Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 středa 15.srpna 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostySoutěž vesnice roku 2003

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 18.3.2003
Cílem soutěže Vesnice roku 2003 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova.
1. Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže

1.1. Soutěže se mohou účastnit všechny obce nebo jejich sídla vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice, podaly přihlášku do soutěže (viz příloha) s dokumentací svých výsledků (v členění uvedeném v příloze těchto podmínek) a uhradily příspěvek na režii soutěže (bod 7. podmínek soutěže).

1.2. Přihlášky do soutěže s dokumentací podle bodu 1.1. a kopií dokladu o úhradě příspěvku (bod 7.1.) zašlou obce do 30. dubna 2003 podle příslušnosti obcí k jednotlivým krajům na následující adresy:

Jihočeský kraj a Plzeňský kraj - Ing. Anna Vilímová, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, Rudolfovská 80, 370 13 České Budějovice; tel./fax: 387693104, e-mail: vilann@mmr.cz

1.3. Obec nebude do soutěže zařazena v případě, že v přihlášce neuvede vedle názvu obce (nikoliv její části) i název okresu a PSČ.

2. Vyhlašovatelé soutěže a spolupracující úřady a organizace

2.1. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj.

2.2. Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

3. Průběh soutěže
Soutěž je organizována:

v okresním kole (je-li vyhlášeno dle bodu 4.4.);
v krajském kole podle územně-správního uspořádání platném od 1.1.2001 v krajích Středočeském (pro účely soutěže zahrne i hl. m. Prahu), Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královehradeckém, Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském;
v celostátním kole.
4. Řízení soutěže

4.1. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže, jmenovaný na základě dohody vyhlašovatelů. Ředitelem soutěže Vesnice roku 2003 byl jmenován starosta vítězné obce soutěže Vesnice roku 2001 Zdeněk Dřevíkovský, Obecní úřad Kameničky, Kameničky 149, 539 41 Kameničky; tel./fax: 469318122, mobil 602621347, e-mail: z obec.kamenicky@tiscali.cz. Tajemnicí soutěže byla jmenována Ing. Jana Paláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor realizace rozvojových programů, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1; tel: 224861519, fax: 224861243, e-mail: paljan@mmr.cz.

4.2. Předsedy krajských komisí jmenuje ředitel soutěže z řad starostů obcí - vítězů krajských kol v minulých ročnících soutěže tak, aby se v této funkci starostové střídali. Starosta vítězné obce v kraji je zpravidla v roce následujícím po vítězství obce členem krajské komise a v dalším roce jejím předsedou.

4.3. Předseda krajské komise jmenuje členy této komise, po dohodě s ředitelem soutěže, z řad starostů obcí oceněných v minulém ročníku soutěže, zástupců vyhlašovatelů soutěže, spolupracujících nevládních organizací a odborníků. Členy komise nesmí být zástupci obcí, soutěžících v daném kraji.

4.4. V kraji s větším počtem přihlášených obcí může být hodnocení organizováno v okresních kolech. V okresním kole jsou hodnoceny obce z území jednoho popř. více okresů. O vyhlášení okresního kola i počtu obcí, které z tohoto kola postoupí do krajského kola rozhodne krajská komise. Předsedy okresních komisí jmenuje předseda krajské komise po dohodě s ředitelem soutěže.

4.5. Předseda okresní komise jmenuje členy této komise o minimálním počtu tří členů po dohodě s předsedou krajské komise z řad starostů obcí a odborníků. Členy komise nesmí být zástupci obcí, soutěžících v daném okrese.

4.6. Předsedu celostátní komise volí členové komise z řad svých členů. Členy komise jsou ředitel soutěže a zástupci vyhlašovatelů soutěže a spolupracujících úřadů a organizací. Nejvýše dva zástupce do komise určí Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj; po jednom zástupci určí Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. K rozhodování o odborných otázkách si může komise přizvat další odborníky.

5. Úkoly soutěžních komisí

5.1. Krajské (příp. okresní) komise navštíví každou přihlášenou obec, provedou rozhovor s jejími zástupci, prohlídku a následně písemné vyhodnocení výsledků obce podle podmínek soutěže.

5.2. Okresní komise zpracují protokol o vyhodnocení soutěže v obcích zahrnutých do okresního kola a předseda komise jej předá předsedovi krajské komise, tisku a soutěžícím obcím. Předseda okresní komise vrátí předsedovi krajské komise současně s protokolem přihlášky do soutěže s přílohami.

5.3. Okresní komise mohou uspořádat slavnostní vyhodnocení výsledků okresního kola soutěže.

5.4. Krajské komise určí jednoho vítěze, který postoupí do celostátního kola. Dále může udělit obcím nejvýše jedno z následujících ocenění:

modrou stuhu - za společenský život,
bílou stuhu - za činnost mládeže,
zelenou stuhu - za péči o zeleň a životní prostředí,
diplom za vzorné vedení obecní knihovny.
Krajská komise udělí výše uvedená ocenění nejvýše jedné třetině přihlášených obcí. Kromě těchto ocenění může komise udělit:

diplom za vzorné vedení kroniky.
5.5. Krajské komise zpracují protokol o vyhodnocení krajského kola a předseda komise jej předá řediteli soutěže, tisku a soutěžícím obcím. Předseda krajské komise vrátí řediteli soutěže současně s protokolem přihlášky do soutěže s přílohami.

5.6. Krajské komise uspořádají ve spolupráci s vítěznou obcí slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže ve vítězné obci.

5.7. Celostátní komise navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajského kola a vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2003 a udělí 2. a 3. místo v soutěži, popř. mimořádná ocenění (např. za vzorné vedení kroniky).

5.8. Celostátní komise zpracuje protokol o vyhodnocení celostátního kola soutěže a předá jej řediteli soutěže, tisku a soutěžícím obcím. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na tiskové konferenci, kterou zorganizují vyhlašovatelé soutěže.

5.9. Vyhlašovatelé soutěže zajistí slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční ve Vesnici roku 2003.

6. Ocenění soutěžících

6.1. Každá soutěžící obec získá čestný diplom, podepsaný zástupci vyhlašovatelů, který bude předán na krajské nebo okresní slavnosti.

6.2. Oceněné obce krajského kola získají čestná uznání a stuhy, které jim budou předány na slavnostním vyhlášení ve Vesnici roku 2003. Své ceny předají oceněným obcím vyhlašovatelé soutěže a sponzoři.

6.3. Vesnice roku 2003 se může ucházet o účast v soutěži Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

6.4. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu vyhodnotí z řad obcí, oceněných zelenou stuhou, nejlepší obec, která se může ucházet o účast v evropské soutěži v péči o zeleň a květinovou výzdobu.

6.5. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhodnotí z řad obcí, oceněných diplomem za vzornou knihovnu, nejlepší knihovnu.

6.6. Tradicí se již stalo pozvání starostů obcí celostátního kola Kanceláří prezidenta republiky na Pražský hrad.

7. Finanční příspěvek

7.1. Přihlášené obce odešlou na účet Spolku pro obnovu venkova číslo 000000-1931013349/0800 u České spořitelny, a. s., příspěvek ve výši 2,- Kč na každého občana obce, případně té její části, která se do soutěže přihlásí. Jako variabilní symbol uvedou obce 1111.

7.2. Příspěvky budou věnovány na režijní náklady, nezbytné pro chod soutěže, jako jsou cestovní náklady členů všech komisí, mzdové náklady sekretáře soutěže, poštovné, příspěvky na slavnostní vyhlášení a na publikační a propagační činnost.

7.3. Plán předpokládaných výdajů předkládá ředitel soutěže, schvaluje jej předsednictvo Spolku pro obnovu venkova. Za vyúčtování zodpovídá ředitel soutěže a ověřuje je revizní komise Spolku pro obnovu venkova.

8. Termíny soutěže

zveřejnění podmínek soutěže 28. února 2003
odeslání přihlášek obcí s dokumentací (viz bod 1.2.) a příspěvku (viz bod 7.1.) do 30. dubna 2003
hodnocení okresních kol do 15. června 2003
hodnocení krajských kol do 31. července 2003
hodnocení celostátního kola do 30. září 2003
slavnostní vyhlášení celostátního kola do 30. listopadu 2003
vyúčtování soutěže do 31. prosince 2003V Praze dne 27. února 2003


Mgr. Eduard Kavala
předseda Spolku pro obnovu venkova

Mgr. Pavel Němec
ministr pro místní rozvoj

Josef Bezdíček
místopředseda Svazu měst a obcí

Další informace jsou na adrese:
http://www.mmr.cz/cz/regional/vesnice_roku/2003/

Správce (MMR)


   [zobrazeno (6), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08