou etapizaci rozloženou do dalších let, ale jednoznačně o samostatnou stavbu.
Účast státního rozpočtu na financování akce v roce 2003 je nepřekročitelná, na každou jednotlivou akci bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu maximálně do výše 15 mil.Kč, pokud nebyla při projednávání státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou schválena jiná částka.

Vyšší potřeby musí obec (účastník programu) pokrýt z vlastních, případně jiných zdrojů.
Pokud nebude zajištěno plné financování a naplnění dalších podmínek stanovených vyhláškou č. 40/2001 Sb., Ministerstvo financí nevydá rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Program 398810
- Dotace poskytované obcím

V tomto programu nejsou Ministerstvem financí zařazovány nové akce, tento program měl být utlumován a po dokončení poslední rozestavěné akce měl skončit, avšak Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhodla o jeho pokračování zařazením nově zahajovaných staveb do státního rozpočtu na rok 2003 při schvalování zákona o státním rozpočtu.

Program zahrnuje státní podporu obcím a krajům při řešení jejich potřeb v oblasti regionální infrastruktury.
Pro registraci a hodnocení akcí a celého programu se stanoví podle charakteru akce tyto základní parametry:

Budovy - obestavěný prostor, zastavěná plocha, užitková plocha
Silnice, vozovky, pěší komunikace - délka
Jiné zpevněné plochy - plocha,
Kolejové tratě - délka,
Inženýrské sítě - délky kanalizace, vodovodu, plynovodu, venkovních rozvodů elektro aj.,
Hrací plochy hřišť a jiných sportovních zařízení,
Kapacita návštěvníků

U akcí, na něž bylo vydáno (byla vydána ) rozhodnutí podle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 19. ledna 2001, v předchozích letech, zůstávají v platnosti podmínky uvedené v posledním vydaném rozhodnutí.

1. Účast státního rozpočtu na financování akce (programu)
Účast státního rozpočtu je účelově určena:

Investiční akce - na náklady stavební a technologické části stavby, případně náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby pokud jsou součástí investiční akce.
Neinvestiční akce - na náklady údržby a oprav stavební a technologické části stavby.
Pro novostavby se stanoví limit účasti státního rozpočtu na financování do výše maximálně 70% nákladů stavební a technologické části stavby.

Na účast státního rozpočtu při financování akcí není právní nárok.
2. Prostředky programu nelze poskytnout ke zhodnocení majetku, na který je zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby (např. bankovního ústavu).

3. Příjemce prostředků z programu - účastník programu

Účastníkem programu je budoucí vlastník pořizovaného majetku nebo současný vlastník majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení atd. Může však pověřit organizaci (jíž je zřizovatelem) spravující předmětný majetek k zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečného vyhodnocení akce podle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
4. Povinná spoluúčast účastníka programu na investičních a neinvestičních nákladech akce pokrývá:

Ostatní náklady než náklady uvedené v odstavci 1, zejména náklady přípravy a zabezpečení výstavby (akce), strojů a zařízení, drobného hmotného i nehmotného investičního majetku aj.
Část nákladů stavební a technologické části stavby nad stanovený limit účasti státního rozpočtu.
5. Obsah žádosti o poskytnutí dotace:

Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce. U nové výstavby, přístavby, nástavby či stavebních úpravách budov, při nichž dochází k zásadním dispozičním změnám, jsou vyžadovány i základní výkresy stavební části projektové dokumentace sestávající se z půdorysů jednotlivých podlaží, situace, základního řezu, dále průvodní zpráva nebo i technická zpráva.
Zdůvodnění nezbytnosti akce obsahující mimo jiné údaje o stávající situaci.
Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením předmětných nemovitostí - max. stáří dokladů 3 měsíce.
Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod., předpokládanou výši finančních potřeb pro provoz, včetně zdroje jejich krytí.
U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav taktéž dokumentace současného stavu, včetně údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování.
Vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 19. ledna 2001.
6. Podklady k vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování registrované akce:

Stavební povolení (pravomocné), případně ohlášení a sdělení stavebního úřadu k ohlášení.
Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby vyplývající z proběhlého výběrového řízení podle příslušných předpisů, resp. kopie smlouvy včetně existujících dodatků (odpovídající rozsahu schváleného záměru).
Dokumentace výběrového řízení v rozsahu - evidenční list zakázky, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, zadávací podmínky (případně podrobnější zadávací dokumentace).
Aktualizované formuláře RA v návaznosti na uzavřené SOD resp. návrh SOD.
Jiné podklady vyžádané správcem programu.
7. Základní podmínky pro čerpání a závěrečné vyhodnocení akce:

Investiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby (řádky 8124 a 8125 form. RA 81).
Případné neinvestiční prostředky státního rozpočtu lze použít pouze na úhradu nákladů údržby a oprav stavební a technologické části stavby (řádky 8224 a 8225 form. RA 82).
Výše účasti státního rozpočtu na financování akce stanovená v rozhodnutí je maximální, naopak spoluúčast účastníka programu je stanovena jako minimální.
Roční vyhodnocení akce - skutečné údaje za minulý rok - předkládá účastník programu Ministerstvu financí na form. RA vždy do 15. ledna následujícího roku, k tomu předá i stručný popis stavu rozpracovanosti dle objektů a technologických souborů.
Poskytovat zálohy zhotovitelům lze ve výši maximálně 10% výše účasti státního rozpočtu na akci, lhůta pro vyúčtování poskytnuté zálohy je 100 kalendářních dní. Poskytnutá záloha však musí být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta.
Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předkládá účastník programu ve lhůtě 6 měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.
Dokončením realizace akce se rozumí nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí tam, kde je akce na základě stavebního povolení také kolaudována, resp., termín uvedení do zkušebního provozu. V případě, že stavba kolaudaci nepodléhá nebo stavební úřad od kolaudace upustí, považuje se za termín dokončení den převzetí stavby investorem - příjemcem dotace. Převzetí se prokazuje písemným předávacím protokolem.
V případě zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.), pro jehož pořízení nebo obnovu byly použity prostředky státního rozpočtu, nebo v případě změny využití tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičním záměru schváleném Ministerstvem financí a realizovaném s účastí státního rozpočtu na základě "Rozhodnutí…", účastník vrátí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tuto akci ve stejné výši zpět do státního rozpočtu, pokud nedojde k jiné dohodě s Ministerstvem financí. Rovněž v případě, že účastník dá uvedený majetek do zástavy nebo nájmu, je povinen, pokud se s Ministerstvem financí nedohodne jinak, prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu vrátit zpět do státního rozpočtu. Tato podmínka zůstává v platnosti 10 let od dokončení akce.
Účastník programu souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy sídla, identifikačního čísla organizace, názvu akce a výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu.
8. Zasílání vydaných rozhodnutí:

Rozhodnutí o registraci, souhlas se zadáním zakázky se zasílá

účastníku programu na doručenku
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce se zasílá

účastníku programu na doručenku
příslušnému finančnímu úřadu, do jehož působnosti spadá správa dotací podle zákona č. 531/1990 Sb. v platném znění.
9. Čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce:

Čerpání je realizováno prostřednictvím výdajových účtů vedených Českou spořitelnou (dále jen ČS).
ČS zřídí čerpací účet na registrovanou akci na základě "Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu" (dále jen oznámení limitu) vystaveného správcem programu a předloženého účastníkem programu příslušné pobočce.
Účastník programu předkládá oznámení limitu pobočce ČS po 10. dnu kalendářního měsíce následujícího po vystavení.
Účastník čerpá prostředky státního rozpočtu do výše limitu uvedeného v oznámení limitu na základě faktur zhotovitele zakázky, které účastník předkládá pobočce ČS. Poslední termín pro předložení faktury je uveden na oznámení limitu.
Výjimečně lze schválené prostředky státního rozpočtu na akci převést na běžný účet účastníka programu, a to jen v případě, že účast státního rozpočtu na financování akce byla schválena na krytí nákladů, které účastník programu zhotoviteli již uhradil.
--------

Pro účast státního rozpočtu na financování akcí nově registrovaných v roce 2003 se stanoví tyto další podmínky :

Každá akce musí být dokončena do 31.12. 2003.
Nesmí se jednat o žádnou etapizaci rozloženou do dalších let, ale jednoznačně o samostatnou stavbu.
Účast státního rozpočtu na financování akce v roce 2003 je nepřekročitelná, na každou jednotlivou akci bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu maximálně do výše 15 mil.Kč, pokud nebyla při projednávání státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou schválena jiná částka.

Vyšší potřeby musí obec (účastník programu) pokrýt z vlastních, případně jiných zdrojů.
Pokud nebude zajištěno plné financování a naplnění dalších podmínek stanovených vyhláškou č. 40/2001 Sb., Ministerstvo financí nevydá rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Správce 


   [zobrazeno (13), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08